Miten vääntäminen (Thunderbirdistä Tunturipirtti) tapahtuu? – Kulkineennimiväitöskirjan kansanversio – Kulkine.net


Kansanversion osio D: Miten vääntäminen (Thunderbirdistä Tunturipirtti) tapahtuu?

Ennen vääntämisen tekniikkaan pääsemistä on hyvä pohtia, mitä väännetään ja miksi. Vääntämisen kohteeksi voivat näyttävät voivan päätyä niin viralliset kuin epävirallisetkin nimet. Kuorma-automerkistä Vanaja saadaan siis Vainaja ja Mercedes-Benzistä muokatusta, selvästi suomenkielisestä Mersusta voidaan edelleen vääntää lisämerkityksinen nimi Marsu.

Voisi ounastella, että vääntelyssä tarvittavat mekanismit olisivat ainakin osin hyvin vanhoja. Ne ovat luultavasti sukua sille, miten lainasanoja mukautetaan suomen kieleen ja miten uusia sanoja yleensäkin muodostetaan. Molemmissa tapauksissa lähdetään nimittäin liikkeelle vanhasta ja tehdään jotain uutta ilman, että ilmauksen merkitys muuttuu. Joskus tässä yhteydessä syntyy lisämerkityskin. Hyvä esimerkki tällaisesta on vanha lainasana papukaija, joka perustuu ruotsin sanaan papegoja. Papukaijalla ei sinänsä ole mitään tekemistä papujen tai kaijojen eli lokkien kanssa, mutta näin voisi joku nimen perusteella luullakin. Lisämerkitys on siis syntynyt.

Miksi väännetään?

Olisi arvokasta tutkia systemaattisesti myös sitä, millaiset kulkineennimet päätyvät muuntelun "uhreiksi", millaiset eivät päädy ja miksi näin on. Havaintojeni mukaan vääntelyn kohteeksi päätyvät nimet, jotka joko ovat hankalanmuotoisia tai joiden tarkoitteesta (vaikkapa Ladasta) ihmisillä on kovasti mielipiteitä. Esimerkiksi Mazda, Hyundai, Zündapp ja Peugeot ovat muotonsa vuoksi suomeen sopimattomia ja näin alttiita muuntelulle aivan toisessa määrin kuin vaikkapa Volvo tai Samara. Tämä koskee kuitenkin vain neutraalien väännösten tuottamista (ns. puhtaat sekundäärinimet). Sitä vastoin lisämerkityksisten väännösten (sekundäärinimien) muodostamisessa on tämän lisäksi se sääntö, että vääntämisen kohteeksi päätyy sellaisia sanoja, jotka ovat varsin paljon suomen kielen sanojen näköisiä. Samarasta on siis erityisen ekonomista vain pienin muutoksin "vääntää" Vasara. Erityisesti nimeä voidaan väännellä, jos sen tarkoitteesta on siis kovasti mielipiteitä. Esimerkiksi äitini ongelmallinen Peugeot-merkkinen polkupyörä tunsi nimen Pöykämöytti, koska siitä ei pidetty ja koska sitä edeltänyt Crescent eli Resentti oli ollut paljon parempi. Näin sekä tarkoitteeseen liittyvä affekti että muutenkin ongelmallinen Peugeot-nimi molemmat suosivat vääntämistä. Pitää kuitenkin muistaa, että nimeä voidaan väännellä myös ihan muuten vaan. Volkkari-tyyppiset johdokset ovat hyvin neutraaleja, ja kielellinen leikittely (Volvosta Vulva tai Primerasta Primaveera) ei välttämättä vaadi, että tarkoite olisi erityisesti tunteiden kohde. Joskus tosin myös viaton väännösnimi voi alkaa värittää jo kohdettaankin.

Kertaus: Tavoitteena on siis se, että nimi sopisi suomeen ja suuhun. Tämä suomalaistaminen saattaa kuitenkin laukaista myös muuta muuntelua. Toisaalta taas suomalaisen sanan näköisiä nimiä on helppo väännellä lisämerkityksisiksi.

Millä kaikilla tavoilla voidaan vääntää?

Olen "oikean" väitöskirjan puolella luokitellut erilaisia nimenmuodostustapoja erään McClure-nimisen herran mallin mukaan. Olen tätä mallia täydentänyt suomen oloihin sopivaksi. Kuvan esimerkit ovat kuvitteellisia.

Oikeassa laidassa muodostetaan siis primäärinimiä kohteen ominaisuuksien mukaan, vasemmalla taas väännetään nimiä aiempien nimien pohjalta. Keskellä ovat sitten lisämerkityksiset väännökset, joita muodostettaessa voidaan myös ottaa huomioon kohteen ominaisuudet.

Suomalaistaminen

Suomalaistaminen näyttää tapahtuvan suunnilleen seuraavien sääntöjen mukaan:

Lisäksi nimien suomalaistamisesta tulee huomata, että joskus lähtökohtana on ollut se, miten vieraskielinen nimi kirjoitetaan, joskus se, miten se sanotaan. Perinteisesti on usein ajateltu, että lainasanat lainataan suullisesti, mutta kulkineennimistössä asia ei aina ole näin. Nimen kirjoitettu muoto on nimittäin lukenut jokaisessa yksittäisessä tuotteessa, mainoksissa ja kauppakirjoissa ja ollut näin helposti suomalaisen tavoitettavissa. Joissakin tapauksissa (esim. Peugeot, Ferguson, Jeep) vieraskielinen äänneasu on ollut foneettisestikin niin outo, että kirjallisesta muodosta lainaaminen on ollut erityisenkin luontevaa.

Joskus nimi voidaan myös "ylisuomalaistaa", joko vahingossa tai useimmiten tahallaan. Esimerkiksi nimet Olotsimooppeli 'Oldsmobile' ja Ihva 'Ifa' luultavasti kuulostavat humoristisilta useiden korvissa. Nimen ulkomaalaisuutta voidaan korostaa (esim. Cähdiläkki 'Cadillac' ja Lincci 'Lincoln') tai c voidaan korvata k:n sijasta s:llä (ns. Marso-ilmiö), kuten nimessä Samaro 'Chevrolet Camaro'. Nimestä voidaan myös tehdä selvästi murteellinen (Olotsimooppeli 'Oldsmobile', Mualima 'Ford Mondeo' (lat. mundus 'maailma')) tai slangimainen (Toizi 'Toyota').

Virolaistaminen tapahtuu varsin samalla tavalla kuin suomalaistaminen, mutta virossa sana voi olla konsonanttiloppuinen paljon helpommin kuin suomessa. Sanan loppu kuitenkin mukautetaan sielläkin taivutukseen ja astevaihteluun, UAZ-maasturista tulee siis Uass. Virolaistamisesta kerrotaan tarkemmin varsinaisen väitöskirjan luvussa D:3.7.

Muut tavat muodostaa neutraaleja väännöksiä

Puhtaiden sekundäärinimien muodostuskeinojen jakautuminen aineistossa on seuraavanlainen (luvut esiintymämääriä):

Graafia tulkitessa tulee muistaa, että kyseessä on nimenomaan muodostuskeinojen esiintymien vertailu. Käytetyt muodostuskeinot eivät siis sulje toisiaan pois, vaan samassa nimessä on voitu käyttää myös useita muodostuskeinoja. Esimerkiksi nimeen Servoletti 'Chevrolet' sisältyy sekä sekaus (metateesi) että sijoittaminen i-loppuiseen muottiin (ja tähän liittyvä klusiilin kahdennus). Toisinaan yhdelle nimelle on voitu tallentaa tietokantaan kaksi erilaista sd-analyysiä, eli puhtaan sekundäärinimien muodostusmenetelmää siitä syystä, että kahdesta tulkinnasta ei voida luotettavasti tietää, kumpi niistä on oikea, vai ovatko kenties molemmat. Hyviä esimerkkejä tällaisesta tilanteesta ovat sellaiset nimet, jotka on lainattu toisesta kielestä mutta ovat muodoltaan sellaisia, että ne olisivat hyvin voineet syntyä itsenäisestikin (esim. viron Mitsu 'Mitsubishi' tai suomen Cuda 'Barracuda').

Yleisimmin puhtaita sekundäärinimiä on siis tuotettu muottiin sijoittamalla. Tässä sijoituksessa tarvitaan useimmiten typistämistä, joten typistämistä tapahtuukin tosiasiassa useammin kuin graafista voisi päätellä. Tässä mainitut typisteet ovat käytännössä lähinnä selviä ellipsejä tai alku-, loppu- tai sisäheittoja. Seuraavaksi yleisimpiä ovat numeroilmauksen lukeminen ja lainat. Näiden määrien todellinen arvioiminen on kuitenkin haastava tehtävä. Ensiksikin mikä tahansa numeroilmaus voidaan lukea sanoina, ja vakiintuneita tapoja (esim. kolme -> kolmonen) noudattaen näistä saadaan jotakin, joka voidaan tulkita epäviralliseksi nimeksi. Erilaisten lainojen lukumäärän määrittämisen taas tekee hankalaksi se, että monista aineiston nimistä on hankala sanoa varmasti, onko nimi lainaperäinen vai omaperäisistä aineksista kehitetty. On luultavaa, että laina-aineksen ja käännöslainojen osuus suomalaisesta kulkineennimistöstä ei ole niin vähäinen kuin tämän tutkielman perusteella voisi päätellä. Muut keinot ovat varsin marginaalisia, mutta kuitenkin kaikki selvästi käytössä.

Graafissa pitäisi tavallaan esittää myös suomalaistaminen sekundäärinimien muodostamiskeinona. Näin en ole kuitenkaan toiminut, sillä on hyvin hankala sanoa, missä määrin nimien foneettinen suomalaistaminen on automaattista ja tiedostamatonta toimintaa, missä määrin taas tietoinen epävirallisia puhtaita sekundäärinimiä muodostava akti. Näin ollen on epämääräistä se, voidaanko suomalaistamista pitää puhtaiden sekundäärinimien muodostuskeinona. Joka tapauksessa suomalaistetut ja virolaistetut nimet on luettu puhtaisiin sekundäärinimiin. Toinen suomalaistamisen tilastolliseen analyysiin liittyvä ongelma on se, mikä määritellään yhdeksi suomalaistamisteoksi. Kun muodostetaan Mercury → Möökjuuri, montako erillistä suomalaistamisaktia tapahtuu? Tämä on toinen hyvä syy olla käsittelemättä suomalaistamista tilastollisena ilmiönä.

Typistäminen ja osien poisto

Nimeä voidaan typistää tai siitä voidaan pudottaa osia pois. Poispudotettava osa voi olla nimen alku- tai loppuosa. Polkupyörää voidaan kutsua vain pyöräksi, Alfa Romeota Alfaksi ja David Brown -traktoria (P)rauniksi. Joskus on hankalaa sanoa, onko pois pudotettu osa varsinaisesti "osa": (Barracuda → Cuda, ambulanssi → lanssi, Commodore → Commo, Eldorado → Eldo). Pitkät vierasperäiset nimet on ehkä hahmotettu kuulokuvan perustella yhdyssanaksi, vaikka ne eivät sitä aina olekaan. Nimet, joiden alusta on poistettu osa:

Bakkeri = (henkilöauto) Studebaker
Beikkeri = (henkilöauto) Studebaker
biili = (henkilöauto)
Böödi = (henkilöauto) Pontiac Firebird
Cuda = (henkilöauto) Plymouth Barracuda
Cuda = (henkilöauto) Plymouth Barracuda tai Valiant Barracuda
Ecce = (henkilöauto) Ford Escort
Haikala-Letukka = (kuorma-auto) Chevrolet 1946-47 Kuva (kuvan lähdeviite)
Hakkuri = (henkilöauto) Lada
höylä = (polkupyörä)
Imepoeg = (traktori) T-150K
itäpyörä = (moottoripyörä) ei-Harley-Davidsonit
Jättilintu = (henkilöauto) Ford Thunderbird vm. 1970-77
Kasi = (henkilöauto) Audi A8
krossipyörä = (moottoripyörä) motocrosspyörä
Kruiser = (maastoauto) Toyota Land Cruiser
Kymppi = (henkilöauto) eräs Lada 110
Letukka = (kuorma-auto) Chevrolet
Lux = (linja-auto) Eurolines Lux Express -linjan auto
maija = (poliisiauto) pakettiautomallinen poliisiauto
mobiili = (kulkine yleensä) auto ylipäätään
Mummonpyörä = (polkupyörä) vanhanmallinen polkupyörä
Nati = (traktori) HTZ Nati tai STZ-Nati
Neekeri = (maastoauto) Jeep Wagoneer
piikki = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
piikki = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
piikkinen = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
pyärä = (polkupyörä)
pyörä = (polkupyörä)
pyörä = (moottoripyörä)
Raato = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Romeo = (henkilöauto) eräs Alfa Romeo
Russ = (traktori) MTZ 50,52,80,82,N3
Salamapyörä = (polkupyörä) eräs Kolmipyöräinen lastenpolkupyörä
Satanen = (henkilöauto) eräs Saab 900
Satku = (henkilöauto) eräs Saab 900
sohvapyörä = (moottoripyörä)
Sonni = (henkilöauto) Volvo Amazon
Soto = (henkilöauto) De Soto
tikas = (paloauto) konetikasauto
TöPööt = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Äkskorolla = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Esitettyjen nimien lukumäärä: 42

Nimet, joiden lopusta on poistettu osa:
Alfa = (henkilöauto) Alfa Romeo
autto = (henkilöauto)
Avaruus-Sika = (henkilöauto) Volvo 480
Bella = (traktori) MTZ
brankkari = (paloauto)
Brokki = (paloauto) eräs Brockway
Cadi = (henkilöauto) Cadillac
Deltakasi = (henkilöauto) Oldsmobile Delta 88
Evo-Sika = (henkilöauto) Volvo 480 Kuva (kuvan lähdeviite)
Folke = (henkilöauto) eräs Volkswagen
Harmaa Fergu = (traktori) Ferguson 1948- Kuva (kuvan lähdeviite)
Inter = (traktori) IH (International Harvester Co.)
Kupee = (henkilöauto) Cadillac Coupé de Ville
kyykky = (moottoripyörä) kyykkypyörä
limu = (henkilöauto) pitkä amerikkalainen auto, limusiini
lint = (traktori) telaketjutraktori
Lux = (linja-auto) Eurolines Lux Express -linjan auto
Pahna = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Ponne = (henkilöauto) Pontiac Bonneville
Rauni = (traktori) David Brown
Rolssi = (henkilöauto) Rolls-Royce
Rätti = (henkilöauto) Citroen 2CV
Seiska = (henkilöauto) eräs Volvo 740
Siks = (henkilöauto) VAZ eli Lada
Stude = (henkilöauto) Studebaker
Stude = (henkilöauto) Studebaker
Stuude = (henkilöauto) Studebaker
Sätkä = (henkilöauto) Citroen 2CV
Tee = (traktori) T 150-K
Thunder = (henkilöauto) Ford Thunderbird
tikas = (paloauto) konetikasauto
Ufo-Sika = (henkilöauto) Volvo 480
Viiru = (henkilöauto) eräs Lada
Volsupaketti = (pakettiauto) Volkswagen pakettiauto, 1950-luku
Esitettyjen nimien lukumäärä: 34

Joskus poistettu osa on selvästi pieni. Usein on esimerkiksi jätetty pois painottomia tavuja (Larkki 'Buick Skylark', Burbbi 'Chevrolet Suburban'). Joskus, mutta harvoin, palanen voidaan myös poistaa nimen sisältä: Oku 'Ford Orion' (← Orkku). Useimmiten palanen naksaistaan pois nimen lopusta (Ascona → Asco, Commodore → Commo, Diplomat → Diplo. Alusta typistetyt nimet:

Beda = (henkilöauto) Pobeda
bulanssi = (ambulanssi)
Eeppi = (henkilöauto) Jeep
Kaano = (henkilöauto) Rambler American
Laatikkoletukka = (henkilöauto) Chevrolet vm. 1963-64 Kuva (kuvan lähdeviite)
lanssi = (ambulanssi)
Larkki = (henkilöauto) Buick Skylark
Legenda-Letukka = (henkilöauto) Chevrolet v. 1939
Letukka = (henkilöauto) Chevrolet
Lintu = (henkilöauto) eräs Lada 1500 SL
Loffi = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Lude = (henkilöauto) Honda Prelude
mankeli = (polkupyörä)
Mokki = (kuorma-auto) Mercedes-Benz Unimog
Moogik = (kuorma-auto) Mercedes-Benz Unimog
mummopyörä = (polkupyörä)
Natikka = (traktori) McCormick International International on ollut joskus merkkinimi, joskus mallinimi
Natikka = (kuorma-auto) International
Neljäsataaneljätoistane Natikka = (traktori) International 414
Pakeri = (henkilöauto) Studebaker
Pakkeri = (kulkine yleensä) Studebaker
Rolla = (henkilöauto) eräs Toyota Corolla
Rolla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Ruiseri = (henkilöauto) Toyota Land Cruiser
Saapre = (henkilöauto) Buick LeSabre
Vette = (henkilöauto) Chevrolet Corvette
Vette = (henkilöauto) Chevrolet Corvette
Vette = (henkilöauto) Vauxhall Chevette
Vinkuvaagen = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Esitettyjen nimien lukumäärä: 29

Keskeltä typistetyt nimet:
KW = (kuorma-auto) Kenworth
Masi = (kuorma-auto) Sisu SA-150
mofi = (mopo)
Oku = (henkilöauto) Ford Orion
Pasi = (sotilasajoneuvo) Sisu XA-180 ja muita malleja
saku = (ambulanssi)
T-bird = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Esitettyjen nimien lukumäärä: 7

Loppuheittoiset nimet:
Acco = (henkilöauto) Honda Accord
Ama = (henkilöauto) Volvo Amazon
Ame = (henkilöauto) Rambler American
Asco = (henkilöauto) Opel Ascona
Askonn = (henkilöauto) Opel Ascona
Avens = (henkilöauto) eräs Toyota Avensis
Belve = (henkilöauto) Plymouth Belvedere
Bemm = (henkilöauto) BMW
Bõmm = (henkilöauto) BMW
C = (henkilöauto) Vauxhall Chevette
Cali = (moottoripyörä) Moto Guzzi California
Chev = (henkilöauto) Vauxhall Chevette
Chevro = (henkilöauto) Chevrolet
Commo = (henkilöauto) Opel Commodore
Cosa = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Diplo = (henkilöauto) Dodge Diplomat
Diplo = (henkilöauto) Opel Diplomat
Eldo = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Evo = (henkilöauto) Mitsubishi Lancer Evolution
Fergu = (traktori) Ferguson
Ferku = (traktori) Ferguson
Ferr = (henkilöauto) Ferrari
filo = (polkupyörä)
Fire = (henkilöauto) Vauxhall Firenza
Gylle = (henkilöauto) Volvo 240
Harmaa Ferku = (traktori) Ferguson 1948- Kuva (kuvan lähdeviite)
Harmaa Verku = (traktori) Ferguson 1948- Kuva (kuvan lähdeviite)
Jaff = (moottoripyörä) Jawa
Jag = (henkilöauto) Jaguar
kabrio = (henkilöauto) avoauto
Kali = (moottoripyörä) Moto Guzzi California
Kava = (moottoripyörä) Kawasaki
Kawa = (moottoripyörä) Kawasaki
Kolmevitonen Fergu = (traktori) Ferguson 35
Kolmos-Nuffi = (traktori) Nuffield Universal Three eli DM 3
Kultamaha-Fergu = (traktori) Massey-Ferguson 35 Kuva (kuvan lähdeviite)
Kuusvitonen Fergu = (traktori) Massey-Ferguson 65
KW = (kuorma-auto) Kenworth
Lambo = (henkilöauto) Lamborghini
Lambo = (henkilöauto) Lamborghini
limo = (henkilöauto) tietyt mallit
limo = (henkilöauto) loistoauto, limusiini
limu = (henkilöauto) limusiini tai ironinen pilkkanimi mille hyvänsä autolle.
Masi = (kuorma-auto) Sisu SA-150
Merc = (henkilöauto) Mercury
Mers = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Merss = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Mihtu = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsu = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsu = (henkilöauto) Mitsubishi
mofi = (mopo)
Molo = (henkilöauto) GAZ 1930-l., ilmeisesti GAZ AA-malli
Neva = (moottoripyörä) Moto Guzzi Nevada
Nuffi = (traktori) Nuffield
Nusu = (traktori) Nuffield
Oldsi = (henkilöauto) Oldsmobile
Olsmo = (henkilöauto) Oldsmobile PSK 1940-1950-luku
Olssi = (henkilöauto) Oldsmobile
pakuvelo = (polkupyörä) jossa tavaratila tai -teline
Pasi = (sotilasajoneuvo) Sisu XA-180 ja muita malleja
Pego = (henkilöauto) Peugeot
Pete = (kuorma-auto) Peterbilt
Pikkuverku = (traktori) Ferguson 35 vm. 1962
Rokki = (paloauto) eräs Brockway
Ruostemaha-Fergu = (traktori) Ferguson 35 1957- Kuva (kuvan lähdeviite)
saku = (ambulanssi)
Servo = (henkilöauto) Chevrolet
Suzu = (henkilöauto) Suzuki
Tojo = (henkilöauto) Toyota
Tojo = (maastoauto) eräs Toyota Hilux 1980-luvulta
Tserno = (henkilöauto) Lada
Vako = (maastoauto) Jeep Wagoneer
Vauksi = (henkilöauto) Vauxhall
Vaux = (henkilöauto) Vauxhall
velo = (polkupyörä)
velo = (polkupyörä) vanha ja ritisevä
Verku = (traktori) Ferguson
Zaapor = (henkilöauto) ZAZ
Esitettyjen nimien lukumäärä: 78

Päätteet ja muotit

Kulkineennimiä voidaan muodostaa aiemmista nimistä erilaisien päätteiden avulla. Oikeammin voitaisiin puhua siitä, että nimen aineksena käytetty aiempi nimi "plumpsautetaan" vanhaan muottiin. Osoitus tällaisesta on se, että nimistä muodostuu ikään kuin sarjoja, esim. traktorinnimet Massikka, Intikka, Natikka ja Jontikka. Jos siis haluttaisiin muodostaa uusi nimi, se olisi helpointa muodostaa sarjan jatkoksi paitsi ikka-loppuisena myös kolmitavuisena.

Seuraavaksi esitetään tilastollista koontia muottien yleisyydestä. Koska tässä luvussa yksi- ja useampiosaiset nimet on käsitelty yhdessä, lukemiin sisältyvät myös useampiosaiset nimet. Sama väännösosa saattaa kuulua useisiinkin nimiin (esimerkiksi Sämpyläsaappi ja Pommisaappi), mikä aiheuttaa jonkin verran vinoumaa suffiksien tai muottien yleisyyttä tarkasteltaessa.

Suomen kielen yleisin originaalinimeen lisättävä suffiksi on siis -i, jota on hyödynnetty 267 nimeä suomalaistettaessa. Seuraavaksi yleisin yhdestä vokaalista koostuva suffiksi on -U, jota on hyödynnetty 133 nimen muodostamisessa. -i- ja -u-johtimien kanssa on usein myös konsonantiston muutoksia, jotka on esitelty tarkemmin kyseisten johdinten käsittelyn yhteydessä edellä. Muut yhdestä vokaalista koostuvat suffiksit ovat A (29 nimeä), e (45) ja O (23 nimeä). Etenkään A- ja O-muotteja ei voida pitää suffiksiloppuisina, sillä useimmissa tapauksissa -A- ja O-loppuiset nimet ovat syntyneet typistämällä. Sama koskee myös monia --loppuisia nimiä. Enemmistö (29) -e-loppuisten nimien esiintymistä on vanhakantaisempaa Mosse-tyyppiä, lyhyempää Mese-tyyppiä on 16 nimeä.

Slangille ja nykynuorten puhekielelle erityisen tyypillisiä johtimia ovat -is ja -ari. Näistä -is on aineistossa selvästi harvinaisempi 18 esiintymällään. Lisäksi näyttää siltä, ettei -is-johdin sovi joka paikkaan: -is-johtimella on muodostettu nimiä lähinnä vain omaperäisistä kantasanoista. -Ari- ja -ri-johdoksia on 102. Erityisen yleinen aineiston johdin on -kka, jota on käytetty 142 nimessä (sis. myös -kki-, -ka-, -gA- ja -kku-nimet). -skV-suffiksi sisältyy 21 nimeen ja -tsV 28 nimeen. Harvinaisempia suffikseja on myös -pa ~ ba ~ ppa (14 nimeä). Harvinaisia johtimia ja tilkkeitä sisältävien nimien ryhmässä käsiteltyjä nimiä on yhteensä 71. Suffiksin avulla muodostettuja johdoksia tai typistämällä muodostettuja vokaaliloppuisia typisteitä on yhteensä 893. Johdosten (Mersu) ja typisteiden (Mitsu) erottelu toisistaan ei ole hedelmällistä, koska sekä typisteet että johdokset muodostetaan analogisesti ns. valamismenettelyn kautta eli kielenkäyttäjällä on pyrkimys tietyn muotoiseen lopputulokseen. Näin ellipsejä (D:4.1) ja typisteitä eli heittymisiä (D:4.2.4) käsittelevät alaluvut jäävät hyvin pieniksi.

Usein pääte voi sävyttää nimeä paremmin kohdettaan kuvaavaksi, esimerkiksi -u-aines on aineiston perusteella usein deminutiivinen. (Tarkalleen otettuna kyse ei tietenkään ole kohteen kuvaamisesta, vaan sen mielikuvan kuvaamisesta, joka nimenantajalla tai käyttäjällä kohteesta on.) Myös suomen kieleen lyhennyssuffikseiksi omaksutuilla -is ja -ari-johtimilla on tärkeä tehtävä pidentyvässä ja monimutkaistuvassa suomessa.

Virossa yleisimpiä nimenmuodostuspäätteitä -kas ja -u. Asiasta kerrotaan tarkemmin oikean väitöskirjan luvussa D:4.2.b.

Lyhenteitten muokkaaminen sanoiksi

Jostakin syystä kirjainlyhenne on tavallaan kielestä riippumaton elementti, joka lainataan aina kirjoitetussa asussa. Emme siis suomessa puhu *Neitousta vaan Natosta. Kussakin kielessä lyhenne kotoistetaan omalle kielelle lausuttaessa. Lyhenteen lausuminen on kiinteästi sidottu kussakin kielessä tunnettuihin aakkosten nimiin. Yksinkertaisimmillaan lyhenteestä juonnettu kulkineennimi on vain lyhenne kirjain kirjaimelta lausuttuna ja lausuttu äänneasu kirjoitettuna: Peevee 'Suzuki PV -mopo'. Konsonanttiloppuinen lyhenne vaatii yleensä jonkin vokaalin loppuunsa: Gelssi 'Vauxhall VX 2300 GLS', Veksi 'Vauxhall VX'. Nimet, jotka on muodostettu lyhenteen pohjalta sanaksi täydentäen:

Amisdeeäksä = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Detu = (traktori) T-74, T-75, DT-54 tai DT-75-traktori
Dexi = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Däxä = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Eltiidii = (henkilöauto) Ford LTD
Geetee = (henkilöauto) Vauxhall Viva GT
Gelssi = (henkilöauto) Vauxhall VX 2300 GLS
Gemssu = (kuorma-auto) GMC
Gemsu = (henkilöauto) GMC
Gixxer = (moottoripyörä) Suzuki GSX-R
Kemssu = (kuorma-auto) GMC
Kemsu = (kuorma-auto) GMC
KooAa = (henkilöauto) Ford Ka
Mitsi = (moottoripyörä) MZ
Peevee = (henkilöauto) Volvo PV
Peevee = (mopo) Suzuki PV
Piivii = (henkilöauto) Volvo PV
Sete = (traktori) CTZ-15 tai 30
Setsi = (moottoripyörä) CZ
Setti = (moottoripyörä) CZ
TeDi = (henkilöauto) eräs Seat Cordoba TDi
Teinideeäks = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teinideeäksä = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teinideksi = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Tete = (traktori) DT 54 tai 75
TonnikakssataaÄLLÄ = (henkilöauto) eräs Lada 1200 L
Veevee = (henkilöauto) Volkswagen
Veksi = (henkilöauto) Vauxhall VX
Vevee = (henkilöauto) Volkswagen
Äkskorolla = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Ällälada = (henkilöauto) Lada L-mallit, esim. 1200 L
Ässä = (henkilöauto) Vauxhall Viva S Deluxe
ÄsÄllä = (henkilöauto) Vauxhall Viva SL90
ÄsÄllä = (henkilöauto) eräs Lada 2107 eli 1200 SL
Esitettyjen nimien lukumäärä: 34

Numeroilmausten lukeminen

Virallisessa ja epävirallisessakin kulkineennimistössä numeroita on paljon, sillä monet kulkinevalmistajat erottelevat eri mallit toisistaan numeroilla. Nimityyppi on yleinen, eivätkä useat kielenkäyttäjät pidä näitä niminä ollenkaan. Lisämerkityksettömiä numeroilmausnimiä aineistossa on kaiken kaikkiaan 94. Käytännössä näitä voisi olla paljon enemmänkin, riippuen siitä, miten koko luokan nimeyteen halutaan suhtautua.

Numeroilmauksista rakentuvat epäviralliset kulkineennimet koostuvat suullisessa kielenkäytössä valtaosin puhekielisistä numeroiden nimistä. Yksi, kaksi ja kahdeksanhan ovat numeraaleja (lukusanoja), kun taas numerografeemien nimiä ovat ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, viitonen, kuutonen, seiska, kasi, ysi ja kymppi. Lisäksi Suomessa käytetään jonkin verran vielä vanhempia muotoja seitsemäinen, kahdeksainen ja yhdeksäinen. Vastaavalla tavalla voidaan puhua ykstoistasesta tai kolmekolmosesta vaikkapa lottonumeroiden yhteydessä. Toisella kymmenellä olevat numeroilmaukset muotoutuvat kuten ykstoistanen, mutta suuremmissa numerosarjoissa malli on monimutkaisempi. Suuremmissa numerosarjoissa lukusarjan viimeinen numero ilmaistaan numerografeemin nimityksellä ja sitä edeltävät numerot lukusanalla tai siitä loppuheitoitse muodostetulla eräänlaisella casus componens -muodolla (seitenseiska, kuusvitonen, ysiysi, sataviisysi). Poikkeuksena edelliseen sääntöön on, että tasakymmenistä puhuttaessa voidaan käyttää rinnan sekä -kymppiä että -kymppistä.

