Leksikaalinen korvaaminen – Kulkine.netD:5.2 Leksikaalinen korvaaminen

D:5.2.1 Leksikaalisen korvaamisen idea ja tekniikat

Edellisessä alaluvussa käsiteltiin lisämerkityksisten sekundäärinimien muodostamista sellaisen lekseemihakuisen muuntelun (eli McCluren termein (1981: 66–67) leksikaalisen muuntelun, lexical alteration) avulla, jossa edettiin morfofonologisella tasolla morfofonologisin operaatioin. Sukunimestä Aartomaa voidaan morfofonologisin operaatioin eli kansankielellä sanottuna "vääntämällä" tehdä esimerkiksi Raatomaa. Lekseemihakuinen muuntelu voi kuitenkin toteutua myös leksikaalisella tasolla leksikaalisena korvaamisena (lexical substitution). Tällöin kokonainen lekseemi vaihdetaan toiseksi. Aartomaa-nimeen sisältyvä kokonainen lekseemi maa voidaan korvata vaikkapa jollain siihen eri tavoin liittyvistä lekseemeistä land, lande tai kuu. Leksikaalisen tason substituutio perustuu McCluren mukaan (mp.) lähes aina sellaisiin seikkoihin kuin osittaiseen homonymiaan (Newton → Isaac), synonymiaan (Amos → Mosquito → Flea), vastakohtaistamiseen eli antonymiaan (King → Queeny) tai metonymiaan. Leksikaalisessa korvaamisessa lekseemi korvataan kokonaan toisella sanalla tai nimellä, joka on jollakin tapaa sidoksissa edeltäjäänsä. Tässäkin kyse on lekseemihakuisesta muuntelusta, sillä tuloksena on edelleen jonkinlainen tuloslekseemi, joka muistuttaa jotain jo olemassa olevaa harhalekseemiä. Menetelmä harhalekseemiin pääsemiseksi on kuitenkin aivan toisentyyppinen ja ilmiöön liittyvät tutkimuskysymykset toisenlaiset.

Leksikaalinen korvaaminenkaan ei ole viime aikojen uutuuksia. Koski (2004: 73) nimittäin mainitsee, että eräs opettaja sai nimekseen Pakkom menny valkia julkaisemansa runokokoelman Karannut tuli mukaan.

Leksikaalisen korvaamisen keskeisin kysymys on se, minkälaisia yhteyksiä lähtölekseemin ja harhalekseemin väliltä hahmotetaan. Kun siis lekseemi korvataan jollakin siihen jotenkin liittyvällä lekseemillä, kysymykseksi jää, mitä liittymiä on aineiston perusteella olemassa. Tähän kysymykseen pyritään vastaamaan seuraavassa tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen perusteella. Myöskään näitten korvaamistapojen käyttämisen yleisyydestä ei ole mielekästä tehdä tilastollista tutkimusta aineiston pienuuden ja ennen kaikkea korvaamistapojen käyttämisen säännöttömyyden vuoksi. Esimerkiksi vastakohtaistamisen (antonymisaatio) käyttö edellyttää sitä, että jokin vastakohtainen ilmaus on ylipäätään olemassa. Samoin käytettävissä olevien synonyymien määrä saattaa vaihdella sanoittain.

Kuten jo luvun D:2.4 jälkimmäisessä kaaviokuvassa asiaa tarkemmin selittämättä esitettiin, olen täydentänyt McCluren mallia havaintojeni pohjalta ja osin myös Mauno Kosken artikkelia (2004) hyödyntäen. McCluren mallin edelleenkehitelmässä esittämäni ryhmät ovat seuraavat (muuntelun lähtönimenä oli siis kuvitteellinen henkilönnimi Kari Virtanen):

  • 1) KONNEKSIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN Kari > Tapio
  • 2) SYNONYMISAATIO Kari > Vesikivi, Virtanen > Laineela
  • 3) VASTAKOHTAISTAMINEN Virtanen > Suvanto
  • 4) METONYMISAATIO Kari > Saaristo
  • 5) KÄÄNTÄMINEN Virtanen > Strömmi
  • 6) MUUT ASSOSIAATIOT Virtanen > Sähkövirtanen

