Lähteet – Kulkine.net


H:1 Lähteet

AINIALA, TERHI 1997: Muuttuva paikannimistö. SKST 667. Helsinki: SKS.

AINIALA, TERHI — KOMPPA, JOHANNA — MALLAT, KAIJA — PITKÄNEN, RITVA LIISA 2000: Paikannimien käyttö ja osaaminen – nimitaito Pälkäneen Laitikkalassa. s. 330–354 @ Virittäjä 104

AINIALA, TERHI — PITKÄNEN RITVA LIISA 2002: Paikannimistöntutkimus Suomessa. Yleisesitys suomalaisesta nimistöntutkimuksesta osoitteessa mnytud.arts.klte.hu/onomural/hu/kotetek/ou2/eredeti/04ainia.doc [luettu 1.9.2006 klo 11.30].

AINIALA, TERHI 2003: Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet. S. 207–222 Virittäjä 107.

AINIALA, TERHI 2004: Kaupungin paikat ja nimet: Tornion Suensaaren nimistö. S. 34–44 @ Virittäjä 108.

AINIALA, TERHI 2005: Tutkimuskohteena kaupunkinimistö. S. 10–25 @ Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Helsinki: SKS.

AINIALA, TERHI 2009: Willy van Langendonck: Theory and typology of proper names. Recension. S. 151–156 @ Studia anthroponymica scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Årgång 27. Upsala: Kungliga Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.

AINIALA, TERHI — HALONEN, MIA 2011: Somalialaistaustaiset nuoret nimistönkäyttäjinä Itä-Helsingissä. S. 193–220 @ Virittäjä 115.

AL = Aamulehti. Tampere: Aamulehti

AMMONDT, JUKKA 2007: Suullinen tiedonanto.

ANDERSSON, THORSTEN 1988: Egennamn och den semantiska triangeln. S. 33–37 @ Denotationsbyte i ortnamn. Rapport från NORNA:s trettonde symposium I Tvärminne 9–11 oktober 1986. Toimittanut Peter Slotte.

ANDERSSON, THORSTEN 1994: Olika egennamnskategorier – förenande och särskiljande drag. S.15–42 @ Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium I Göteborg 4–6 december 1991. Toimittaneet Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralph. Norna-rapporter 56. Uppsala: Norna-Förlaget.

ANDERSSON, THORSTEN 1996: Onomastiska grundfrågor. S. 15–41 @ Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19–23. juni 1994. Toimittanut Kristoffer Kruken. Norna-förlaget Uppsala 1996. Norna-rapporter 60.

ANDERSSON, THORSTEN 1997: Name-formation – and other word-formation. S. 47–53 @ You name it. Perspectives on onomastic research. Studia Fennica Linguistica 7 .

ANDROUTSOPOULOS, JANNIS 2000: What names reveal about the music style: A study of naming patterns in popular music. 7th IPrA Conference. Budapest, 9–14 July 2000.

ANTTILA, ELINA 1993: Koirien nimet ja nimeämistavat. Pro gradu. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

Avgränsning av namnkategorier 2002. Rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001. Toimittaneet Terhi Ainiala och Peter Slotte. Forskningscentralen för de inhemska språken, Skrifter 4.

Bajahill 2008: http://www.bajahill.net/mpuutiset0107.html .

BARCELONA, ANTONIO 2003: Introduction. The cognitive theory of metaphor and metonymy. S. 1–28 @ Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective. Toim. Antonio Barcelona. Mouton de Gruyter. Berlin – New York.

BENCZES, RÉKA 2010: Setting limits on creativity in the production and use of metaphorical and metonymicak compounds. S. 219–243 @ Cognitive perspectives on word formation, toim. Alexander Onysko, Sascha Michel. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 221.

BOOIJ, GEERT 2010: Construction Morphology. New York: Oxford University Press.

BRENDLER, ANDREA & SILVIO (toim.) 2004: Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Anlässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst. Lehr- und Handbücher zur Onomastik. Band 1. Hamburg: Baar-Verlag.

BRINK, STEFAN 1988: Denotationsförändringar – nya namn. En fråga om olika beskrivningsnivåer? S. 129–136 @ Denotationsbyte i ortnamn. Rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9–11 oktober 1986. Toim. Peter Slotte.

BRUNNI, SISKO 1998: Osaavatko poikamme sittenkin puhua? S. 57–71 @ Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. Toim. Vesa Heikkinen, Harri Mantila, Markku Varis. Tietolipas 154. Helsinki: SKS.