Numeroilmauksen lukemiseen perustuvat nimet:
Deltakasikasi = (henkilöauto) Oldsmobile Delta 88
Fiat satakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Ifakasi = (henkilöauto) IFA F8
Kaheksakümmend = (traktori) MTZ-80
Kaheksakümmendkaks = (traktori) MTZ-82
Kakskümmend = (traktori) DT-20
Kakskümmendviis = (traktori) T-25 tai T-25A
Kaksnelikymppinen = (henkilöauto) Volvo 240
Kasi = (henkilöauto) Audi A8
Kasikasi = (henkilöauto) Oldsmobile 88
Kasikasivolvo = (kuorma-auto) Volvo N88
Kasipukki = (henkilöauto) Fiat 850
Kasipuolikas = (henkilöauto) Fiat 850
Kasipätkä = (henkilöauto) Fiat 850
Kasipätkä = (henkilöauto) Volvo 850 tai koko 800-sarja
Kasirellu = (henkilöauto) Renault 8 Gordini
Katskümmend = (traktori) DT 20
Katskümmendviis = (traktori) T 25 tai 25A
Katõssakümmend = (traktori) MTZ 80
Katõssakümmendkats = (traktori) MTZ 82
Kolmekymppinen Sianpää = (henkilöauto) Volvo C30
Kolmene = (henkilöauto) BMW 3-sarja
Kolmepuolikas Rooveri = (moottoripyörä) Rover 350
Kolmesatanen = (henkilöauto) Chrysler 300C
Kolmetonninen = (traktori) Ford 3000
Kolmevitonen = (traktori) Ferguson 35
Kolmevitonen Fergu = (traktori) Ferguson 35
Kolmeykkönen = (leikkuupuimuri) Massey-Ferguson 31
Kolmos-Nuffi = (traktori) Nuffield Universal Three eli DM 3
Kuuspuolikas = (moottoripyörä) Honda 650
Kuussatanen = (henkilöauto) Fiat 600
Kuusteist = (traktori) T 16M Sassii
Kuustõist = (traktori) T 16M Sassii
Kuusvitonen = (traktori) Massey-Ferguson 65
Kuusvitonen Fergu = (traktori) Massey-Ferguson 65
Kymppi = (henkilöauto) eräs Lada 110
Mak-ykkönen = (henkilöauto) Ford Mustang Mach1
Nelikymppinen Sianpää = (henkilöauto) Volvo S40 tai V40
Nelikymppinen Volvo = (henkilöauto) Volvo 40
Nelikümmend = (traktori) T 40 tai 40A tai 40AM
Nelipuolikas = (moottoripyörä) Honda 450
Nelisatku = (henkilöauto) Volvo 400-sarja
Neliteist = (traktori) DT 14
Nelitõist = (traktori) DT 14
Neliysikymppi = (henkilöauto) Vauxhall 4/90
Neljäneljäkakkonen = (henkilöauto) Oldsmobile 442
Neljäsataaneljätoistane Natikka = (traktori) International 414
Neljätonninen = (traktori) Ford 4000
nittivitonen = (linja-auto) Bussilinjan 95 linja-auto
Nolikoliseiska = (henkilöauto) Lancia 037
piikki = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
piikki = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
piikkinen = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
Puhas üks = (henkilöauto) Lada 2101
Rubla kahekümmne viiene = (moottoripyörä) Minsk 125
Sadakolmkümmend = (traktori) T 130
Sadaviiskümmend = (traktori) T 150K
Satakakskasi = (henkilöauto) Fiat 128
Satakymppi = (henkilöauto) eräs Lada 110
Satanen = (henkilöauto) eräs Saab 900
satapiikki = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
satapiikkinen = (moottoripyörä) 125-kuutioinen
Satku = (henkilöauto) eräs Saab 900
Saturainen = (henkilöauto) Datsun 100A
Seiska = (henkilöauto) eräs Volvo 740
Seiskanelikanttinen = (henkilöauto)
Seiskapuolikas = (moottoripyörä) 750-kuutioinen
seiskaviiskymppinen = (moottoripyörä) 750-kuutioinen
Seitsekümmendneli = (traktori) T-74
Seitsekümmendviis = (traktori) DT-75
Seitsesada = (traktori) K-700
Seitsmene = (henkilöauto) BMW 7-sarja
Sekshundra = (henkilöauto) Fiat 600
Simka tonni = (henkilöauto) Simca 1000
Susikuutonen, velttonelonen = (henkilöauto) Saab 96 V4
Susikuutonen, velttonelonen = (henkilöauto) Saab 96 V4
Säidsekümmendviis = (traktori) DT 75
Säidsesada = (traktori) K 700
Säidssekümmendneli = (traktori) T 74
Säitsesadaüts = (traktori) K 701
Tonnari = (henkilöauto) Saab 9000
Tonni = (henkilöauto) Simca 1000
Tonni seiskasatanen = (henkilöauto) eräs Lada 1700 i
TonnikakssataaÄLLÄ = (henkilöauto) eräs Lada 1200 L
Tonnikakssatanen = (henkilöauto) eräs Lada 1200
Tonninen = (henkilöauto) Wartburg 1000
Tusinaseiska = (henkilöauto) Fiat 127
Tärinä-ykkönen = (moottoripyörä) Yamaha TR 1
Vana Kuustõist = (traktori) T 16
Viiene = (henkilöauto) BMW 5-sarja
Viiskümmend = (traktori) MTZ 50
Viiskümmendkaks = (traktori) MTZ 52
Viiskümmendkats = (traktori) MTZ 52
Viistonninen = (traktori) Ford 5000
Vitoskoppa = (henkilöauto) Ford Escort mk 5
Ykskakskirves = (henkilöauto) Fiat 127
Ysikasi = (henkilöauto) Oldsmobile 98
Ysikuukka = (henkilöauto) Saab 96
Ysiviitonen = (henkilöauto) Saab 95
Zetkakskasi = (henkilöauto) Chevrolet Camaro Z28
Esitettyjen nimien lukumäärä: 100

Kulkineennimistössä numeroilmaukset ovat siis Viistonninen-tyyppisiä. Vastaavanlaisia nimiä on oikeastaan lähes ääretön määrä, vaikka kaikki valmistajat eivät mallien niminä numeroita käytäkään. Mallinumeroitten käyttäminen mallien niminä ilman merkin mainitsemista on myös usein mahdollista, sillä merkki joko käy ilmi asiayhteydestä tai kukaan muu valmistaja ei ole samaa numerosarjaa käyttänyt.

Joskus numeroaineista on hyödynnetty hiukan vapaammin. Numeroilmauksesta voidaan hyödyntää vain osa, esimerkiksi Lada 110 -mallia nimitetään vain Kympiksi. Samalla tavalla Saab 900 -autosta saadaan Satanen eli Satku 'eräs Saab 900'. Nimeä voidaan varioidakin. Kulmikkaan muodon ja mallinumeron perusteella Volvo 240 -mallia on nimitetty puutavaralajin mukaan Kaksnelikantiksi. Nimeä varioiden Volvo 740 -mallia nimitetäänkin Seiskanelikanttiseksi, vaikkei 7 x 4 -tuumaista puutavaraa yleisesti myynnissä olekaan. Numeromerkintää ei myöskään lueta turhan tarkasti, Vauxhall VX 4/90 -mallia voidaan vinoviivasta huolimatta nimittää Neliysikympiksi. Lisäksi kielessä on joitakin vakiintuneita ilmauksia, joita käytetään tietyistä numeroista. Yleisin tällainen on puolikas, jolla ilmaistaan kolminumeroisen mallin päättyvän lukuun 50, siis puolikkaaseen sataan (esim. Kuuspuolikas 'Honda-mp. 650cm3' ja Kasipuolikas 'Fiat 850'). Vanhaan slangiin ja sitä kautta ruotsin kieleen taas pohjautuu neljänneksen nimitys piikki (ruots. spik). Piikki tarkoitti aikoinaan 25 pennin rahaa, ja nimitys yleistyi sittemmin joksikin aikaa 'neljänneksen' merkityksessä (Karttunen 1989: 155). 125-kuutioista kevytmoottoripyörää nimitetäänkin satapiikkiseksi. Piikki on oikeastaan kevytmoottoripyörän yleisnimi, koska myydyt kevytmoottoripyörät ovat usein juuri tätä suurinta lain sallimaa kokoa. Harvinaiseen mallinumeron muotoon viittaa myös Fiat X1/9-mallin nimi Murtoluku-Fiat.

Tässä esitettyjen tapojen lisäksi mallinumeroa on voitu käsitellä luovemminkin. Lada 2105 on saanut nimekseen Viis yli yhdeksän Lada ja Datsun 100A:n mallitunnuksesta on saatu Amppeeria ja Junansulaketta, koska merkintä muistuttaa sulakkeissa käytettävää ampeerimerkintää. Nämä ovat kuitenkin jo siinä määrin sävyttyneitä, että katson ne lisämerkityksisiksi väännöksiksi. Numeroilmaus-nimityyppi on käytössä myös virossa. Neuvostoliitossa kulkineiden mallit olivat lähes aina numeroita, joten nimityyppi on virossa yleisempi kuin suomessa. Suomessa mallitarjontaakin on aina ollut enemmän. Koska nimityyppi ei ole mitenkään hauska, sarkastinen, arvottava tai lempinimenomainen eikä hahmotu epäviralliseksi, sitä ei ole aineistoon kovin runsaasti saatu.

Kontaminaatio eli risteyttäminen

Kontaminaatioksi kutsutaan sitä, että kaksi eri nimeä ikään kuin risteytetään. Usein yhdistämiseen tarvittavat kaksi originaalia on tietoisesti valittukin siten, että niissä on vähintään yksi yhteinen äänne, mielellään useampiakin (Skoda + Cadillac = Skodillac). Talbot Horizonin lempinimi taas on Holpotti (Talpotti + Horizon). Syntyvä merkitys on kuitenkin vain osatekijöidensä summa, eikä mitään "ylimääräistä" lisämerkitystä synny. Yleensä risteytettävät kaksi nimeä ovat eri maailmoista ja syntyvä yhteisvaikutelma on humoristinen, sillä nimellä voidaan yleensä viitata ainoastaan siihen kohteeseen, johon vain jompikumpi originaaleista on viitannut. Ainoa poikkeus tästä säännöstä on aineiston nimi Natsun (Nissan + Datsun), jolla voidaan viitata sekä Datsun- että Nissan-merkillä myytyihin saman valmistajan autoihin.

Propreista kontaminoimalla tehdyt nimet:
Askoda = (henkilöauto) Opel Ascona
Budillakki = (henkilöauto) Buick
bösä = (linja-auto)
Escorvette = (henkilöauto) Ford Escort
Grantaunus = (henkilöauto) Ford Granada
Holpotti = (henkilöauto) Talbot Horizon
Joni = (polkupyörä) Jopo
Ladidas = (henkilöauto) Lada
Ladillac = (henkilöauto) Lada
Ladillak = (henkilöauto) Lada
Larsche = (henkilöauto) Lada
Larsse = (henkilöauto) Lada
Larvette = (henkilöauto) Lada
linjabussi = (linja-auto)
Mazskoda = (henkilöauto) Mazda
Mocus = (henkilöauto) Ford Mondeo
Nasu = (kuorma-auto) Sisu NA-110 tai NA-140BT
Natsun = (henkilöauto) Nissan tai Datsun
punnvõrr = (moottoripyörä) pieni
Raisu = (kuorma-auto) Sisu RA-140
Rasi = (kuorma-auto) Sisu SA-240
Resu = (kuorma-auto) Sisu 1997-
Serrari = (henkilöauto) eräs Ford Sierra
Sierraari = (henkilöauto) Ford Sierra
Skodilack = (henkilöauto) Skoda takavetoiset
Skodillac = (henkilöauto) Skoda
Skodillack = (henkilöauto) Skoda Octavia uudet mallit
Skorche = (henkilöauto) Skoda
Skorche = (henkilöauto) Skoda Coupé
Volssi = (henkilöauto) Volvo
Volvetti = (henkilöauto) eräs Volvo
võrlei = (mopo)
Esitettyjen nimien lukumäärä: 32

Vähemmän käytettyjä menetelmiä

Puhtaita sekundäärinimiä voidaan tuottaa myös muutamilla vähemmän käytetyillä menetelmillä. Näitä ovat mm. reduplikaatio eli kaksintaminen (Ferrari → Fefe) ja sekaus eli osien paikanvaihdos (Glof ∼ Gloffi 'Volkswagen Golf' ja Exsortti 'Ford Escort').

Aineisten paikkaa vaihtamalla tehdyt sekundäärinimet:
Aksoona = (henkilöauto) Opel Ascona
Chervoletti = (henkilöauto) Chevrolet Chevroletti
Dorf = (henkilöauto) Ford
Exsortti = (henkilöauto) Ford Escort
fiutsika = (henkilöauto)
Glof = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Gloffi = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Hyrsler = (henkilöauto) Chrysler
Hyrsleri = (henkilöauto) Chrysler
Karpiisi = (henkilöauto) Chevrolet Caprice
kipajalka = (polkupyörä)
Koliväppä = (henkilöauto) Ford Escort mk 2
Kyrseli = (henkilöauto) Chrysler
Loffi = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Ovlov = (henkilöauto) Volvo
Servo = (henkilöauto) Chevrolet
Servoletti = (henkilöauto) Chevrolet
Simpan hetekka = (henkilöauto) eräs Citroen BX vm 1986
stykkeli = (polkupyörä)
Supura = (henkilöauto) Subaru
Esitettyjen nimien lukumäärä: 20

Lisäksi epävirallinn nimi voidaan lainata sellaisenaan toisesta kielestä (Chevy 'Chevrolet', Der Panzerwagen 'Mercedes-Benz 140') tai sen osat voidaan kääntää suomeksi: Lehtisammakko 'Opel 4/12 PS' → saks. Laubfrosch ja Punanen paholainen 'Ferrari' → engl. Red Devil. Myös viron nimissä on lainoja, lähinnä suomesta, venäjästä ja englannista. Aineistoa epävirallisen nimen lainaamisesta:

Aardwark = (kuorma-auto) Kenworth T600
Bemar = (henkilöauto) BMW
Bemari = (henkilöauto) BMW
Bemu = (henkilöauto) BMW
bike = (polkupyörä)
bisykkeli = (polkupyörä)
bulldokki = (linja-auto) jossa moottori etuakselin alla
bussi = (linja-auto)
Buumer = (henkilöauto) BMW
Böödi = (henkilöauto) Pontiac Firebird
Caddy = (henkilöauto) Cadillac
Cadi = (henkilöauto) Cadillac
Chev = (henkilöauto) Vauxhall Chevette
Chevi = (henkilöauto) Chevrolet
Chevy = (henkilöauto) Chevrolet
Chevy = (henkilöauto) Chevrolet
Cossie = (henkilöauto) Ford Sierra,Escort RS Cosworth
Cossu = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Cossy = (henkilöauto) Ford Sierra,Escort RS Cosworth
Cuda = (henkilöauto) Plymouth Barracuda
Cäddi = (henkilöauto) Cadillac
Cädi = (henkilöauto) Cadillac
Deuce = (henkilöauto) Ford 1932 Coupé
dosa = (linja-auto)
Droop Snoot = (henkilöauto) Vauxhall Firenza HP
Eldo = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Elviscädi = (henkilöauto) Cadillac vm 1954-56
felosipedi = (polkupyörä)
Ford-hoppa = (henkilöauto) Ford
Freightball = (kuorma-auto) Freightliner
FreightShaker = (kuorma-auto) Freightliner
Hoppa = (kulkine yleensä) Ford
HoppaHeikki = (henkilöauto) Ford alun perin T-malli
Hoppaloora = (henkilöauto) eräs Ford Mondeo
Hoppavoortti = (kuorma-auto) Ford 1930-40-l.
Hävittäjä-Hoppa = (kuorma-auto) Ford 40 1939-45
Jag = (henkilöauto) Jaguar
Jumalanna = (henkilöauto) Citroen DS
K-Whopper = (kuorma-auto) Kenworth
Klässiks-Sevi = (henkilöauto) Chevrolet vm.1955-1957
Kossu = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Kuningascädi = (henkilöauto) Cadillac 1959
Kutistettu Cädi = (henkilöauto) Cadillac vm. 1961-62
KW = (kuorma-auto) Kenworth
Kädi = (henkilöauto) Cadillac
Kääpiöcädi = (henkilöauto) Cadillac 80-luvun pienemmäy Cadillacit
Kääpiöcädi = (henkilöauto) Cadillac vm 61-62
Landy = (maastoauto) Land Rover
lastibiili = (kuorma-auto)
Lehtisammakko = (henkilöauto) Opel 4/12 PS 1920-luvulta Kuva (kuvan lähdeviite)
Leitgreitti = (henkilöauto) Chevrolet vm 1958-1964
masina = (henkilöauto)
Merc = (henkilöauto) Mercury
Mers = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Merss = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Mersu = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Mitsu = (henkilöauto) Mitsubishi
mootik = (moottoripyörä)
Mosse = (henkilöauto) Moskvits
Poyny = (henkilöauto) Pontiac
Pualmoottori-Chevy = (henkilöauto) Daewoo
Punanen paholainen = (henkilöauto) Ferrari
rekka = (kuorma-auto) suuri auto
Screaming Chicken = (henkilöauto) Pontiac Firebird Trans Am
Sevi = (henkilöauto) Chevrolet
Siipicädi = (henkilöauto) Cadillac vm. 1959 Kuva (kuvan lähdeviite)
Sitra = (henkilöauto) Citroen 2CV "Citroën-tehtaan kansanauto"
Skodillac = (henkilöauto) Skoda
Skuubi = (henkilöauto) Subaru
Skuubi = (henkilöauto) Subaru
Stalinets = (traktori) CTZ C-80 tai C-100 tai T-100
sykkel = (polkupyörä)
T-bird = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Tin Lizzie = (henkilöauto) Ford T
Topolino = (henkilöauto) Fiat 500 Nuovo
Trabi = (henkilöauto) Trabant
Tsiguli = (henkilöauto) Lada
Vaux = (henkilöauto) Vauxhall
velatšipeet = (polkupyörä)
velo = (polkupyörä)
velo = (polkupyörä) vanha ja ritisevä
Vette = (henkilöauto) Chevrolet Corvette
Vickie = (henkilöauto) Ford 1932 Victoria Sedan
Vicky = (henkilöauto) eräs Ford Crown Victoria
Viiksi-Hoppa = (henkilöauto) Ford T Kuva (kuvan lähdeviite)
Viiksiniekka-Hoppa = (henkilöauto) Ford T Kuva (kuvan lähdeviite)
Volkar = (henkilöauto) Volkswagen
Volkkar = (henkilöauto) Volkswagen
Zhiguli = (henkilöauto) Lada
Ševi = (henkilöauto) Chevrolet
Žigull = (henkilöauto) VAZ eli Lada
Esitettyjen nimien lukumäärä: 91

Käytännössä on niin, että kohtalainen osa suomalaisista epävirallisista kulkineennimistä tavalla tai toisella pohjautuu vieraskielisiin epävirallisiin kulkineennimiin. Lainanantajakieliä ovat olleet ainakin ruotsi ja englanti, ilmeisesti joskus myös venäjä. Tämä on kuitenkin vain aavistusta, joka pohjautuu muutamiin satunnaisiin hakukokeiluihin ja yksittäisten nimien taustoja selvitellessä syntyneisiin satunnaishavaintoihin. Lisäksi joskus toisessa kieliyhteisössä käytössä olevaa nimeä nimi-idealtaan muistuttava suomalainen epävirallinen nimi on saattanut syntyä itsenäisestikin, onhan kyse toki samasta ja samanlaisesta tarkoitteesta. Tällaisen selvittäminen vaatii kuitenkin aivan oman tutkimuksensa ja ennen kaikkea vastaavien tutkimusten tekemisen myös muitten kielten kulkineennimistöstä.