Osa näistä on erittäin harvinaisia kulkineennimistössä. Yleisin ja selvimmin rajautuva ryhmä on kääntäminen. Vaikka McClure ei mainitsekaan leksikaalisen substituution lajina kääntämistä eli semanttisesti läpinäkyvän proprin tulkitsemista toiselle kielelle (1981: 66–67), se sopii hyvin osittaisen homonymian, synonymian, antonymian ja metonymian jatkoksi. Kääntäminen sopisi oikeastaan jopa kattonimeksi näille kaikille, sillä kääntämisen perusidea lienee saman asian ilmaiseminen toisin sanoin – antonymiassa tämä tosin tehdään erikoisella tavalla, vastakohdan kautta.

D:5.2.2 Kääntäminen

McClure on siis sivuuttanut artikkelissaan (mp.) kääntämisen leksikaalisen tason muuntelukeinona. Tämä lienee seurausta siitä, että McClure on katsonut lekseemihakuista muuntelua (varsin yksikielisen) englanninkielisen kieliyhteisön näkökulmasta. Esimerkiksi suomalaisen epävirallisen kaupunkinimistön tutkimuksessa nimien kääntäminen tai mukakääntäminen on noteerattu muodostamiskeinona (The Body ShopRuumiskauppa) (Ainiala 2005: 16).

Käännösnimiä on monentasoisia. Jotkin nimet perustuvat originaalin hyvin tarkkaan kääntämiseen (Volkswagen → Kansanauto), jotkut taas ovat vapaamuotoisempia (Ford Mustang → Humma). Toisinaan tyydytään kääntämään vain osa originaalinimestä, ja joskus jopa humoristisesti käännetään tarkoitushakuisesti väärin (Ford Mustang Fastback → Nopeasti takaapäin). Kääntämisprosessin edellytys toki on, että käännettävällä nimellä on jokin merkitys: nimen on siis oltava läpinäkyvä. Läpinäkyvyydenkään ei tosin tarvitse olla aitoa. Vaikka Seat onkin lyhenne espanjankielisistä sanoista Sociedad Española de Automóviles de Turismo, se on silti käännetty Istuimeksi, ikään kuin Seat olisi englanninkielinen sana. Nimeä luonnollisesti tarkastellaan kääntäjän eli nimen muokkaajan näkökulmasta, ja nimenantajan tarkoitusperät ovat jo tässä vaiheessa toissijaisia. Tällaista voidaan nimittää myös mukakäännökseksi.

Käännöksen ja mukaelman rajoilla

Kaikkien yksinkertaisin käännösprosessi – jos se edes käännösprosessi onkaan – on koskettanut niitä kulkineennimiä, joiden vieraskielinen homonyymi on jo aiemmin lainattu mukaelmalainana suomeen. Tällaisia nimiä ovat ainakin Fregatti 'Renault Fregate', Jaguaari 'Jaguar', Kavaljeeri 'Vauxhall Cavalier tai Chevrolet Cavalier' ja Senaattori 'Opel Senator'. Nämä voidaan tulkita joko käännöksiksi vieraskielisestä originaalista tai sen appellatiivisesta homonyymistä tai vaihtoehtoisesti suomalaistamiskeinoja käyttäen muodostetuiksi mukaelmalainanimiksi.

Selviä käännöksiä

Tulkinnallisesti ongelmattomia ovat nimet, joissa originaali tai sitä vastaava appellatiivi on käännetty tarkasti suomeksi. Tarkkoja käännöksiä originaaleistaan ovat Kansanauto 'Volkswagen', Kansainvälinen 'McCormick International -traktori', Kaupunkiauto 'Lincoln Town Car', Keihäs 'AMC Javelin', Kippari 'Opel Kapitän', Kostaja 'Sunbeam Avenger tai Chrysler Avenger', Sinilintu 'Datsun Bluebird' ja Ukkoslintu 'Ford Thunderbird'. Tarkan käännöksen rajatapaus on nimi Maantiekiitäjä 'Plymouth Roadrunner'. Roadrunner tarkoittaa Amerikassa elävää Geococcyx-suvun lintua, joka on eräänlainen käki. Suomessa tämä lintu on kuitenkin tullut tutuksi lähinnä Looney Tunes -animaatioiden hahmona – suomeksi maantiekiitäjänä, englanniksi roadrunner-nimellä.