DE RYBEL, SEIJA 2007: Yleisradion työntekijä Seija de Rybelin sähköpostitiedonanto.

ELSEN, HILKE 2010: Between phonology and morphology. S. 127–146 @ Cognitive perspectives on word formation, toim. Alexander Onysko, Sascha Michel. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 221. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

FALCK-KJÄLLQUIST, BIRGIT 1988: Denotation och denotationsförändring ur onomastisk synvinkel. S. 19–31 @ Denotationsbyte i ortnamn. Rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9–11 oktober 1986. Toim. Peter Slotte. Uppsala: Norna-förlaget.

FEYAERTS, KURT 2003: Refining the Inheritance Hypothesis: Interaction betwween metaphoric and metonymic hierarchies. S. 59–78 @ Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective.

FORSMAN, A. V. 1891: Pakanuuden aikainen nimistö. Johdanto. Yliopistollinen väitöskirja. Tutkimuksia suomenkansan persoonallisen nimistön alalla 1. Helsinki. Suomen keisarillinen Aleksanterin yliopisto.

FORSMAN, A. V. 1894: Tutkimuksia Suomen kansan persoonallisen nimistön alalla. Suomi 3:1. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Helsinki: SKS.

FORSSKÅHL, MONA 2005: Mitt emellan eller strax utanför. Språkkontakt i finlandssvensk slang. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors Universitet.

GEERAERTS, DIRK 1999: Beer and semantics. S. 35–55 @ Issues in Cognitive Linguistics. Berlin – New York: Mouton de Gruyter

GEERAERTS, DIRK 2010: Theories of Lexical Semantics. Oxford: Oxford University Press.

Google = www.google.fi (hakupalvelu).

HAKULINEN, LAURI 2000: Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Otava.

HEIKKINEN, TONI 2001a: Helsingin II normaalikoulun vuoden 1999 abiturienttien käyttämät epäviralliset paikannimet. Pro gradu. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

HEIKKINEN, TONI 2001b: Kotimaiset alkoholimerkit. S. 131–145 @ Nimien vuoksi, toim. Johanna Komppa, Kaija Mallat, Toni Suutari. Kielen opissa 5. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

HIETAMÄKI, KATARIINA 1998: Lohtajan rannikkonimistö. Lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos.

HOLSBØVÅG, KÅRE MAGNE 2004: Bilar med personlege namn. S. 83–88 @ Romsdal sogelag. Årsskrift 2004. Molde: Romsdal sogelag.

HONGISTO, ILARI 2006: Apulantaa Waltarilla. Populaarimusiikin suomenkielisten esittäjännimien semantiikkaa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.

Hn-kilpa 1972: Henkilönnimikilpa 1972.

HS = Helsingin Sanomat

HURTTA, HEIKKI 1999: Variaationtutkimuksen myytit ja stereotypiat. S. 53–101 @ Kirjoituksia sosiolingvistiikasta. Folia fennistica & linguistica 22. TaY, Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.

HYVÖNEN, ELIISA 1993: Näkökulmia avainsymboleihin. Henkilöautosta sosiokulttuurisessa kontekstissa. Pro gradu. Turun yliopisto, kulttuurin tutkimuksen laitos.

HÄKKINEN, KAISA 1995: Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133. Helsinki: SKS.

HÄKKINEN, KAISA 1997: Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. 2. painos. Tietolipas 117. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

HÄKKINEN, KAISA 2004: Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki: WSOY.

HÄMÄLÄINEN, SIMO 1946: Suomalaisesta sotilasslangista. S. 256–267 @ Virittäjä 50

HÄMÄLÄINEN, SIMO 1955: Kirjain- ja typistesanoista (Zusammenfassung: Über Anfangsbuchstabenabkürzungen und Stummelwörter). S. 241–257 @ Virittäjä 59.

HÄMÄLÄINEN, SIMO 1956: "Kynttilä otti uunon vihtorin". S. 202–228 @ Virittäjä 60

HÄMÄLÄINEN, SIMO 1963: Suomalainen sotilasslangi I. SKST 273. Helsinki: SKS.