Tavat muodostaa lisämerkityksisiä väännöksiä

Lisämerkitystä tavoittelevan vääntämisen eli lekseemihakuisen perusidea voidaan havainnollistaa seuraavasti:

Jotain nimeä (esim. Corolla) siis väännetään siten, että se näyttää toiselta sanalta (Gorilla) olematta sitä (gorilla) kuitenkaan. Tässä luvussa katsotaan sitä, miten kohti tätä toista sanaa (ns. harhalekseemiä) päästään. Nimien aihepiireistä kirjoitetaan F-osiossa.

Näitä keinoja on periaatteessa kolme, vääntäminen, kääntäminen ja bakronymisaatio, mutta niillä on monia alalajeja. Ne esitettäköön vielä kertauksen vuoksi:

Näiden kolmen muuntelukeinon yleisyyssuhteet kuvataan tilastollisesti seuraavassa piirakassa:

Varsinainen vääntäminen

Vääntäminen on ilman muuta yleisin keino muodostaa lisämerkityksisiä väännöksiä. Yleisyys viittaa siihen, että se koetaan teknisenä keinona kevyeksi ja helppokäyttöiseksi. Toisaalta on niinkin, että kääntäminen tai leksikaalinen korvaaminen ylipäätään edellyttää, että muokattavalla lekseemillä tai ainakin lähes sen näköisellä lekseemillä ylipäätään olisi jokin merkitys suomen kielellä tai jollain muulla Suomessa yleisesti tunnetulla kielellä. Mitä tahansa merkkijonoa taas voidaan vääntää, kunhan se vähänkin näyttää siltä, että siitä saa suomea. Kääntämisen suhteen tulee huomata, että varsinainen kääntäminen on suomen kielessä merkittävin keino ja muut assosiaatioon perustuvat vaihdokset ovat vähäisempiä. Bakronyymien osuus on aineistossa mitä luultavimmin hiukan ylipainossa. Se on seurausta siitä, että aineistoa on kerätty sivustoilta, joissa on bakronyymeistä koottuja pitkiä listoja. Monia bakronyymejä ei käytetä välttämättä niminä ainakaan kaikissa nimen funktioissa, mutta toisaalta bakronymisaatio on varmasti keino tuottaa myös nimiä.

Tämän tarkemmin käytetyistä muodostuskeinoista ei ole tämän aineiston pohjalta mielekästä tuottaa kvantitatiivista dataa. Koska leksikaalisessa muuntelussa hyödynnettävien fonologisten ja morfologisten keinojen käyttö ei ole säännöllistä, lisämerkityksisiä sekundäärinimiä ei ole mielekästä jäsennellä ryhmiksi kunkin keinon käyttämisen tai käyttämättä jättämisen perusteella. Mikään originaalisanan kielellinen ominaisuus, tavuluku tai muu, ei määritä, tuleeko virallisesta nimestä Lada kenties Laturi vai Laardi (erään Ladan yksilönnimi). Esimerkiksi päätteet, kirjainten vaihtaminen ja kontaminaatio ovat yleisiä muokkauskeinoja, mutta niitä käytetään tarkoitushakuisesti haluttuun kaksimieliseen määrämuotoon pyrittäessä.

Lisämerkitystä tavoitteleva vääntäminen on tarkkaa puuhaa, sillä nimi pitää saada toisaalta jonkin sanan näköiseksi. Dodgesta saadaan Rotko, Chrysleristä Rysä ja Buickista Puikula. Toisaalta taas myös alkuperäisen nimen pitää aina näkyä nimessä, jotta kaksimielisyys syntyy ja vitsi toimii. Vääntämismahdollisuuksia rajoittaa tietysti kielen sanavarasto. Toyota Carinasta on väännetty Korina, Narina ja Kaarina, mutta esimerkiksi *Kourina tai Kikkuriina tuskin tulevat enää liian kaukaisina kysymykseen. Joskus tosin nämä väännökset ovat sellaisia, jotka muistuttavat lähinnä kuvitteellisia yhdyssanoja (Thunderbird → Tunturipirtti ja Seat Toledo → Tolusiitin); tällöin yhdysosien pitää sitten olla erikseen kelvollisia. Joskus tosin muuntelu jää vajaaksi ja koko alkuperäistä nimeä ei pystytä käyttämään vääntämisessä ja nimen jää ikään kuin ylimääräistä ainesta. Esimerkkinä tästä mainittakoon Peukoputki 'Peugeot', Nissan → Nissani → Nussini ja Velmutti 'Valmet-traktori' (vrt. velmu, velmuilla, *velmuta). Nämä eivät tietenkään ole yhtä hyviä kuin "täysin onnistuneet" lisämerkityksiset väännökset.

Kun vanhasta nimestä mennään kohti väännöstä, vanhasta nimestä tulee säilyttää tosiaan jotain, jotta "yhteys" säilyy. Usein pyritään säilyttämään tavurakenne (Samara → Kamala, Vasara, Tamara, Sarana). Vanhan nimen konsonantit vaikuttavat myös nimen "ryhtiin" vokaaleja enemmän, ja nekin jäävät usein jäljelle. Koska suomen kielen vokaalisointu toimii siten, että etuvokaalit ä, ö, y ja takavokaalit a, o, u toimivat sarjoina ja vokaaleilla joutuu usein "pelaamaan" taivutettaessa ja kieltä käytettäessä, näitä voidaan vaihtaa keskenään myös nimiä väännettäessä. Samantapainen vaihtelusuhde (ja vääntämismahdollisuus) on myös fiinimpien b,g,d- ja f-äänteiden sekä näitä vastaavien arkisempien p,k,t- ja v-äänteiden välillä. Poikkeus siihen, että painolliset tavut ja konsonantit säilyvät on se, että joskus voidaan tosin vaihtaa pelkkä sanan alkukirjain. Nimen loppuun voidaan lisätä päätemäistä ainesta (Kupla → Kupletti) tai sitä voidaan lyhentää (Volvo Amazon &rarr Matzon). Myös kirjainten paikkaa voidaan tarvittaessa vaihtaa (Opel Kadett → Kadetti → *Karetti → Raketti, Fiat → Fiiatti → Hiivatti, Ford Sierra → Riesa ja Peugeot → Pösö → Söpö).

Matkalla lähtölekseemistä tuloslekseemiin voidaan siis hyödyntää monenlaisiakin muuntelukeinoja, kunhan sekä lähtölekseemi että harhalekseemi ovat tunnistettavissa lopputuotteesta. Tällaisen muuntelun analyysi tuo esille sen, mikä sanojen muodossa on keskeisintä, painokkainta ja mieleenpainuvinta. Lopuksi vielä nimilaatikko, jossa on kaikki vääntämällä muodostetut lisämerkityksiset sekundäärinimet:

Morfofonologisia operaatioita käyttäen muodostetut msd-nimet:
4 pyörää ja loota = (henkilöauto) Skoda
9kupoli = (henkilöauto) Saab 96
Aasi = (linja-auto) AEC Kuva (kuvan lähdeviite)
Agoonia = (henkilöauto) Opel Ascona
Aisa = (moottoripyörä) AJS
aisa = (moottoripyörä) moottoripyörä yleensä
Akkutiikeri = (mopo) Tunturi Tiger Aqua
Akkutiikeri = (mopo) Tunturi Tiger Aqua
Almameera = (henkilöauto) Nissan Almera
Amalia = (henkilöauto) Volvo Amazon
Amazooni = (henkilöauto) Volvo Amazon
ambumalantsi = (ambulanssi)
Amerikaano = (henkilöauto) Rambler American
Amiszoom = (henkilöauto) Volvo Amazon
Amitsu = (henkilöauto) Mitsubishi
amppari = (ambulanssi)
Anaconda = (henkilöauto) Opel Ascona
Anjovis = (henkilöauto) Toyota Avensis
Ankka = (henkilöauto) Ford Anglia
Anselika = (henkilöauto) Ford Anglia
Anus = (henkilöauto) Ford Taunus
Arbuus = (henkilöauto) Subaru
Armi = (henkilöauto) Armstrong-Siddeley
Asco = (henkilöauto) Opel Ascona
Asteekki = (henkilöauto) eräs Lada
Asteroid = (henkilöauto) Opel Astra
Aunus = (henkilöauto) Ford Taunus
automapiili = (henkilöauto) auto yleensä
automapiilivaunu = (henkilöauto) auto yleensä
Autopolo = (henkilöauto) Volkswagen Polo
avokas = (henkilöauto) avoauto
Baazka = (henkilöauto) eräs Lada
Baijerilainen Mutteri-Wiritys = (henkilöauto) BMW
bamarifiude = (poliisiauto)
Baskona = (henkilöauto) Opel Ascona B
Bii-Mari = (henkilöauto) BMW
billiga = (henkilöauto) auto yleensä
bisykkeli = (polkupyörä)
Booah = (henkilöauto) eräs Lada Kuva (kuvan lähdeviite)
Borat = (henkilöauto) Volkswagen Bora
Buimuri = (henkilöauto) BMW
Bässi = (moottoripyörä) BSA
C-kasetti = (henkilöauto) Opel Kadett C
Cadillac = (henkilöauto) Volkswagen Caddy
Chevy = (henkilöauto) Datsun Cherry
Cordita = (henkilöauto) Ford Cortina
Cosander = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Coskinen = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Coskio = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Cossu = (henkilöauto) Ford Sierra,Escort Cosworth-mallit
Cossusierra = (henkilöauto) Ford Sierra Cosworth Sedan
Daa Daa = (henkilöauto) Lada
Darra = (henkilöauto) Dodge Dart
Dartsi = (henkilöauto) Dodge Dart
Dorf = (henkilöauto) Ford
EdustusPoloneesi = (henkilöauto) eräs FSO Polonez 1980-luvulta
Eemeli = (kuorma-auto) Sisu ET-sarja
Eero = (kuorma-auto) REO
El Scudo = (henkilöauto) eräs Fiat Scudo EL
Elmeri = (henkilöauto) Ford Escort
Emma = (henkilöauto) EMW
Emu = (henkilöauto) EMW
Ensu = (henkilöauto) NSU
Esco = (henkilöauto) Ford Escort
Escocossu = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Escocossu = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Esko = (henkilöauto) eräs Ford Escort
Esko = (henkilöauto) Ford Escort
Eskometri = (henkilöauto) Ford Escort
Essi = (henkilöauto) Ford Escort
Esso = (henkilöauto) Ford Escort
eXloord = (henkilöauto) Ford Escort
Expommi = (henkilöauto) Ford Escort
Export = (henkilöauto) Ford Escort
Extra-Large = (henkilöauto) Lada
Faijas Inttiin Aikoinaan Työnteli = (henkilöauto) Fiat
Fauvee = (henkilöauto) Volkswagen
Fiasco = (henkilöauto) eräs Ford Fiesta mk 3
Fiasko = (henkilöauto) Ford Fiesta
Fiasko = (henkilöauto) Fiat
Fiat satakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Fiicus = (henkilöauto) eräs Ford Focus mk 1
Fiketti = (henkilöauto) Fiat
filemooni = (polkupyörä)
Fire = (henkilöauto) Vauxhall Firenza
Fisu = (henkilöauto) Ford Fiesta
Fiude = (henkilöauto) Fiat 600
Fiude = (henkilöauto) Ford Fiesta
Fiude = (henkilöauto) Fiat
Folke West = (henkilöauto) eräs Volkswagen
Ford Kakka = (henkilöauto) Ford Ka
Ford Riesa = (henkilöauto) Ford Sierra
Ford Transvestit = (pakettiauto) Ford Transit
FordFiasko = (henkilöauto) Ford Fiesta
Franko = (kuorma-auto) Fargo
Freekartul = (maastoauto) Land Rover Freelander
Gemssi = (henkilöauto) GMC
Gorbatsovi = (henkilöauto) eräs Seat Cordoba
Gorilla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Gran Turska = (moottoripyörä) Moto Guzzi Norge GT
Granaatti = (henkilöauto) Ford Granada
Graniitti-Ifa = (henkilöauto) IFA Granit
Grantaunus = (henkilöauto) Ford Granada
Haikala-Letukka = (kuorma-auto) Chevrolet 1946-47 Kuva (kuvan lähdeviite)
Haisee = (pakettiauto) Toyota Hi-Ace
Haisu = (pakettiauto) Toyota Hi-Ace
Helisijä = (henkilöauto) Skoda Felicia
Hell-potti = (henkilöauto) Talbot
Henkka = (henkilöauto) Vauxhall Prince Henry
Henskeli = (kuorma-auto) Henschel
Hiaste = (pakettiauto) Toyota Hi-Ace
Hiivatti = (henkilöauto) Fiat
Hipanen = (henkilöauto) Toyota Hi-Ace
Hiski Salome = (farmariauto) eräs Renault 12
HK:n sininen = (linja-auto) HKL:n linja-auto
Holshaabeli = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Holshaben = (henkilöauto) Volkswagen
Horisko = (henkilöauto) eräs Talbot Horizon
Horna = (kulkine yleensä) Honda
Horna = (henkilöauto) AMC Hornet
Hosilontti = (henkilöauto) Talbot Horizon
Huihai = (henkilöauto) Hyundai
HuiHai = (henkilöauto) eräs Hyundai Matrix
Huimjaa = (henkilöauto) Hyundai
Huinjaa = (henkilöauto) Hyundai
Hurrikaani = (polkupyörä) eräs Tunturi Huracane
Husu = (polkupyörä) Husqvarna
Hynynen = (henkilöauto) eräs Hyundai i30 vm. 2010
Hyrysysy = (henkilöauto) Chrysler
Iida = (kuorma-auto) KAZ 608 tai 4540, "Kolhida"
Iidu = (henkilöauto) Citroen ID19 tai DS19
Iivana = (henkilöauto) IFA
Ikarussov = (linja-auto) Ikarus
Ike = (henkilöauto) eräs Hyundai i40
Inva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Irmeli = (henkilöauto) Chevrolet Impala
Iso Vaari = (leikkuupuimuri) eräs Fahr
Iso-Niilo = (kuorma-auto) Volvo N88
Issika = (moottoripyörä) IC
Jaakko = (henkilöauto) Jaguar
Jaffa = (moottoripyörä) Jawa
Jagomir = (henkilöauto) Jaguar
Jalkswagen = (henkilöauto) Volkswagen (jonka kuljettaja kävelee)
Jammu = (moottoripyörä) Yamaha
Jarska = (henkilöauto) eräs Toyota Yaris
Jatta = (henkilöauto) Volkswagen
John Vieteri = (traktori) John Deere
Joni = (traktori) John Deere
Joni = (polkupyörä) Jopo
Joni Tikka = (traktori) John Deere
Junansulake = (henkilöauto) Datsun 100A Kuva (kuvan lähdeviite)
Jupivieteri = (mopo) Jupiter
Jysky = (kuorma-auto) Sisu Jyry Kuva (kuvan lähdeviite)
K-Whopper = (kuorma-auto) Kenworth
Ka'death = (henkilöauto) Opel Kadett C
Kaakeli = (henkilöauto) eräs Ford Ka
Kaarina = (henkilöauto) Toyota Carina
Kaarina = (henkilöauto) eräs Toyota Carina II
Kaarina = (henkilöauto) eräs Toyota Carina
Kaasik = (kuorma-auto) GAZ 52 tai 53
Kadetti = (henkilöauto) Opel Kadett
Kaduuza = (henkilöauto) Opel Kadett
Kaisa = (henkilöauto) Opel Kadett
Kakkafiiatti = (henkilöauto) Fiat 850
Kakkakoppa = (henkilöauto) Volkwagen Golf 2 korimalli
Kakkosnelonen = (henkilöauto) Volvo 240
Kaks seiska laiska = (henkilöauto) eräs Fiat 127
Kaksnelikantti = (henkilöauto) Volvo 240
Kallis Jalmari = (traktori) Allis Chalmers
Kallu = (henkilöauto) Mitsubishi Galant
Kalluntupa = (henkilöauto) Mitsubishi Galant
Kamala = (henkilöauto) Lada Samara
Kamiina = (henkilöauto) Chevrolet El Camino
Kamokangi = (henkilöauto) Ford Mustang
Kampura = (henkilöauto) Austin Cambridge
Kanikka = (kuorma-auto) Scania Vabis
Kanttirapee = (henkilöauto) Audi 80 tai 90 Coupé, Coupé Quattro typ 85
Karin lakki = (henkilöauto) Cadillac
Kasiainen = (henkilöauto) Fiat 850
Kasipukki = (henkilöauto) Fiat 850
Kasirellu = (henkilöauto) Renault 8 Gordini
Kass = (henkilöauto) GAZ 15T
Kass Ai-Ai = (kuorma-auto) GAZ AA
Kassi = (kuorma-auto) GAZ
Kata = (traktori) KD-35 (tai KT-35) tai ehkä KT-7-traktori
Katin lakki = (henkilöauto) Cadillac
Katja = (henkilöauto) Opel Kadett
Kato Mutsi = (moottoripyörä) Moto Guzzi
Katsikohvi = (kuorma-auto) GAZ
Kauko = (henkilöauto) Cadillac
Kedaut = (henkilöauto) Opel Kadett
Kekkeriauto = (henkilöauto) Checker entisiä takseja Kuva (kuvan lähdeviite)
Kerttu = (henkilöauto) eräs Hyundai Getz
Kessu = (kaivinkone) Vammas Kersantti
Ketuli = (henkilöauto) Dodge Dart GT
Keturainen = (henkilöauto) Dodge Dart GT
keturi = (henkilöauto) GT-mallit
kiertokiekko = (polkupyörä)
Kiisu = (traktori) GAZ 51
Kiisuauto = (kuorma-auto) GAZ
Kilpakortsu = (henkilöauto) Renault 8 Gordini
Kipakas = (kuorma-auto) GAZ 51 jossa kipattava lava
Kissanainen = (henkilöauto) Citroen
Kissanpieru = (henkilöauto) Cadillac
Kitikka = (henkilöauto) Citroen
Kiva-Niva-Lada-Niva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Klo viis yli yhdeksän Lada = (henkilöauto) Lada 2105
Klonksvaakken Transkottero = (henkilöauto) eräs Volkswagen Transporter
Klonksvaakken Transkottero = (henkilöauto) eräs Volkswagen Transporter
Klonkswagen = (henkilöauto) Volkswagen
Kolkswagen = (henkilöauto) Volkswagen
Kollivolski = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Koloss = (leikkuupuimuri) Kolos
Kolpero = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Koltiainen = (henkilöauto) Mitsubishi Colt
Kommari = (henkilöauto) Opel Commodore
Kommerkoppi = (pakettiauto) eräs Commer COB
konkeli = (polkupyörä)
Konteo = (henkilöauto) Ford Mondeo
Kontu = (traktori) Ford County
Koobra = (henkilöauto) eräs Skoda Octavia
Koota = (henkilöauto) Skoda
Kopeekka = (henkilöauto) Pobeda
Kopikas = (henkilöauto) VAZ 2101
Koppelo = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Koppelo = (kaivinkone) Kobelco
Korina = (henkilöauto) Toyota Carina
Kormu = (traktori) McCormick International
Korppari = (henkilöauto) Ford Scorpio
Korppi = (henkilöauto) Ford Scorpio
Kortsu = (henkilöauto) Toyota Corolla
Kortsu = (henkilöauto) Ford Cortina
Korttihonta = (henkilöauto) Honda Accord
Kossuesko = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Kossuesko = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Kota = (henkilöauto) Skoda
Kotaloota = (henkilöauto) Skoda
Kotaloota = (henkilöauto) Skoda
Kotlett = (henkilöauto) Opel Kadett
Kottero = (henkilöauto) Skoda
Kranatti = (henkilöauto) Ford Granada
kroppavaunu = (ruumisauto)
Kukkopilli = (henkilöauto) Goggomobil
Kukla = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kupletti = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kupoli = (henkilöauto) Saab 96
Kuppa = (henkilöauto) Cadillac Coupé de Ville
Kuppeli = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kusiainen = (henkilöauto) Fiat 600
Kymmentä vaille yhdeksän = (henkilöauto) Fiat 850
Kymmentä yli yks = (henkilöauto) Lada 110
Kyrsä = (henkilöauto) eräs Opel Corsa
Kädet = (henkilöauto) Opel Kadett
Käikäle = (henkilöauto) Cadillac
Käki = (henkilöauto) Cadillac
Käkkyrä = (henkilöauto) Cadillac
Käppyrä = (henkilöauto) Cadillac
Käpykkä = (henkilöauto) Cadillac
Käpysäkki = (henkilöauto) Cadillac
Kätinläkki = (henkilöauto) Cadillac
Köyhän miehen Mersu = (moottoripyörä) Messerschmitt kääpiöauto
Laabor = (henkilöauto) Lada
Laakotti = (henkilöauto) Lada
Laamanen = (henkilöauto) eräs Lada
Laapotti = (henkilöauto) Lada
Laardi = (henkilöauto) eräs Lada
Laatikko = (henkilöauto) Lada
Laatokka = (henkilöauto) Lada
Laattarauta = (henkilöauto) Lada
Lada viis yli yhdeksän = (henkilöauto) Lada 2105
Ladovan = (henkilöauto) Lada van-mallit
Ladugård = (henkilöauto) Lada
Ladukievitsh = (henkilöauto) Lada
Lalli = (henkilöauto) eräs Lada
Lambo = (henkilöauto) Lada
Lambo = (henkilöauto) eräs Lada 2104
Lampo = (henkilöauto) eräs Lada
Lankku = (henkilöauto) Volvo 200-sarja
Lantti = (henkilöauto) Mitsubishi Lancer
Lapa-Valtteri = (henkilöauto) Plymouth Valiant 1960-62
Lapamato = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Lapanen = (henkilöauto) eräs Lada
Lara = (henkilöauto) Lada
Lara Lada = (henkilöauto) eräs Lada
LARGE = (henkilöauto) Lada
Largo = (henkilöauto) Lada
Larkke = (henkilöauto) Lada
Larpa = (henkilöauto) eräs Lada
Larpake = (henkilöauto) Lada
Larpatin = (henkilöauto) Lada
Larppa = (henkilöauto) Lada
Lars = (henkilöauto) Lada
Larsen = (henkilöauto) Lada
Larson = (henkilöauto) Lada
Larssi = (henkilöauto) Lada
Larsson = (henkilöauto) Lada
Lartsa = (henkilöauto) Lada
Larvanto = (henkilöauto) Lada
Larviainen = (henkilöauto) Lada
Lasse = (henkilöauto) eräs Lada
Lasse = (henkilöauto) Lada
Late = (henkilöauto) eräs Lada
Latikka = (henkilöauto) Lada
Lattana = (henkilöauto) Lada
Lattara = (henkilöauto) Lada
Lattarauta = (henkilöauto) Lada
Laturi = (henkilöauto) Lada
Latuska = (henkilöauto) Lada
Latuska = (henkilöauto) eräs Lada
Laura = (henkilöauto) eräs Lada
Lauri = (henkilöauto) eräs Lada
Lauri Olavi Ruplahymy = (henkilöauto) eräs Lada
Lavuaari = (henkilöauto) eräs Jaguar XJ 12
Leekolanti = (traktori) Leyland
Leena = (henkilöauto) Chevrolet
Leipäpussi = (henkilöauto) Volkswagen Kleinbus
Lenin = (henkilöauto) Lada 1200 L
Lenu = (henkilöauto) eräs Renault
Lepo = (henkilöauto) Opel
Lepo Astma = (henkilöauto) Opel Astra
Lepo Astma = (henkilöauto) Opel Astra
Lepo kasetti = (henkilöauto) Opel Kadett
Lerssi = (henkilöauto) Lada
Letukka = (henkilöauto) Chevrolet
Letukka = (kuorma-auto) Chevrolet
Leukasubaru = (henkilöauto) Subaru Legacy Kuva (kuvan lähdeviite)
Leuku = (traktori) Leyland
Libanon = (henkilöauto) Chrysler LeBaron
limu = (henkilöauto) pitkä amerikkalainen auto, limusiini
Lincci = (henkilöauto) Lincoln
LINTA LADANIUS = (henkilöauto) eräs Lada 1500 Combi 1983
Litsun-Latsun = (henkilöauto) Datsun
Liz Taylor = (henkilöauto) eräs
Ljada Njiva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Looda = (henkilöauto) Skoda
Lude = (henkilöauto) Honda Prelude
Luikki = (henkilöauto) Buick
Lusja = (maastoauto) LuAZ
Luumu = (henkilöauto) Datsun Bluebird
Luupää = (henkilöauto) Datsun Bluebird
LyDåå = (henkilöauto) Lada
Magu = (henkilöauto) Vauxhall Magnum
Mahasitruuna = (henkilöauto) Citroen ID tai DS Kuva (kuvan lähdeviite)
maikki = (poliisiauto) pakettiautomallinen
Majuri = (traktori) Fordson Major tai Power Major tai Super Major
Makkara = (henkilöauto) eräs Mazda 626 vm. 1993
Maksalaatikko = (henkilöauto) Mazda
Maksalaatikko = (pakettiauto) eräs vm. 1985
Mankeli = (mopo) Honda Monkey
Marsu = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Marsu = (farmariauto) Mercdes-Benz
Marsu = (henkilöauto) eräs Mazda 3
Masa = (henkilöauto) Mazda
Masa = (henkilöauto) eräs Mazda 2 vm. 2009
Masa = (henkilöauto) eräs Mazda pick-up
Masa = (henkilöauto) eräs Mazda 121
Masi = (kuorma-auto) Sisu SA-150
Masu = (henkilöauto) Mazda
Matadooris = (henkilöauto) AMC Matador
Mati = (henkilöauto) Daewoo Matiz
Matilda = (henkilöauto) eräs Mazda 323
Matleena = (moottoripyörä) Matchless
Matu = (henkilöauto) Mazda
Matzon = (henkilöauto) Volvo Amazon
Merkki = (henkilöauto) Ford Mercury
Mermeri = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Merseedespeenis = (henkilöauto) eräs Mercedes-Benz
Mersu = (henkilöauto) Messerschmitt
Messukka = (pakettiauto) Mercedes-Benz
Metri-Ford = (henkilöauto) Ford 17M , 20M ja muut vastaavat
Mihtupihti = (henkilöauto) Mitsubishi
Mikä 16? = (henkilöauto) Peugeot Mi16
Minttu = (henkilöauto) Austin Mini
Miranoli = (henkilöauto) Fiat 131 Mirafiori
Mirkku = (henkilöauto) Fiat 131 Mirafiori
Mirri = (henkilöauto) Fiat 131 Mirafiori
Missussippi = (henkilöauto) Mitsubishi
Misunpissi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsubitch = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsupitsi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsuppi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsusiippi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsusiitin = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsuvitsi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitä ihmettä 16? = (henkilöauto) Peugeot Mi16
Mitätön 16 = (henkilöauto) Peugeot Mi16
Molo = (henkilöauto) GAZ 1930-l., ilmeisesti GAZ AA-malli
Monroe = (henkilöauto) Ford Mondeo
Moppe = (henkilöauto) Chrysler-konsernin autotehtaiden auto
Mopsi = (henkilöauto) Chrysler-konsernin auto
Morris Räminä = (henkilöauto) Morris Marina
Moshee = (henkilöauto) eräs Moshee
Moskiito = (henkilöauto) Moskvits
Moskito = (henkilöauto) Moskvits
Moskosviitti = (henkilöauto) Moskvits
motti = (moottoripyörä)
Muita yli yheksän = (henkilöauto) Lada
Munakadetti = (henkilöauto) Opel Kadett 1980-1990-luvun taite Kuva (kuvan lähdeviite)
Murka = (moottoripyörä) Muravei
Mustangi = (henkilöauto) Ford Mustang
Musti = (henkilöauto) Ford Mustang
Mustikki = (henkilöauto) eräs Volvo V70
Mustikki = (henkilöauto) eräs Ford Mustang GT vm. 1988
Mätädor = (henkilöauto) AMC Matador
Mäystin = (henkilöauto) Austin
Mörkö = (henkilöauto) Mercury
Mörkö-Majuri = (traktori) Fordson Major Kuva (kuvan lähdeviite)
Möökjuuri = (henkilöauto) Ford Mercury
Napero = (maastoauto) Mitsubishi Pajero lyhyempi malli
Narina = (henkilöauto) Toyota Carina
Nasse = (henkilöauto) Nash
Nassu = (henkilöauto) Nash
Nassu = (moottoripyörä) NSU
Nasu = (kulkine yleensä) NSU NSU-moottoripyörä, NSU-auto tai sen seuraaja Audi NSU
Nasu = (kuorma-auto) Sisu NA-110 tai NA-140BT
Natsipakastin = (kuorma-auto) Mercedes-Benz Actros
Neekeri = (maastoauto) Jeep Wagoneer
Neppari = (henkilöauto) Neckar
Neva = (moottoripyörä) Moto Guzzi Nevada
Nipottaja = (henkilöauto) Nissan
Nippon = (henkilöauto) Nissan
Nipsoni = (henkilöauto) Nissan
Niskahiki = (polkupyörä) Nishiki
Nisse = (henkilöauto) Nissan Sunny 1.6 SLX "Sportwagon" vm -92
Nisu = (henkilöauto) Nissan
Nisunasu = (henkilöauto) Nissan
Nivea = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Njiva Njiva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Nopo = (mopo) Mopo