Osittaisia käännöksiä

Joskus käännös on vain osa suomenkielistä nimeä, toisinaan taas vain osa alkuperäisestä nimestä on käännetty. Osittaiseen käännökseen perustuvat nimet Hitlerin kansanauto 'Volkswagen', Jättilintu 'Ford Thunderbird vm. 1970–77', Taavitin poika 'Harley-Davidson-mp.' ja Pomomusse 'Ford Mustang Boss' sekä useat myöhemmin esitetyt virheelliset käännökset. Osittaisena käännöksenä voidaan myös pitää Volkswagen New Beetle -mallin nimeä Uus Kupla, mutta todennäköisemmin nimi on täysin omaperäinen.

Käännöksen originaalina epävirallinen nimi

Epävirallisiakin kulkineennimiä on käännetty. Tällaisia lienevät mm. Lehtisammakko 'Opel vm. 1925' (← saks. Laubfrosch) ja Maantieveturi 'Hanomag Schlepper -traktori' (← saks. Straßenzugmaschine).

Epätarkkoja käännöksiä

Toisinaan kulkineennimien käännökset ovat väljempiä. Alkukielen sanan merkitys on kyllä ymmärretty, mutta suomalaiseksi vastineeksi on haluttu jokin suoraa käännöstä luontevampi ilmaus. Ford Mustangista on tullut Humma tai Poni ja Ford Thunderbirdistä Myrskylintu (pro Ukkoslintu). Epätarkkana käännöksenä voidaan myös pitää Chevrolet Blazerin nimitystä Pikkutakki. Appellatiivi bleiseri tunnetaan suomessakin, mutta alkukielessä sen merkitysala erilaisten takkien nimityksenä on hieman laajempi. Varsin luovia ja vapaita käännöksiä ovat Kalaksi 'Ford Orion', Lentotukialus 'Chrysler Saratoga', Mualima 'Ford Mondeo' (lat. mundus 'maailma'), Paskanärhi 'Ford Thunderbird', Pikku-Tipu 'Ford Thunderbird', Tipu 'eräs Ford Thunderbird' ja Ärjy 'Rambler Rebel'. Orionin tähdistö voidaan metonyymisesti samastaa galaksiin. Saratoga taas on yhdysvaltalaisen kaupungin lisäksi myös yhdysvaltalainen tunnettu lentotukialus.

Luovia ja virheellisiä käännöksiä sekä monimutkaisia tulkintaketjuja

Erittäin vapaita, suorastaan virheellisiä käännöksiä ovat Istuin 'Seat', Maalaisneliö 'Ford Country Squire', Nopeasti takaapäin 'Ford Mustang Fastback', Persekynä 'Dodge Aspen', Persesuti 'Dodge Aspen' ja Puistotäti 'Buick Park Avenue'. Seat ei merkitse 'istuinta' vaan on lyhenne espanjalaisen autotehtaan nimestä. Squire-nimi on assosioitu äänteellisesti läheiseen ja suomessa tutumpaan square-sanaan 'nelikulmio', vaikka squire tarkoittaakin 'aseenkantajaa' tai 'kylän nokkamiestä'. Persekynä perustuu Aspenin tulkitsemiseen yhdyssanaksi ass 'takamus' + pen 'kynä'. Persekynän kääntyminen edelleen Persesudiksi on juuri Kosken (2004: 65–66) mainitsemaa lekseemihakuisuutta (vrt. perseensuti).