HÖCKERSTEDT, LEIF 2006: Helsingforssvenskan – vem är du? S. 123–141 @ Helsinki kieliyhteisönä, toim. Kaisu Juusela. Helsinki: Helsingin yliopisto, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

ITKONEN, ERKKI 1966: Kieli ja sen tutkimus. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

ITKONEN, ESA 2008: Maailman kielten erilaisuus ja samuus. Osa 1. Turun yliopisto, yleisen kielitieteen julkaisuja 12. Turku.

JANTUNEN, ANU 2001: Nimikokoelma ja keruukertomus. Cum laude -keruu, Joensuun yliopisto. Säilytteillä Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkistossa.

JARVA, VESA 2001: Vieraita ja kotoisia elementtejä suomen murteiden ekspressiivisanastossa. S. 30–35 @ Itämerensuomalaista ekspressiivisanaston tutkimusta, toim. Juha Leskinen. Suomen kielen laitoksen julkaisuja 42. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

JARVA, VESA 2003: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa. Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos.

JUSSILA, RAIMO 1995: Onko sana olla murretta? Murteiden ja yleiskielen sanaston yhtäläisyyksistä. S. 57–60 @ Sana kiertää. Kirjoituksia suomen kielestä. Toimittanut Maija Länsimäki. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 80. Helsinki: Painatuskeskus.

KAJÁN, VEIJO 1998: Ykköshyökkääjä lammaa: Tampereen palomiesten slangi. Folia fennistica & linguistica 20. TaY, Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.

KAJANNE, RAIMO 1968: Etelä-Kallaveden paikannimistä ja niiden nimeämisperusteista. Laudaturtyö. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

KALIMA, JALO 1909: Sananselityksiä. S. 149–152 @ Virittäjä 13.

KALLIOKOSKI, JYRKI 2002: Mä en bonjaa mut mä snaijaan kyl mitä bonjaa meinaa. S. 137–142 @ Virittäjä 106

KALSKE, MARJA 2005: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 73. Turku.

KANGASNIEMI, HEIKKI 1997: Sana, merkitys, maailma. Katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin. Helsinki: Finn Lectura Ab.

KARLGREN, HANS 1994: Kommersiella namn. S. 63–80 @ Övriga namn, toim. Kristín Jóhannesson, Hugo Karlsson ja Ralph Bo. Handlingar från NORNAS:s nittonde symposium i Göteborg 4–6 december 1991. Norna-rapporter 56. Uppsala: Norna-Förlaget.

KARLSSON, FRED 1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Juva: WSOY.

KARLSSON, FRED 1998: Yleinen kielitiede. Helsinki: Yliopistopaino.

KARTTUNEN KAARINA 1979: Nykyslangin sanakirja. Porvoo–Helsinki–Juva: WSOY.

KARTTUNEN, KAARINA 1989: Stadi on hervoton pleisi. S. 148–164 @ Nykysuomen sanavarat, toim. Jouko Vesikansa. Porvoo–Helsinki–Juva: Werner Söderström osakeyhtiö.

KASIK, REET 1996: Eesti keele sõnatuletus. Tartu: Tartu ülikooli kirjastus.

KEMPPAINEN, RIITTA 1981: Kuopion peruskoulun yläasteiden oppilaiden kutsumanimet luokkayhteisössä lukuvuonna 1979–1980. JoY. SKL. Laudaturtyö.

KEPSU, SAULO 1972: Hikipäästä Äyräpäähän. Huomioita -pää-loppuisista henkilönnimistä. S. 116–134 @ Nimikirja. Kalevalaseuran vuosikirja 52. Helsinki: WSOY.

KESKINEN, PENTTI 1989: Hyrysysy tulee! Moottoriliikenteen varhaisvaiheita Tampereella. Tampere-Seuran kustanteita n:o 55. Tampere: Tampere-Seura.

KESKINEN, PENTTI 1992: Uudenkaupungin ”Onnenpussi” ja muita kuljetusalan veteraaniautoja. Automobiilijulkaisusarja:1. Helsinki: Suomen Automobiili-Historiallinen Klubi r.y

Kielitoimiston sanakirja 2004, päivittyvä

KIVINIEMI, EERO 1971: Suomen partisiippinimistöä: Ensimmäisen partisiipin sisältävät henkilön- ja paikannimet. Helsinki: Helsingin yliopisto.

KIVINIEMI, EERO 1975: Paikannimien rakennetyypeistä. Suomi 118:2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

KIVINIEMI, EERO 1977: Väärät vedet. Tutkimus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 337. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

KIVINIEMI, EERO 1982: Rakkaan lapsen monet nimet. Suomalaisten etunimet ja nimenvalinta. Espoo: Weilin + Göös.