Noppeli = (henkilöauto) Opel
Nuffetti = (traktori) Nuffield
Nuhju = (traktori) Nuffield
Nussini = (henkilöauto) Nissan
Nusu = (henkilöauto) NSU PSK:1960-luku
Näystin = (henkilöauto) Austin A30
O Sorsa = (henkilöauto) Opel Corsa
Obeliks = (henkilöauto) Opel
Obelix = (henkilöauto) Opel PSK:1970-luku
Obljää = (henkilöauto) Opel
Obljääd = (henkilöauto) Opel
Oblää = (henkilöauto) Opel
Oksana = (henkilöauto) Opel Ascona
Oksavika = (henkilöauto) Skoda Octavia
Olga = (poliisiauto) Volga PSK:1960-luku
Olive = (henkilöauto) Opel PSK 1970-luku
Omena = (henkilöauto) eräs Opel Omega
Omppu = (henkilöauto) Opel Omega
On Persaukisten Eka Lelu = (henkilöauto) Opel
Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu = (henkilöauto) Opel
onnipussi = (linja-auto) Kuva (kuvan lähdeviite)
Ontsi dyn-dyn = (henkilöauto) Oldsmobile
Oo josta tulee ongelmia = (henkilöauto) Opel
Opel Astma = (henkilöauto) Opel Astra
Opeliks = (henkilöauto) Opel
Opeliksi = (henkilöauto) Opel
Opelix = (henkilöauto) Opel
Oplää = (henkilöauto) Opel
Orkku = (henkilöauto) Ford Orion
Osmo = (henkilöauto) Oldsmobile
Paheero = (henkilöauto) Mitsubishi Pajero
Paksu-Petteri = (pakettiauto) eräs Bedford vm. 1968
Pallero = (pakettiauto) Mitsubishi Pajero
Palloperävolvo = (henkilöauto) Volvo PV544 Kuva (kuvan lähdeviite)
Parasiitti = (pakettiauto) Ford Transit
Parooni = (henkilöauto) Chrysler LeBaron
Pasaaderi = (henkilöauto) Volkswagen Passat
Pasi = (sotilasajoneuvo) Sisu XA-180 ja muita malleja
Paskaana = (henkilöauto) Opel Ascona
Paskatti = (henkilöauto) Volkswagen Passat
Paskona = (henkilöauto) Opel Ascona B
Paskona = (henkilöauto) eräs Opel Ascona 2,0 i vm.-88
Paskvits = (henkilöauto) Moskvits
Pasuuna = (henkilöauto) Volkswagen Passat
Patakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Patonki = (henkilöauto) Peugeot
Paugu ott = (henkilöauto) Peugeot
Paukkuva Etova Uusi Gallialainen Ei Ole Tervetullut = (henkilöauto) Peugeot
Paukutti = (henkilöauto) Peugeot
Peetu = (kuorma-auto) Bedford
Peko = (kuorma-auto) Bedford
Peku = (kuorma-auto) Bedford
Pelakuu = (traktori) Belarus
Pelastus = (traktori) Belarus
Peltoraato = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Pena = (henkilöauto) eräs Peugeot 1007 vm. 2005
Perseellens lens = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Perseott = (henkilöauto) Peugeot
Perseott = (henkilöauto) Peugeot
Perslinko = (henkilöauto) Citroen Berlingo
Perverssisuzuki = (mopo) Suzuki PV
Pervoletti = (henkilöauto) Chevrolet
Pesekaru = (henkilöauto) Peugeot
Peso = (henkilöauto) Peugeot
Pesonen = (henkilöauto) Peugeot
Pesukott = (henkilöauto) Peugeot
Pesumasin = (henkilöauto) Peugeot
Pete = (kuorma-auto) Peterbilt
Petter = (pakettiauto) Bedford
Petteri = (kuorma-auto) Bedford
Petu = (kuorma-auto) Bedford
Petukka = (pakettiauto) Bedford
Peukoputki = (henkilöauto) Peugeot
Piikkipyärämajuri = (traktori) Fordson Major Kuva (kuvan lähdeviite)
Piippeli = (henkilöauto) eräs Opel viallinen
Pikkasen reilu maitopurkki = (henkilöauto) Ford Escort 1,1L
Pikku kakkonen = (traktori) Valmet 502
Pikku Vihtori = (henkilöauto) eräs Vauxhall Victor F1
Pikku Vihtori = (henkilöauto) eräs Vauxhall Victor F1
Pikku-Julumetti = (traktori) Valmet 502
Pikku-Niilo = (kuorma-auto) Volvo N86
Pikku-Sampo = (leikkuupuimuri)
Pikku-Vallu = (traktori) Valmet 15/20
Pillu = (henkilöauto) Renault
Piltti = (henkilöauto) Plymouth
Pimppi = (henkilöauto) Sunbeam IMP
pimpulanssi = (ambulanssi)
Piritta = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Pjyöök = (henkilöauto) Buick
Pluskvamperfekti = (polkupyörä) eräs Perfect
Poekott = (henkilöauto) Peugeot
Pol Pot = (henkilöauto) Talbot
polkumasäädin = (polkupyörä)
Polopotti = (henkilöauto) Volvo vm. 1985
Pommi = (henkilöauto) Sunbeam IMP
Pomo = (henkilöauto) Pontiac
Pomojen Edestä Ulisevat Gallialaiset Eivät Ohita Toyotia = (henkilöauto) Peugeot
Poncho = (henkilöauto) Pontiac
Poniakki = (henkilöauto) Pontiac
Ponne = (henkilöauto) Pontiac Bonneville
Pontias Pilatus = (henkilöauto) Pontiac
Pontikka = (henkilöauto) Pontiac
Pontus = (henkilöauto) Pontiac
Ponu = (henkilöauto) Pontiac
Porkka = (henkilöauto) Porsche 911
Poru = (henkilöauto) Volkswagen Bora
Porvari = (kuorma-auto) Borgward
Possu = (henkilöauto) Porsche
Potniakki = (henkilöauto) Pontiac
Pottulooda = (henkilöauto) Skoda
Pressasubaru = (henkilöauto) Subaru Impreza
Primaveera = (henkilöauto) Nissan Primera
Puhas üks = (henkilöauto) Lada 2101
Puikula = (henkilöauto) Buick
Puikutin = (henkilöauto) Buick
Puimuri = (henkilöauto) BMW
Pukki = (moottoripyörä) Boch
Puldokkipetteri = (kuorma-auto) Bedford bulldog-tyyppinen
Pulimulkkeri = (traktori) Volvo BM
Pulttiperä = (henkilöauto) Volvo PV
Pulu = (henkilöauto) Volkswagen Polo
pusa = (linja-auto)
pussi = (linja-auto)
puukylkifarkku = (farmariauto) amerikkalainen ja puukylkinen Kuva (kuvan lähdeviite)
pärre = (moottoripyörä) Ääni (äänen lähdeviite)
Pässi = (moottoripyörä) BSA
Põkats = (traktori) DT 14 tai DT-20, T-25 tai T-25A
Põmm = (henkilöauto) BMW
Pöhkö = (henkilöauto) Peugeot
Pöhlö = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Pökötin = (henkilöauto) Peugeot
Pökötti = (henkilöauto) Peugeot
Pölymotti = (henkilöauto) Plymouth
Pösö = (henkilöauto) Peugeot
Pöykämöytti = (polkupyörä) eräs Peugeot
Raataja = (kuorma-auto) Ford Trader
Raato = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Raisu = (kuorma-auto) Sisu RA-140
Raisu = (henkilöauto) Chrysler
Raketti = (henkilöauto) eräs Fiat Regata vm. 1986
Raketti = (henkilöauto) Opel Kadett
raksa = (traktori)
Rami = (henkilöauto) Dodge Ramcharger
Ranka = (henkilöauto) Range Rover
Ransetti = (henkilöauto) Ford Transit
Ransu = (henkilöauto) Pontiac Trans Am
Ransu = (henkilöauto) Ford Transit vanha,lavamallinen
Ransu = (henkilöauto) Ford Transit
Rasi = (kuorma-auto) Sisu SA-240
Rassukka = (matkailuauto) eräs
Ratakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127 kolhittuna
Ratakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Ratakaksseiska = (henkilöauto) Fiat 127
Ratsuni = (henkilöauto) Datsun
Rauni = (traktori) David Brown
Reijo = (henkilöauto) Rambler
Reilu = (henkilöauto) Renault
Reino = (henkilöauto) Renault
Reiska = (henkilöauto) Opel Rekord
Reiska = (henkilöauto) Rambler Rebel
Rekku = (henkilöauto) Opel Rekord
Rellu = (henkilöauto) eräs Renault Laguna vm. 1997
relo = (polkupyörä)
Remmiveto-Vulva = (henkilöauto) Volvo ainakin 300-sarja
Renoo Lagunel = (henkilöauto) Renault Laguna
Renu = (henkilöauto) Renault
Repsu = (henkilöauto) Renault
Resu = (kuorma-auto) Sisu 1997-
Revontuli-Rellu = (henkilöauto) eräs Renault 5
Riasa = (henkilöauto) Ford Sierra
Riesa = (henkilöauto) Ford Sierra
Rojuenkeli = (moottoripyörä) Royal Enfield
Rokolla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Romeo = (henkilöauto) eräs Alfa Romeo
Rommeli = (kuorma-auto) Mercedes-Benz
Romuenkeli = (moottoripyörä) Royal Enfield
Rotko = (henkilöauto) Dodge
Rupelos = (traktori) Belarus
Ryppypemppu-Renu = (henkilöauto) Renault 4CV Kuva (kuvan lähdeviite)
Rysky = (henkilöauto) Chrysler
Rysä = (henkilöauto) Chrysler
Rytmi-Ritmo = (henkilöauto) eräs Fiat Ritmo
Ryöväri = (henkilöauto) Rover
Rähjä-Rööveri = (maastoauto) Range Rover
Räksä = (moottoripyörä) Honda CRX
Rämpytin = (henkilöauto) Rambler
Ränkä-Rööveri = (henkilöauto) Range Rover
Räsä = (henkilöauto) Ford Escort RS 2000
Rättisitruuna = (henkilöauto) Citroen 2CV
S-kortti = (henkilöauto) Ford Escort
Saapas = (henkilöauto) Saab
Saapikas = (henkilöauto) Saab 95 tai 96
Saara = (henkilöauto) Citroen Xsara
Saara = (henkilöauto) eräs Ford Sierra
Sabriina = (henkilöauto) eräs Saab 900i
Saima = (henkilöauto) eräs Saab vm. 1979
Sale = (henkilöauto) Dodge Challenger
Samantha = (henkilöauto) Lada Samara
Samantha Fox = (henkilöauto) Lada Samara
Samarushka = (henkilöauto) Lada Samara
Sammy = (henkilöauto) Lada Samara
Sammy Samara = (henkilöauto) eräs Lada Samara 1500i
Saniainen = (henkilöauto) Nissan Sunny
Sanni = (henkilöauto) Nissan Sunny
Saparo = (henkilöauto) Subaru
Saparo = (henkilöauto) eräs Subaru Leon
Sapeli = (henkilöauto) Saab
Sarana = (henkilöauto) Lada Samara
Sask'a = (traktori) T-16M
Sassa = (henkilöauto) T-16M
Sata-amppeerinen = (henkilöauto) Datsun 100A Kuva (kuvan lähdeviite)
Sata-Apina = (henkilöauto) Datsun 100A
Satakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Satiainen = (henkilöauto) Datsun 100A
Satku = (henkilöauto) eräs Saab 900
Sauli = (henkilöauto) eräs Datsun 100A
Sauli 100a = (henkilöauto) eräs Datsun 100A
Seelik = (henkilöauto) Toyota Celica
Seiskanelikanttinen = (henkilöauto)
Seiten-nolla-kekkonen = (traktori) Valmet 702
Sekottaja = (henkilöauto) Skoda
Sellu = (henkilöauto) Toyota Celica
Separi = (henkilöauto) Chevrolet Sebring
Sepe = (henkilöauto) Fiat 127
Serla = (henkilöauto) Ford Sierra
Serveri = (maastoauto) Honda CR-V
Servo = (henkilöauto) Chevrolet
Setti = (moottoripyörä) CZ
Shampoo-Jammu = (moottoripyörä) Yamaha XZ 550
Sidrun = (henkilöauto) Citroen
Siegert = (henkilöauto) Ford Sierra
Sieppoauto = (henkilöauto) Ford Sierra
Sierain = (henkilöauto) Ford Sierra
Siesta = (henkilöauto) Ford Fiesta
Siideri = (henkilöauto) eräs Citroen AX 11
Siipicossu = (henkilöauto) Ford Sierra Cosworth mk1 Kuva (kuvan lähdeviite)
Siitin = (henkilöauto) Seat
Siitti = (henkilöauto) Seat
Sikalintta = (henkilöauto) Plymouth Belvedere
Simcapommi = (henkilöauto) Simca 1000
Simka pommi = (henkilöauto) Simca 1000
Simpan hetekka = (henkilöauto) eräs Citroen BX vm 1986
Simsalabim = (henkilöauto) Simca
Singer = (henkilöauto) Dodge Swinger
Sirje = (henkilöauto) Ford Sierra
Sirtsu = (henkilöauto) Ford Sierra
Sitikas = (henkilöauto) Citröen
Sitruuna = (kulkine yleensä) Citroen
Sivako = (henkilöauto) Honda Civic
Six = (henkilöauto) VAZ
Skdl 1200 = (henkilöauto) Lada 1200
Skdl 1500 = (henkilöauto) Lada 1500
Skeida = (henkilöauto) Skoda
Skodillack = (henkilöauto) Skoda Octavia uudet mallit
Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Skorbuut = (henkilöauto) Ford Scorpio
Sköpötti = (henkilöauto) eräs Skoda Felicia vm 1998
Sladi = (henkilöauto) Lada
Slarpa = (henkilöauto) Lada
Slobodova = (henkilöauto) Skoda
Smirre = (henkilöauto) Fiat 131
Sohlo = (mopo) Solifer
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sonni = (henkilöauto) Volvo Amazon
Sorsa = (henkilöauto) Opel Corsa
Spora = (moottoripyörä) Harley-Davidson Sportster
Sportti = (moottoripyörä) Harley-Davidson Sportster
Spuikki = (henkilöauto) Buick
Spuikutin = (henkilöauto) Buick
Stalin = (henkilöauto) Lada 1200S
Strumppa = (kulkine yleensä) moottoripyörä tai auto
Subbari = (henkilöauto) eräs Chevrolet Suburban -77
Suikka = (henkilöauto) Suzuki
Sukisuki = (henkilöauto) Suzuki tai moottoripyörä
Sumppi = (henkilöauto) Sunbeam
Supura = (henkilöauto) Subaru
Suruloota = (henkilöauto) Chevrolet
Susi = (kuorma-auto) Sisu
Susikuutonen, velttonelonen = (henkilöauto) Saab 96 V4
Susikuutonen, velttonelonen = (henkilöauto) Saab 96 V4
SusiSusi = (henkilöauto) Saab 99
Sussu = (henkilöauto) Suzuki
Suuda = (henkilöauto) Skoda
Suzie = (henkilöauto) Suzuki
SuzukiVitura = (henkilöauto) Suzuki Vitara
Svoboda = (henkilöauto) Skoda
Swingi = (henkilöauto) Swinger
Syntymätappi = (mopo) Zündapp
Säyrä = (henkilöauto) Ford Sierra
Söhläri = (mopo) Solifer
Söhlö = (henkilöauto) Peugeot
Söpö = (henkilöauto) Peugeot
Sössö-Datsun = (henkilöauto) Datsun SSS-mallit
Taavetti = (traktori) David Brown
Taavi = (traktori) David Brown
TaavitRauno = (traktori) David Brown
Talboursin = (henkilöauto) Talbot
Talle = (henkilöauto) Talbot
Tamara = (henkilöauto) Lada Samara
Tampax = (henkilöauto) Toyota Carina II DX
Tane = (henkilöauto) Ford Taunus
Taneli = (henkilöauto) Ford Taunus
Tanelo = (henkilöauto) Ford Taunus
Tarakan = (henkilöauto) Hyundai Terracan
Tarrapanta = (henkilöauto) Trabant
Tatima = (henkilöauto) Nissan Altima
Tauti = (henkilöauto) Audi
TeDi = (henkilöauto) eräs Seat Cordoba TDi
Teinideksteri = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teinikortsu = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teiniäkskorolla = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Tekovika = (henkilöauto) DKW
Tellervo = (henkilöauto) Volkswagen 1600 TL
Thaihutsu = (henkilöauto) Daihatsu
Tiina = (henkilöauto) Citroen Dyane
Tilulilu = (henkilöauto) Volkswagen 1600 TL
Tipparellu = (henkilöauto) Renault R4
Tipparenu = (henkilöauto) Renault R4
Toikka = (henkilöauto) Toyota
Tolusiitin = (henkilöauto) Seat Toledo
Tolusiitin = (henkilöauto) Seat Toledo
Torvijolla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Torvijolla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Tosilaiska = (henkilöauto) Volkswagen TL-mallit
Touko Jaakoppi = (henkilöauto) eräs Citroen 2CV
Trans Am = (pakettiauto) Ford Transit
Transkopteri = (pakettiauto) Volkswagen Transporter
Transsu = (pakettiauto) Ford Transit
Transu = (pakettiauto) eräs Volkswagen Transporter
Transu = (pakettiauto) Ford Transit
Transu = (henkilöauto) Pontiac Firebird Trans Am vm. 1989
Transventtiili = (pakettiauto) Ford Transit
Transventtiili = (pakettiauto) Volkswagen Transporter
Transvestiitti = (pakettiauto) Ford Transit
Transvestiitti = (pakettiauto) Volkswagen Transporter
Trumpetti = (moottoripyörä) Triumph
Tuhnus = (henkilöauto) Ford Taunus
Tuhunus = (henkilöauto) Ford Taunus
Tunari = (henkilöauto) Ford Taunus
Tunaus = (henkilöauto) Ford Taunus
Tunturipirtti = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Tunturipöllö = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Tupla-WC = (henkilöauto) Citroen 2CV
Type L = (henkilöauto) eräs Lada
Typerä = (henkilöauto) Honda Type-R
Tärinä-ykkönen = (moottoripyörä) Yamaha TR 1
Tärviölet = (henkilöauto) Chevrolet
Täystuho = (traktori) eräs DT 14 Kuva (kuvan lähdeviite)
Täystuho = (traktori) DT 14 Kuva (kuvan lähdeviite)
Tölpötti = (henkilöauto) Talbot
Tötsä = (henkilöauto) Dodge
U96 = (henkilöauto) Saab 96
UpeeKapeeNopeeKupee = (henkilöauto) Fiat 850 Coupé
Urheilumono = (henkilöauto) Saab 96
Urkki = (traktori) Ursus
Urkki = (henkilöauto) Audi quattro coupé
Uuno = (henkilöauto) Fiat Uno
Uuno = (henkilöauto) eräs Fiat Uno
Vaari = (henkilöauto) Deutz-Fahr
Vaari = (leikkuupuimuri) Fahr
Vainaja = (kuorma-auto) Vanaja
Vaiva = (henkilöauto) Vauxhall Viva
Vako = (maastoauto) Jeep Wagoneer
Vallu = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Valtsu = (traktori) Valmet
Valtteri = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Valtteri = (traktori) Valtra
Vanha Vaari = (leikkuupuimuri) eräs Fahr
Varis = (henkilöauto) Toyota Yaris Kuva (kuvan lähdeviite)
Varis = (henkilöauto) Wartburg
Varpunen = (henkilöauto) Wartburg
Varpurkki = (henkilöauto) Wartburg
Varttikilon purkki = (henkilöauto) Wartburg
Vasara = (henkilöauto) Lada Samara
Vauva-Mersu = (henkilöauto) Mercedes-Benz 170 VA
Veera = (henkilöauto) eräs Volkswagen Golf VR6
Vekku = (henkilöauto) Opel Vectra
Vekkuli = (henkilöauto) Opel Vectra
Veksi = (henkilöauto) Vauxhall VX
Veli sika = (henkilöauto) Skoda Felicia
Veli-Matti = (traktori) Valmet
Velka-auto = (henkilöauto) Volga
Velkamiina = (henkilöauto) Chevrolet El Camino
Velmutti = (traktori) Valmet
Ventikas = (henkilöauto) Volkswagen Vento
Ventti = (traktori) Fendt
Vesirokko = (henkilöauto) Volkswagen Scirocco
Viat = (henkilöauto) Fiat
Vicce = (henkilöauto) Vauxhall Victor
Vickie = (henkilöauto) Ford 1932 Victoria Sedan
Vicky = (henkilöauto) eräs Ford Crown Victoria
Viipperö = (henkilöauto) Dodge Viper
Viis yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2105
Viivi = (henkilöauto) Vauxhall Viva
Vikakasa = (moottoripyörä) Kawasaki
Villesedän Larviainen = (henkilöauto) eräs Lada
Visvaakeni = (henkilöauto) eräs Volkswagen "Kupla"
Viuhvauh perusvika 70 = (henkilöauto) Zwickau P 70
Vladivostok = (henkilöauto) Lada
Volga = (henkilöauto) Volvo
Volks = (henkilöauto) Volkswagen
Volli = (henkilöauto) Volvo
Volmari = (henkilöauto) eräs Volvo
Volts = (henkilöauto) Volvo
Volvetti = (henkilöauto) eräs Volvo
Vompatti = (henkilöauto) eräs Volvo
Vosuli = (henkilöauto) eräs Volkswagen "Kupla"
Vova = (henkilöauto) Volvo
Vovka = (henkilöauto) Volvo
Vulva = (henkilöauto) Volvo
Vulva = (henkilöauto) Volvo
Võrr = (henkilöauto) Volkswagen jossa VR-moottori
Waldo = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Wartburger = (henkilöauto) Wartburg
Yammu = (moottoripyörä) Yamaha
Yheksää yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2109 Samara
Ysikuuppa = (henkilöauto) Saab 96
Ysisusi = (henkilöauto) Saab 99
Zaapor = (henkilöauto) ZAZ
Zaparello = (henkilöauto) ZAZ
Zatopek = (traktori) Zetor 5511
Zilttoni = (kuorma-auto) ZIL 131 armeijan maastokuorma-auto
Zirmakka = (henkilöauto) ZIM
Zorropulkka = (henkilöauto) Datsun 260Z
Ämmä = (henkilöauto) Rambler American
Ässä = (henkilöauto) Volvo pidennetty 960 tai S90
Ässä = (henkilöauto) Vauxhall Viva S Deluxe
Ässämersu = (henkilöauto) Mercedes-Benz mallisarja S (Sonderklasse)
Ääspenis = (henkilöauto) Dodge Aspen
Öljykamiina = (henkilöauto) Chevrolet El Camino
Ötzi = (henkilöauto) eräs Saab 900 vm. 1992
Esitettyjen nimien lukumäärä: 863