Humoristisessa mielessä käännöksiä voidaan tehdä myös suomi lähdekielenä. Volvon 300-sarjan nimitys Sianpää on kääntynyt entisen presidentin mukaan Swinhufvudiksi, ja Fiat 600:sta taas voidaan käyttää nimeä Sekshundra. Jälkimmäistä ei tietenkään tule pitää lisämerkityksisenä sekundäärinimenä, vaan se on mainittu tässä yhteydessä vain esimerkkinä. Sianpään kääntäminen Swinhufvudiksi sen sijaan tuo nimeen uutta tenhoa lisämerkityksiselle sekundäärinimelle ominaiseen tapaan. Hyperkorrekti w vielä lisää kansainvälisyyttä. Aineksen kierrättämistä osin kielestä toiseen kuvaa myös Ladan nimitys Löysä. Virallisesta Lada-nimestä on ensin muokattu suomalaisempia nimiasuja, kuten Lara, Larke ja Larpa. Tämän jälkeen Larke on tulkittu englannin sanaksi Large, mikä on suurimmalle osalle suomalaisista tuttu vaatteiden kokomerkintänä. Large taas tarkoittaa suurta ja väljää vaatetta, siis vaatetta joka on normaalikokoisen ihmisen päällä löysä. Nimiketju kuvaa hyvin niitä ongelmia, joita epävirallisen nimistön tulkitsija joutuu pahimmillaan kohtaamaan arvioidessaan sanojen leksikaalis-assosiatiivisia ja morfofonologisia johtosuhteita.

Virolaisessakin aineistossa on muutamia käännösmäisiä nimityksiä. Nissan Sunnysta on saatu aurinkoisuuden mukaan Päikseke, Nissan Bluebirdistä Sinilind ja Datsun Cherrystä Kirsike. CAT-traktoreista ja muista koneista voidaan käyttää myös kääntämällä saatua Kiisu-nimitystä (engl. cat ja viron kiisu 'kissa'). Saksankielisestä nimestä taas on varsin vapaasti käännetty Hundivagun 'Volkswagen' ('susivaunu'). Volk nimittäin merkitsee venäjän kielellä sutta.

Leksikaalinen korvaaminen kääntämisen kautta:

Deivid Ruskea = (traktori) eräs David Brown 880 hiukan ruosteinen
Fregatti = (henkilöauto) Renault Fregate
Herhiläinen = (henkilöauto) AMC Hornet
Hundivagun = (henkilöauto) Volkswagen
Inkkari = (moottoripyörä) Indian
Istuin = (henkilöauto) Seat
Jaguaari = (henkilöauto) Jaguar
Jalkine = (henkilöauto) Saab
Jumalanna = (henkilöauto) Citroen DS
Jättilintu = (henkilöauto) Ford Thunderbird vm. 1970-77
Kansainvälinen = (traktori) McCormick International
Kansan Porsche = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kansanauto = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kaupunkiauto = (henkilöauto) Lincoln Town Car
Kavaljeeri = (henkilöauto) Chevrolet Cavalier
Kavaljeeri = (henkilöauto) Vauxhall Cavalier
Keihäs = (henkilöauto) AMC Javelin
Kiisu = (traktori) CAT -traktorit ym koneet
Kippari = (henkilöauto) Opel Kapitän
Kirsike = (henkilöauto) Datsun Cherry
Kirsikka = (henkilöauto) Nissan Cherry
Kolopallo = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Kostaja = (henkilöauto) Chrysler Avenger
Kostaja = (henkilöauto) Sunbeam Avenger
Kumilehmä = (moottoripyörä) BMW vanhat bokseri-BMW-pyörät
Kurb Lahendus = (henkilöauto) Volkswagen 1500 TL
Lehtisammakko = (henkilöauto) Opel 4/12 PS 1920-luvulta Kuva (kuvan lähdeviite)
Maalaisneliö = (henkilöauto) Ford Country Squire
Maantiekiitäjä = (henkilöauto) Plymouth Roadrunner
Mualima = (henkilöauto) Ford Mondeo
Myrskylintu = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Nopeasti takaapäin = (henkilöauto) Ford Mustang Fastback
Patrull = (maastoauto) Nissan Patrol
Pelargonia = (traktori) Belarus
Persekynä = (henkilöauto) Dodge Aspen
Pietro = (kuorma-auto) Bedford
Pikku-Tipu = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Pikkutakki = (henkilöauto) Chevrolet Blazer
Pomomusse = (henkilöauto) Ford Mustang Boss
Puistotäti = (henkilöauto) Buick Park Avenue
Punanen paholainen = (henkilöauto) Ferrari
Päikseke = (henkilöauto) Nissan Sunny
Sekshundra = (henkilöauto) Fiat 600
Senaattori = (henkilöauto) Opel Senator
Sinilind = (henkilöauto) Nissan Bluebird
Sinilintu = (henkilöauto) Datsun Bluebird
Swinhufvud = (henkilöauto) Volvo 300-sarja
Taavitin poika = (moottoripyörä) Harley-Davidson
Tarpoja = (maastoauto) eräs Land Rover Range Rover
Tiikeri = (mopo) Tunturi Tiger
Tipu = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Tulilintu = (henkilöauto) Pontiac Firebird
tööt-tööt = (henkilöauto) Ääni (äänen lähdeviite)
Ukkoslintu = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Uus Kupla = (henkilöauto) Volkswagen New Beetle Kuva (kuvan lähdeviite)
Varakreivi = (henkilöauto) Vauxhall Viscount
Äpu = (henkilöauto) Volkswagen Polo
Ärjy = (henkilöauto) Rambler Rebel
Esitettyjen nimien lukumäärä: 58

D:5.2.3 Numeroilmauksiin liittyvä toisintulkinta

Numeroilmauksiin liittyvä toisintulkinta kuuluu ilman muuta samaan ryhmään muun lekseemihakuisen muuntelun kanssa, mutta on kuitenkin oma tekninen nimityyppinsä. Muussa nimistössä tyyppiä ei yleensä esiinny, koska numeroita ei Suomessa yleensä käytetä niminä. Näin ollen sellaisia ilmiöitä, joita numeroilmausta muunneltaessa käytetään, ei muualla esiinny. Tässä ryhmässä mallinumero tulkitaan numerona jotakin muuta merkitseväksi.

Näin kyse on eri tyypistä kuin luvussa 4.4 Numeroilmausten käsittely. Numeroilmauksesta puhdasta sekundäärinimeä muodostettaessa numerot vain luetaan sanoina (numeroa 2 siis vastaa neutraali lukusana kaksi) tai jotain numeroa korkeintaan vastaa joku vakiintunut, leksikaalistunut ilmaus (850 → Kasipuolikas).

Kun mallinumero tulkitaan jotain muuta merkitseväksi, kyseeseen tulevat muut numeroin ilmaistavat asiat. Tällaisista ovat reaalistuneet aineiston perusteella kellonajat. Numeroilmauksiin perustuvat sekundäärinimet kuuluvat valtaosin Ladoille ja Fiateille. Ladan venäläiset mallinumerot ovat tarjonneet herkullisen pohjan kellonaikoihin perustuvalle nimisikermälle. Lada 2105 on Klo viis yli yhdeksän Lada ~ Viis yli yheksän. Lada 2106 on vastaavasti Kuus yli yheksän ja Lada 2115 taas Varttia yli yheksän. Samaranakin tunnettu Lada 2109 taas on Yheksää yli yheksän. Vastaavalla rakenteella voi muodostaa nimityksiä muille, Suomessa harvinaisemmille Lada 21XX-malleille. Myös Venäjällä Lada- eli VAZ-malleja puhutellaan vain numeroilla, mutta eri tapaan. Overdrive-foorumin kirjoittaja luonnehtii Lada 110 -mallia suvun mustaksi lampaaksi, koska se ei sovi samaan sarjaan. Lada 110 -mallin nimi on siis Kymmentä yli yks. Samanrakenteinen Fiatin nimi taas on Kymmentä vaille yhdeksän 'Fiat 850'. Mainittakoon, että virosta on esimerkkejä siitä, että mallinumero on myös samastettu hintojen kanssa, esimerkiksi Minsk 125 -moottoripyörä tunnetaan nimellä Rubla kahekümmne viiene. Tässäkin nimityypissä on kyse jonkinlaisesta leksikaalisesta korvaamisesta, mutta tyyppi on täysin omansa.