Kääntäminen, mukakääntäminen ja muut keikaukset

Edellisestä nimestä päästään kohti toista sanaa myös muutenkin kuin varsinaisesti vääntämällä. Eräs ei kovin yleinen muttei harvinainenkaan menetelmä on nimittäin kääntäminen. Käännösnimiä on monentasoisia. Jotkin nimet perustuvat originaalin hyvin tarkkaan kääntämiseen (Volkswagen → Kansanauto), jotkut taas ovat vapaamuotoisempia (Ford Mustang → Humma). Toisinaan tyydytään kääntämään vain osa originaalinimestä, ja joskus jopa humoristisesti käännetään tarkoitushakuisesti väärin (Ford Mustang Fastback → Nopeasti takaapäin). Kääntämisprosessin edellytys toki on, että käännettävällä nimellä on jokin merkitys: nimen on siis oltava läpinäkyvä. Läpinäkyvyydenkään ei tosin tarvitse olla aitoa. Vaikka Seat onkin lyhenne espanjankielisistä sanoista Sociedad Española de Automóviles de Turismo, se on silti käännetty Istuimeksi, ikään kuin Seat olisi englanninkielinen sana. Nimeä luonnollisesti tarkastellaan kääntäjän eli nimen muokkaajan näkökulmasta, ja nimenantajan tarkoitusperät ovat jo tässä vaiheessa toissijaisia. Tällaista voidaan nimittää myös mukakäännökseksi.

Humoristisessa mielessä käännöksiä voidaan tehdä myös suomi lähdekielenä. Volvon 300-sarjan nimitys Sianpää on kääntynyt entisen presidentin mukaan Swinhufvudiksi, ja Fiat 600:sta taas voidaan käyttää nimeä Sekshundra. Jälkimmäistä ei tietenkään tule pitää lisämerkityksisenä sekundäärinimenä, vaan se on mainittu tässä yhteydessä vain esimerkkinä. Sianpään kääntäminen Swinhufvudiksi sen sijaan tuo nimeen uutta tenhoa lisämerkityksiselle sekundäärinimelle ominaiseen tapaan. Hyperkorrekti w vielä lisää kansainvälisyyttä. Aineksen kierrättämistä osin kielestä toiseen kuvaa myös Ladan nimitys Löysä. Virallisesta Lada-nimestä on ensin muokattu suomalaisempia nimiasuja, kuten Lara, Larke ja Larpa. Tämän jälkeen Larke on tulkittu englannin sanaksi Large, mikä on suurimmalle osalle suomalaisista tuttu vaatteiden kokomerkintänä. Large taas tarkoittaa suurta ja väljää vaatetta, siis vaatetta joka on normaalikokoisen ihmisen päällä löysä. Nimiketju kuvaa hyvin niitä ongelmia, joita epävirallisen nimistön tulkitsija joutuu pahimmillaan kohtaamaan arvioidessaan sanojen leksikaalis-assosiatiivisia ja morfofonologisia johtosuhteita.

Virolaisessakin aineistossa on muutamia käännösmäisiä nimityksiä. Nissan Sunnysta on saatu aurinkoisuuden mukaan Päikseke, Nissan Bluebirdistä Sinilind ja Datsun Cherrystä Kirsike. CAT-traktoreista ja muista koneista voidaan käyttää myös kääntämällä saatua Kiisu-nimitystä (engl. cat ja viron kiisu 'kissa'). Saksankielisestä nimestä taas on varsin vapaasti käännetty Hundivagun 'Volkswagen' ('susivaunu'). Volk nimittäin merkitsee venäjän kielellä sutta.

Kääntämällä muodostetut nimet:

Deivid Ruskea = (traktori) eräs David Brown 880 hiukan ruosteinen
Fregatti = (henkilöauto) Renault Fregate
Herhiläinen = (henkilöauto) AMC Hornet
Hundivagun = (henkilöauto) Volkswagen
Inkkari = (moottoripyörä) Indian
Istuin = (henkilöauto) Seat
Jaguaari = (henkilöauto) Jaguar
Jalkine = (henkilöauto) Saab
Jumalanna = (henkilöauto) Citroen DS
Jättilintu = (henkilöauto) Ford Thunderbird vm. 1970-77
Kansainvälinen = (traktori) McCormick International
Kansan Porsche = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kansanauto = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kaupunkiauto = (henkilöauto) Lincoln Town Car
Kavaljeeri = (henkilöauto) Chevrolet Cavalier
Kavaljeeri = (henkilöauto) Vauxhall Cavalier
Keihäs = (henkilöauto) AMC Javelin
Kiisu = (traktori) CAT -traktorit ym koneet
Kippari = (henkilöauto) Opel Kapitän
Kirsike = (henkilöauto) Datsun Cherry
Kirsikka = (henkilöauto) Nissan Cherry
Kolopallo = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Kostaja = (henkilöauto) Chrysler Avenger
Kostaja = (henkilöauto) Sunbeam Avenger
Kumilehmä = (moottoripyörä) BMW vanhat bokseri-BMW-pyörät
Kurb Lahendus = (henkilöauto) Volkswagen 1500 TL
Lehtisammakko = (henkilöauto) Opel 4/12 PS 1920-luvulta Kuva (kuvan lähdeviite)
Maalaisneliö = (henkilöauto) Ford Country Squire
Maantiekiitäjä = (henkilöauto) Plymouth Roadrunner
Mualima = (henkilöauto) Ford Mondeo
Myrskylintu = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Nopeasti takaapäin = (henkilöauto) Ford Mustang Fastback
Patrull = (maastoauto) Nissan Patrol
Pelargonia = (traktori) Belarus
Persekynä = (henkilöauto) Dodge Aspen
Pietro = (kuorma-auto) Bedford
Pikku-Tipu = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Pikkutakki = (henkilöauto) Chevrolet Blazer
Pomomusse = (henkilöauto) Ford Mustang Boss
Puistotäti = (henkilöauto) Buick Park Avenue
Punanen paholainen = (henkilöauto) Ferrari
Päikseke = (henkilöauto) Nissan Sunny
Sekshundra = (henkilöauto) Fiat 600
Senaattori = (henkilöauto) Opel Senator
Sinilind = (henkilöauto) Nissan Bluebird
Sinilintu = (henkilöauto) Datsun Bluebird
Swinhufvud = (henkilöauto) Volvo 300-sarja
Taavitin poika = (moottoripyörä) Harley-Davidson
Tarpoja = (maastoauto) eräs Land Rover Range Rover
Tiikeri = (mopo) Tunturi Tiger
Tipu = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Tulilintu = (henkilöauto) Pontiac Firebird
tööt-tööt = (henkilöauto) Ääni (äänen lähdeviite)
Ukkoslintu = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Uus Kupla = (henkilöauto) Volkswagen New Beetle Kuva (kuvan lähdeviite)
Varakreivi = (henkilöauto) Vauxhall Viscount
Äpu = (henkilöauto) Volkswagen Polo
Ärjy = (henkilöauto) Rambler Rebel
Esitettyjen nimien lukumäärä: 58

Varsinaisen kääntämisen tai edes sinne päin -kääntämisen lisäksi sanoja voidaan vaihtaa toisiin myös erilaisten assosiaatioitten perusteella. Synonymiaa hyödyntävät esimerkiksi Ford Mustangin nimet Humma ja Poni, vaikka sanat eivät aivan tarkkoja mustangin synonyymeja olekaan. Vielä selvemmästä synonymiasta on kyse, kun Cadillacin epävirallisesta nimestä Katin lakki saadaan edelleen Kissan hattu. Sana voidaan myös korvata yläkäsitteellään. Wartburgin nimityksestä Varpunen on saatu Pihalintu ja Fiat 600:n nimestä Kusiainen vastaavalla tavalla yleistäen Muurahainen. Vastakohtaa taas on hyödynnetty ruplahymyn vastakohdaksi väännetyssä ilmauksessa ruplairvistys.

Vakiintuneita sanapareja ja nimiä voidaan hyödyntää nimeä assosiatiivisesti täydennettäessä. Kun Bedford-kuorma-auto saa nimekseen Petteri, on luontevaa, että punakeulaista Bedfordia ryhdytään kutsumaan Petteri Punakuonoksi. Kulkineennimestä voidaan vääntää pitempikin muodoste. Tällaiset pitkät, lausekemaiset nimitykset ovat usein syntyneet numeroilmauksista (Satakaksseiska > Ratakaksseiska) tai kulkineennimeä on runollisesti maisteltu ja toisteltu (Osta tojota jos ei sojota). Monet tällaiset nimet ovat pituudessaan nimeyden rajamailla, kuten bakronyyminimetkin. Tällaisia viralliseen nimeen pohjautuvia maisteluksia ovat mm. venäläistä puhetapaa matkiva Kiva-Niva-Lada-Niva 'eräs Lada', Oo josta tulee ongelmia 'Opel', UpeeKapeeNopeeKupee 'Fiat 850 Coupé'. Vielä erikoisempi assosiatiivinen muodoste on Savolainen pornoauto 'Saab', joka perustuu Saabin (hyper)savolaiseen nimitykseen Suappi ja tästä juonnettuun kaksimieliseen lauseeseen Suap eest ja Suap takkaa.