D:5.2.4 Muut leksikaalisen korvaamisen keinot ja assosiatiivinen täydentäminen

Merkkien sisäisistä ja keskinäisistä suhteista

Edellä esitetyllä listalla mainituista leksikaalisen korvaamisen keinoista ovat käsittelemättä vielä vakiintuneitten konneksioiden hyödyntäminen, synonymisaatio, vastakohtaistaminen, metonymisaatio ja muut assosiaatiot. Nämä kaikki perustuvat erilaisiin kielellisten merkkien välillä ja sisällä vallitseviin suhteisiin. Merkityssuhteiden assosiatiivisia verkostoja on monenlaisia ja merkitykseltään toisilleen sukua olevat sanat linkittyvät toisiinsa. Kun leksikaalisessa korvaamisessa leksikaalisten osien lukumäärä yleensä pysyy samana, assosiatiivisessa täydentämisessä ilmaukseen tuodaan lisämateriaalia.

Merkkien merkitykset muodostavat merkitysverkkoja. Tämä koskee sekä merkkien suhdetta toisiinsa että merkkeihin sisältyvää monimerkityksisyttä, polysemiaa. Verkkojen keskeisiä jäseniä nimitetään solmuiksi, ja puhutaan niiden korosteisuudesta eli salienssista. (Raukko 1994: 59.) Verkkojen lisäksi on puhuttu myös merkityshimmeleistä, millä on korostettu verkkojen moniulotteisuutta. Merkitysten verkossa ilmauksia yhdistäviä linkkejä voidaan erottaa monenlajisia, esimerkiksi metaforiset ja metonyymiset linkit ym. tai ekstensiot, tarkentumat ja havaitut samankaltaisuudet (mts. 54–57). Nämä niin sanotut linkit vastaavat lähtölekseemin ja harhalekseemin välisiä yhteyksiä, joiden määrä on siis riippuvainen kyseisten lekseemien merkitysverkkojen rakenteesta. Seuraavassa esitellään teoreettisesti muutamia näistä yhteystyypeistä.

Synonymia

Synonymialla tarkoitetaan kahden tai useamman sanan merkityksen samuutta. Aivan tarkkoja synonyymejä (saita, pihi, kitsas, itara) ei juuri ole, vaan usein synonyymius on vain osittaista sanojen erotessa toisistaan tyyliväriltään tai muulla tavoin (vaimo, eukko, muija). Kulttuurille keskeisten asioiden tai affektiivisten ilmiöiden ympärille (mm. alkoholinkäyttö) kertyy usein laajoja synonyymikasaumia. (Kangasniemi 1997: 42–43.) Nimistöntutkimuksessa termiä synonymia ei ole käytetty, vaan puhutaan rinnakkaisnimistä tai samantarkoitteisista nimistä silloin, kun kaksi nimeä viittaa samaan paikkaan. Lisäksi voidaan puhua rinnakkaismuodoista eli saman nimen varianteista. Samalla tavoin kuin sanastossakin rajanveto saman ja eri nimen välillä on toisinaan hankalaa ja keinotekoistakin.

Aineistoesimerkkejä leksikaalisesta korvaamisesta synonyymin avulla ovat esimerkiksi Ford Mustangin nimet Humma ja Poni, vaikka sanat eivät aivan tarkkoja mustangin synonyymeja olekaan. Vielä selvemmästä synonymiasta on kyse, kun Cadillacin epävirallisesta nimestä Katin lakki saadaan edelleen Kissan hattu.

Muut merkkien väliset suhteet

Muita tällaisia sanojen "sukulaisuussuhteita" ovat hyponymia (ala- ja yläkäsitteet eli hypo- ja hyperonyymit), antonymia (erilajiset vastakohtaisuudet), syntagmaattisesti toisiinsa kuuluvat sanat (mm. kollokaatiot, esim. suola ja pippuri), meronymia (kokonaisuus–osa-suhde, esim. puu ja metsä) ja sosiaalisesti tai systeemisesti samalla tavoin latautuneet sanat (digata ja dösä, napina ja nurina).

Hyponymiasta leksikaalisena korvauskeinona on myös joitakin havaintoja: Wartburgin nimityksestä Varpunen (← Varre ja Varppuri) on saatu Pihalintu ja Fiat 600:n nimestä Kusiainen vastaavalla tavalla yleistäen Muurahainen. Meronymia taas on usein hyvin lähellä hyponymiaa.

Antonymia ei ole ollut mikään yleinen tutkimuskohde, mutta nimistöntutkimuksessa vastakohta- ja variointinimet on tunnettu jo pitkään (ks. Kiviniemi 1971: 123, Nissilällä 1962: 41 mm. kontrastinimet). Leksikaalinen korvaaminen antonymian kautta on harvinaista, mutta sitä edustaa aineistossa ainakin vanhoista venäläisistä loistoautoista ruplahymyn vastakohdaksi väännetty ruplairvistys.

Assosiatiivinen täydentäminen

Olemassa olevien kollokaatioiden hyödyntäminen on tyypillistä erityisesti nimeä assosiatiivisesti täydennettäessä. Kun Bedford-kuorma-auto saa nimekseen Petteri, on luontevaa, että sopivanväristä Bedfordia ryhdytään kutsumaan Petteri Punakuonoksi.

Laajimpia vakiintuneita konneksioita ovat erilaiset lorut, kuten Simca tonni, korjaamon onni. Kun Simcan merkkinimenä käytetään tämän jälkeen ilmausta Korjaamon onni, voidaan tilanne hahmottaa kahdella tavalla: joko valmiista lorusta on hyödynnetty vain osa ikään kuin ellipsimäisesti tai sitten lorun loppuosan näköinen nimi viittaa lorun kautta varsinaiseen nimeen. Joka tapauksessa hyödynnettävä vakiintunut ilmaus voi olla laajempikin kuin kaksisanainen kollokaatio.

Kulkineennimestä voidaan vääntää pitempikin muodoste. Tällaiset pitkät, lausekemaiset nimitykset ovat usein syntyneet numeroilmauksista (Satakaksseiska > Ratakaksseiska) tai kulkineennimeä on runollisesti maisteltu ja toisteltu (Osta tojota jos ei sojota). Monet tällaiset nimet ovat pituudessaan nimeyden rajamailla, kuten bakronyyminimetkin. Tällaisia viralliseen nimeen pohjautuvia maisteluksia ovat venäläistä puhetapaa matkiva Kiva-Niva-Lada-Niva 'eräs Lada', Oo josta tulee ongelmia 'Opel', UpeeKapeeNopeeKupee 'Fiat 850 Coupé', Varttikilon purkki eli Mihinpurkkiin? 'Wartburg', Viis velttoo kirjainta 'Volvo' ja Viuhvauh perusvika 70 'Zwickau P 70' sekä riimiin perustuvat 4 pyörää ja loota 'Škoda', Perseellens lens 'Mercedes-Benz' ja Osta Tojota jos ei sojota eli Ota ja hajota eli Toi ota jos et muuta saa 'Toyota'. Vielä erikoisempi assosiatiivinen muodoste on Savolainen pornoauto 'Saab', joka perustuu Saabin (hyper)savolaiseen nimitykseen Suappi ja tästä juonnettuun kaksimieliseen lauseeseen Suap eest ja Suap takkaa.

Lopuksi vielä tutkimusaineistoa nimilaatikoitten muodossa:

Vastakohtaistaminen:
irvistys = (henkilöauto) länsimainen loistoauto
ruplairvistys = (henkilöauto) itäeurooppalainen, varsinkin venäläinen auto, erityisesti ZIM
Esitettyjen nimien lukumäärä: 2