Lopuksi vielä tutkimusaineistoa nimilaatikoitten muodossa:

Vastakohtaistaminen:
irvistys = (henkilöauto) länsimainen loistoauto
ruplairvistys = (henkilöauto) itäeurooppalainen, varsinkin venäläinen auto, erityisesti ZIM
Esitettyjen nimien lukumäärä: 2

Muu assosiaatio:
1,äkänen = (henkilöauto) Ford Escort 1,1 L
Aapinen = (henkilöauto) Datsun 100A
Capri Se Klassik = (henkilöauto) eräs Ford Capri
Combitrans = (henkilöauto) eräs Lada Combi
Das Boot = (henkilöauto) Saab 96
Figura = (henkilöauto) eräs Triumpf 1960-l.
Go-kissa = (henkilöauto) eräs Peugeot 407 SW vm. 2006
Harvahampainen antilooppi = (henkilöauto) Volga v. 1962 asti
Herra Rättinen = (henkilöauto) eräs Citroen 2CV
Hollannikas = (henkilöauto) Volvo 300 -sarja
Huitsin Nevada = (henkilöauto) Chevrolet Evanda
Humma = (henkilöauto) Ford Mustang
Hävittäjä = (henkilöauto) AMC Hornet
Kalaksi = (henkilöauto) Ford Orion
Katarina = (henkilöauto) eräs Volkswagen Bora
Kissa = (henkilöauto) eräs Peugeot 405 vm. 1994
Kissan hattu = (henkilöauto) Cadillac
Korjaamon onni = (henkilöauto) Simca 1000
kroppahoppa = (ruumisauto)
Kuus yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2106
Laada daa = (henkilöauto) Lada
Lentotukialus = (henkilöauto) Chrysler Saratoga
Löysä = (henkilöauto) Lada
Mailakärry = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Mihinpurkkiin? = (henkilöauto) Wartburg
Muurahainen = (henkilöauto) Fiat 600
Nautilus = (henkilöauto) eräs Saab 90
Omeex = (henkilöauto) Opel Omega
OpelMaailmarekord = (henkilöauto) Opel Rekord
Osta Tojota jos ei sojota = (henkilöauto) Toyota
Ota ja hajota = (henkilöauto) Toyota
Paskanärhi = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Persesuti = (henkilöauto) Dodge Aspen
Petteri Punakuono = (kuorma-auto) Bedford jossa punainen hyttiosa
Pihalintu = (henkilöauto) Wartburg
Polonen = (henkilöauto) Volkswagen Polo
Poni = (henkilöauto) Ford Mustang
Pullopersesika = (henkilöauto) Volvo PV Kuva (kuvan lähdeviite)
Pyhäkenkä = (henkilöauto) Saab 96
Rubla kahekümmne viiene = (moottoripyörä) Minsk 125
Savolainen pornoauto = (henkilöauto) Saab
Shampoo-Jammu = (moottoripyörä) Yamaha XZ 550
siimahäntä = (poliisiauto) erityisesti vanha radiopoliisin auto, ns. piiska
Sinkkonen = (henkilöauto) eräs Toyota Yaris vm. 2010
SuperNova = (henkilöauto) Chevrolet Nova
Takapuoli-sinkautin = (henkilöauto) Citroen Berlingo
Taunus 17-metrinen = (henkilöauto) Ford Taunus 17M
Teinikoppa = (henkilöauto) Ford Escort jokin korimalli
Tirppana = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Toi ota jos et muuta saa = (henkilöauto) Toyota
Tomppa = (henkilöauto) eräs Toyota Land Cruiser vm. 1989
trampparulla = (polkupyörä)
Vajaa luti = (henkilöauto) Opel Kadett
Vanhakoppa = (henkilöauto) Ford Escort mk 1
Vanhakotelo = (henkilöauto) Ford Escort mk 1
Varttia yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2115
Viis velttoo kirjainta = (henkilöauto) Volvo
Vitoskoppa = (henkilöauto) Ford Escort mk 5
Viuhvauh perusvika 70 = (henkilöauto) Zwickau P 70
Välikoppa = (henkilöauto) Ford Escort mk 2
Ykskakskirves = (henkilöauto) Fiat 127
Õnnetus = (henkilöauto) Pobeda joka on rikki
Esitettyjen nimien lukumäärä: 62

Kun mallinumero tulkitaan jotain muuta merkitseväksi, kyseeseen tulevat muut numeroin ilmaistavat asiat. Tällaisista ovat reaalistuneet aineiston perusteella kellonajat. Numeroilmauksiin perustuvat sekundäärinimet kuuluvat valtaosin Ladoille ja Fiateille. Ladan venäläiset mallinumerot ovat tarjonneet herkullisen pohjan kellonaikoihin perustuvalle nimisikermälle. Lada 2105 on Klo viis yli yhdeksän Lada ~ Viis yli yheksän. Lada 2106 on vastaavasti Kuus yli yheksän ja Lada 2115 taas Varttia yli yheksän. Samaranakin tunnettu Lada 2109 taas on Yheksää yli yheksän. Vastaavalla rakenteella voi muodostaa nimityksiä muille, Suomessa harvinaisemmille Lada 21XX-malleille. Myös Venäjällä Lada- eli VAZ-malleja puhutellaan vain numeroilla, mutta eri tapaan. Overdrive-foorumin kirjoittaja luonnehtii Lada 110 -mallia suvun mustaksi lampaaksi, koska se ei sovi samaan sarjaan. Lada 110 -mallin nimi on siis Kymmentä yli yks. Samanrakenteinen Fiatin nimi taas on Kymmentä vaille yhdeksän 'Fiat 850'. Mainittakoon, että virosta on esimerkkejä siitä, että mallinumero on myös samastettu hintojen kanssa, esimerkiksi Minsk 125 -moottoripyörä tunnetaan nimellä Rubla kahekümmne viiene. Tässäkin nimityypissä on kyse jonkinlaisesta leksikaalisesta korvaamisesta, mutta tyyppi on täysin omansa.

Bakronyymit eli lyhenteen uusiotulkinnat

Kolmas tapa muodostaa lisämerkityksisiä ilmauksia on bakronymisaatio. Bakronyymit ovat akronyymien eli kirjainlyhenteiden vastakohtia: bakronyymissä virallisen nimen jokaiselle kirjaimelle on keksitty selitys. Esimerkiksi BMW saadaan Baijerilainen Mutteri-Wiritys). Mitä pitempi alkuperäinen nimi on, sen pitempi myös tästä "lyhenteen uusiotulkinnasta" tulee: Potkaise Etuovi Ulos, Gimma Ehdottaa Outoja Tyylejä. Ei kuitenkaan edes ole tarpeen, että originaalina oleva nimi olisi todellisuudessa lyhenne. Saabista saadaan Sämsta Av Alla Bilar 'huonoin kaikista autoista' ja Fordista Fossiilin Omistaa Ruma Dekaani, vaikka vain Saab on lyhenne. Merkkinimet ovat kuitenkin perinteisesti olleet lyhenteitä, ja tämä on ollut yleisesti tiedossa, minkä osoittaa virallisen Renault-merkkinimen tausta: Aikoinaan kolmen Renault'n veljeksen omistama firma nimittäin takavarikoitiin valtiolle, ja sen nimeksi tuli Regie Nationale des usines Renault (MB 5/1995) – sointuvat sananalut tuskin ovat vain silkkaa sattumaa.

Yleensä kaikki lähtölekseemin kirjaimet hyödynnetään uuden sanan alkuina (Ford → Fossiilin Omistaa Ruma Dekaani). Yhdyssanan osat ovat tässä useimmiten itsenäisen sanan veroisia (Pantu Eestä Uusix Gallialaisella Erikoisuudella, OrjaTyönä). Joissakin tapauksissa on hyödynnetty kaksikin kirjainta kerralla (RieSa ja RiSa 'Audin RS-mallit', VALtion MEtalliTähteet 'Valmet-traktori'), jolloin tuloslekseemi jää tietysti lyhemmäksi. Kaikille näille bakronymisaatiotavoille on käytännössä löydettävissä malli akronymisaatio- eli lyhentämiskäytännöissä, joten ne ovat täysin loogisia.

Virolaisia bakronyymejä ovat Baieri MoosiWabrik 'eräs BMW' ('Baijerin hillotehdas'), Daugavpils Auto Fabrikas 'DAF-ka.' ('Väinänlinnan autotehdas'), Korea Invaliidi Auto 'KIA' ('Korean invalidiauto') ja Naiste suurim unistus 'NSU' ('Naisten suurin unelma'). Virossa tyyppi on siis huomattavasti harvinaisempi, mutta kuitenkin selvästi käytössä.

Lopuksi vielä nimilaatikko, jossa on esillä kaikki tutkimusaineiston bakronyymipiirteen omaavat nimet:

Bakronymisaatio:
Apina = (henkilöauto) Datsun 100A
BaderMeinhoffWagen = (henkilöauto) BMW
Baieri MoosiWabrik = (henkilöauto) eräs BMW
Bayerische MoscoVitch = (henkilöauto) BMW
Bob Marley and the Wailers = (henkilöauto) BMW
Bob Marley Wagon = (henkilöauto) BMW
Daugavpils Auto Fabrikas = (kuorma-auto) DAF
Faijakin Osaa Raahautua Duuniin = (henkilöauto) Ford
Fakta: Iskarit Aina Tärisee = (henkilöauto) Fiat
Fakta: Ohittaa Romu-Datsunit = (henkilöauto) Ford
Falskillakin Ohjauksella Rullaat Diskoon = (henkilöauto) Ford
Fantastiset Istuimet, Aina Tahmeat = (henkilöauto) Fiat
Fix OR Die = (henkilöauto) Ford
Fix or repair daily = (henkilöauto) Ford
Fossiilin Omistaa Ruma Dekaani = (henkilöauto) Ford
Galvanoidut listat sivuilla = (henkilöauto) Skoda 120 GLS tai 130 GLS Kuva (kuvan lähdeviite)
Ikuinen Harmi = (traktori) IH 475 (International Harvester)
Ilman Fasistien Apua = (henkilöauto) IFA
Isin FaneriAuto = (henkilöauto) IFA
Isännän Harmi = (traktori) IH
Kaasisen herrasperhe 7 = (henkilöauto) eräs Mercedes-Benz vm. 1960 (?)
Korea Invaliidi Auto = (henkilöauto) KIA
Listat sivuilla = (henkilöauto) Skoda 120 LS tai 130 LS
Naiste suurim unistus = (henkilöauto) NSU
Näin Iso Susi Saattaa Alkaa Nolottaa = (henkilöauto) Nissan
Ohjautuu Puihin Etuset Linkussa = (ambulanssi) Opel
Oikein Paksulti Eristettyä Läkkipeltiä = (henkilöauto) Opel
Oitis Pois Euroopan Liikenteestä = (henkilöauto) Opel
Ole Paska Älä Liiku = (henkilöauto) Opel
Olen Jäässä En Liiku = (henkilöauto) Opel
Olen Paska, En Liiku = (henkilöauto) Opel
Omistaa Pankki, Elämäni Lainasin = (henkilöauto) Opel
Omistaa Petoviili, Elä Liftoo = (henkilöauto) Opel
Omistaja Pikkumainen, Elä Laenoo = (henkilöauto) Opel
Omistajani Pelkää Että Lahoan = (henkilöauto) Opel
On Poistettava Ehdottomasti Liikenteestä = (henkilöauto) Opel
Onnea Potilaille! Elinsiirrot Lisääntyy = (henkilöauto) Opel
Onnellisen Pojan EnsiLelu = (henkilöauto) Opel
OpiskelijaPojan Ensimmäinen Lelu = (henkilöauto) Opel
Orjuuttaa Pojan Elinikäiseen Lainaan = (henkilöauto) Opel
OrpoPojan EnsiLelu = (henkilöauto) Opel
Osta Papattava Erämaan Laiva = (henkilöauto) Opel
Osta Poes, Elä Laenoo = (henkilöauto) Opel
Paikkaa Ensin Uutta Gallialaistas, Ennenkuin Ojitat Tienpenkat = (henkilöauto) Peugeot
Pantu Eestä Uusix Gallialaisella Erikoisuudella, OrjaTyönä. = (henkilöauto) Peugeot
Paskat, En Usko! Gallialainen Ehtii Ohittaa Transun! = (henkilöauto) Peugeot
Paskavehe = (mopo) Suzuki PV
PattiVolvo = (henkilöauto) Volvo PV
Pelasta Enkelini Ulos Gamalan Etovasta OviTärystimestä = (henkilöauto) Peugeot
PErsaukisen Uljas Gallialainen Ei Ole Tervetullut = (henkilöauto) Peugeot
PErsaukisen Uljas Gallialainen Ei Ole Tyylikäs = (henkilöauto) Peugeot
PErsaukisen Uljas Gallialainen Ei Ole Tyyris = (henkilöauto)
Pidätelkäähän Ekonomit Uhoanne, Grankullasta Ei Ouluun Työnnetäkään. = (henkilöauto) Peugeot
Pieraise Eli Ulosa, Gauniix Et Osaa Tavata = (henkilöauto) Peugeot
Pikkuvolvo = (henkilöauto) Volvo PV
Pirättelehä Ekonomi Uhoos, Gallialaises Ei Oo Turvas = (henkilöauto) Peugeot
Poes Eestä Urhot, Gallialaaset Ee Osanna Tehä = (henkilöauto) Peugeot
Potkaise Etuovi Ulos, Gimma Ehdottaa Outoja Tyylejä = (henkilöauto) Peugeot
PuttiVolvo = (henkilöauto) Volvo PV
PönttöVolvo = (henkilöauto) Volvo PV
RieSa = (henkilöauto) Audi RS-mallit
RiSa = (henkilöauto) Audi RS-mallit
RistoSakari = (henkilöauto) Audi RS-mallit
RistoSakke = (henkilöauto) Audi RS-mallit
Saat Kasata Osista, Datsuniakin Arveluttavampi = (henkilöauto) Skoda
Salaa Kaarrat Ohi Diskon, Aina = (henkilöauto) Skoda
Sata-aakkonen = (henkilöauto) Datsun 100A Kuva (kuvan lähdeviite)
Simca 1000 Erehdys = (henkilöauto) Simca 1000 E
Sukulaiset Kaaraa Oudoksuu, Duunissakin Arveluttaa = (henkilöauto) Skoda
Sun Kallein Ostokses, Duunissapahan Ahkeroit = (henkilöauto) Skoda
Sunnuntaisin Kaatopaikoille Ohjaat, Duuniin Arkisin = (henkilöauto) Skoda
Suomen Armeijan MaastoAjoneuvo Rauhan Aikana = (henkilöauto) Lada Samara
Surkeus, Kurjuus, Orjuus, Depressio, Apatia = (henkilöauto) Skoda
Sämsta Av Alla Bilar = (henkilöauto) Saab
Turha on Yrittää Ohitusta Tällä Autolla = (henkilöauto) Toyota
Turha Ooppelilla Yrittää Ohi Tästä Autosta = (henkilöauto) Toyota
Valitamme Ostostasi, Lähetämme VaraOsia = (henkilöauto) Volvo
Valitamme Ostostasi, Lähetämme Varaosia Ohessa = (henkilöauto) Volvo
VALtion MEtalliTähteet = (traktori) Valmet
Vietä Oivat Lomapäiväsi Varaosia Ostellen = (henkilöauto) Volvo
Vilkuttaa Oudosti, Liikenteessä Vaarallinen Ohittaa = (henkilöauto) Volvo
Zetor Antti = (traktori) Zetor 25 A
Zetor Kalle = (traktori) Zetor 25 K
Esitettyjen nimien lukumäärä: 83

Väännösketjuista

Väännökset voivat ketjuuntuakin. Wartburgista saadaan Varppuri ja siitä Varpunen, mutta Varpusesta saadaan edelleen vielä Pihalintu. Tällaisilla pitkillä nimiketjuilla on sekin erikoinen piirre, että nimiketjun myöhemmistä nimistä muodostuu eräänlainen arvoitus eikä niitä oikeastaan voida edes mielekkäästi ymmärtää tai motivoida ilman ketjun aiempien jäsenten tuntemista. Lieneekin niin, että nimiketjuilla on jonkinlainen maksimipituus. Viittauksen alkuperäiseen nimeen on siis säilyttävä. Ketjuuntumismekanismi (sekundäärinimen muodostaminen toisen sekundäärinimen pohjalta) on periaatteessa mahdollinen myös sanastossa, mutta nimien puolella sitä on selvästi enemmän.

Ensimmäisen muokkauksen jälkeen syntynyt sekundäärinimi on tosin usein toisen muokkauksen jälkeistä tertiäärinimeä lyhyempi (PeugeotPösöPösökki), mutta sääntö ei ole poikkeukseton. Joskus on myös hankala sanoa, kumpi oli ennen, esimerkiksi Kupla ja Kuplavolkkari ovat ikään kuin samanikäisiä: ei voida sanoa, että toisesta olisi muodostettu toinen.

Esimerkkejä aineiston nimiketjuista

Nimiketjujen lisäksi vanhoja nimiä voidaan hyödyntää uusien aineksina toisinkin, reagoimalla niihin. Tällöin uudelle tarkoitteelle muodostetaan nimi toisen tarkoitteen nimestä saadun mallin tai kimmokkeen mukaan. Esimerkkejä tällaisesta aineistossa ovat:

Toisinaan on varsin mahdotonta sanoa edes sitä, onko toinen nimistä olisi selvästi vanhempi tai aiemmin muodostettu. Tällaisia nimiä muodostetaan myös ikään kuin pareina. Myös näissä nimissä pitää muistaa ajatus linkistä: nimi tavallaan sisältää linkin toiseen eritarkoitteiseen nimeen. Tällainen linkki sitoo yhteen paitsi kyseisiä nimiä myös niiden tarkoitteita.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että nimiä voidaan vääntää erittäin monilla erilaisilla tavoilla. Luovuudellakin on tosin rajansa.

Osio E: Minkä ominaisuuksien mukaan nimiä on annettu?