Muu assosiaatio:
1,äkänen = (henkilöauto) Ford Escort 1,1 L
Aapinen = (henkilöauto) Datsun 100A
Capri Se Klassik = (henkilöauto) eräs Ford Capri
Combitrans = (henkilöauto) eräs Lada Combi
Das Boot = (henkilöauto) Saab 96
Figura = (henkilöauto) eräs Triumpf 1960-l.
Go-kissa = (henkilöauto) eräs Peugeot 407 SW vm. 2006
Harvahampainen antilooppi = (henkilöauto) Volga v. 1962 asti
Herra Rättinen = (henkilöauto) eräs Citroen 2CV
Hollannikas = (henkilöauto) Volvo 300 -sarja
Huitsin Nevada = (henkilöauto) Chevrolet Evanda
Humma = (henkilöauto) Ford Mustang
Hävittäjä = (henkilöauto) AMC Hornet
Kalaksi = (henkilöauto) Ford Orion
Katarina = (henkilöauto) eräs Volkswagen Bora
Kissa = (henkilöauto) eräs Peugeot 405 vm. 1994
Kissan hattu = (henkilöauto) Cadillac
Korjaamon onni = (henkilöauto) Simca 1000
kroppahoppa = (ruumisauto)
Kuus yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2106
Laada daa = (henkilöauto) Lada
Lentotukialus = (henkilöauto) Chrysler Saratoga
Löysä = (henkilöauto) Lada
Mailakärry = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Mihinpurkkiin? = (henkilöauto) Wartburg
Muurahainen = (henkilöauto) Fiat 600
Nautilus = (henkilöauto) eräs Saab 90
Omeex = (henkilöauto) Opel Omega
OpelMaailmarekord = (henkilöauto) Opel Rekord
Osta Tojota jos ei sojota = (henkilöauto) Toyota
Ota ja hajota = (henkilöauto) Toyota
Paskanärhi = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Persesuti = (henkilöauto) Dodge Aspen
Petteri Punakuono = (kuorma-auto) Bedford jossa punainen hyttiosa
Pihalintu = (henkilöauto) Wartburg
Polonen = (henkilöauto) Volkswagen Polo
Poni = (henkilöauto) Ford Mustang
Pullopersesika = (henkilöauto) Volvo PV Kuva (kuvan lähdeviite)
Pyhäkenkä = (henkilöauto) Saab 96
Rubla kahekümmne viiene = (moottoripyörä) Minsk 125
Savolainen pornoauto = (henkilöauto) Saab
Shampoo-Jammu = (moottoripyörä) Yamaha XZ 550
siimahäntä = (poliisiauto) erityisesti vanha radiopoliisin auto, ns. piiska
Sinkkonen = (henkilöauto) eräs Toyota Yaris vm. 2010
SuperNova = (henkilöauto) Chevrolet Nova
Takapuoli-sinkautin = (henkilöauto) Citroen Berlingo
Taunus 17-metrinen = (henkilöauto) Ford Taunus 17M
Teinikoppa = (henkilöauto) Ford Escort jokin korimalli
Tirppana = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Toi ota jos et muuta saa = (henkilöauto) Toyota
Tomppa = (henkilöauto) eräs Toyota Land Cruiser vm. 1989
trampparulla = (polkupyörä)
Vajaa luti = (henkilöauto) Opel Kadett
Vanhakoppa = (henkilöauto) Ford Escort mk 1
Vanhakotelo = (henkilöauto) Ford Escort mk 1
Varttia yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2115
Viis velttoo kirjainta = (henkilöauto) Volvo
Vitoskoppa = (henkilöauto) Ford Escort mk 5
Viuhvauh perusvika 70 = (henkilöauto) Zwickau P 70
Välikoppa = (henkilöauto) Ford Escort mk 2
Ykskakskirves = (henkilöauto) Fiat 127
Õnnetus = (henkilöauto) Pobeda joka on rikki
Esitettyjen nimien lukumäärä: 62

D:5.2.5 Lopuksi

Leksikaalinen korvaaminen tarkoittaa siis sitä, että jokin ilmaukseen sisältyvä lekseemi korvataan toisella. Yleisimmin tätä tehdään kulkineennimistössä kääntämällä tai mukakääntämällä, mutta myös muut korvaukset ovat mahdollisia. Näissä korvaaminen perustuu korvattavan ja korvaavan välillä vallitsevaan semanttiseen yhteyteen, jollaisia ovat mm. synonymia, antonymia ja hyponymia sekä konneksioseuralaisuus.


Siirry seuraavaan alalukuun D:5.3 Bakronymisaatio