KIVINIEMI, EERO 1987: Voidaanko nimeämisperusteet luokitella. S. 7–34 @ Kieli 2. Toimittaneet Eero Kiviniemi ja Ritva Liisa Pitkänen. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

KIVINIEMI, EERO 1990: Perustietoa paikannimistä. Suomi 148, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 516. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

KIVINIEMI, EERO 1989: Sari ja Sanna. Selvitys kahden suositun etunimen leviämisestä. S. 310–330 @ Kielestä kiinni. Toimittaneet Seija Aalto, Auli Hakulinen, Klaus Laalo, Pentti Leino, Anneli Lieko. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

KOMPPA, JOHANNA 2001: Kaksi perhettä, kolme sukupolvea, seitsemän nimimaisemaa. S. 45–64 @ Nimien vuoksi, toim. Johanna Komppa, Kaija Mallat ja Toni Suutari. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

KOSKI, MAUNO 1982: Suomen johto-opin morfologiaa. Fennistica 4. Finska institutionen vid Åbo Akademi. Åbo.

KOSKI, MAUNO 1983: Värien nimitykset suomessa ja lähisukukielissä. SKST 391. Helsinki: SKS.

KOSKI, MAUNO 1992: Erilaisia metaforia, s. 13–32 @ Metafora, ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin, toim. Lauri Harvilahti, Jyrki Kalliokoski, Urpo Nikanne ja Tiina Onikki. Suomi 162. Helsinki: SKS.

KOSKI, MAUNO 2004: Sekundäärinimiä ja opettajien viittausnimiä. S. 40–79 @ Sananjalka. Suomen kielen seuran vuosikirja 46. Turku: Suomen kielen seura.

KOUKKUNEN, KALEVI 1990: Atomi ja missi. Vierassanojen etymologinen sanakirja. WSOY.

KUIRI, KAIJA 2004: Semantiikan peruskurssi. Luennot ja harjoitukset. Toinen, muuttamaton painos. Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos, suomen kieli.

KULONEN, ULLA-MAIJA 1996: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen. Etymologista leksikografiaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

KULONEN, ULLA-MAIJA 2006: Eläimet ja affekti – etymologisia huomioita. S. 322–335 @ Virittäjä 110.

KULONEN, ULLA-MAIJA 2010: Fonesteemit ja sananmuodostus. Suomen kontinuatiivisten u-verbijohdosten historiaa. Suomi 197. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

KVILLERUD, REINERT 1994: Vardagliga namn på bilar. En studie om namngivning. S. 229–242 @ Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium I Göteborg 4–6 december 1991, Toim. Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralph. Norna-rapporter 56. Uppsala: Norna-Förlaget.

KYTÖAHO, SARI 2005: Vötökäpälä, Käärme ja Strutsi – Lempinimien rakenne, antoperusteet ja funktiot. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, SSKL.

KÄRNÄ, SAIMA 1913: Yleisnimen ja erisnimen taivutuksellinen suhde. Laudaturtyö. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

LAAKSONEN, PEKKA 1972: Nätti, Tulikuuma ja Tuskanpunainen. Jätkäperinteen liikanimiä. S. 178–203 @ Nimikirja, toim. Hannes Sihvo. Kalevalaseuran vuosikirja 52. Porvoo–Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

LAINE, HEIDI 1997: Kissojen nimet ja nimeämisperusteet. Pro gradu. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

van LANGENDONCK, WILLY 2007: Theory and Typology of Proper Names. Studies and Monographs 168. Berliini - New York: Mouton de Gruyter.

LANGACKER, R. W. 1987: Foundations of cognitive grammar: Theoretical Prerequisites. Stanford, CA: Stanford University Press.

LAPPALAINEN, HANNA & VAATTOVAARA, JOHANNA 2005: Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. S. 98–108 @ Virittäjä 109.

LARJAVAARA, MATTI 2007: Pragmasemantiikka. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1077. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

LEHIKOINEN, LAILA 1987: Antinmatti. Erään nimityypin tarkastelua. S. 115–145 @ Kieli 2, toim. Eero Kiviniemi ja Ritva Liisa Pitkänen. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

LEHRER, ADRIENNE 1992: Names and naming: Why we need fields and frames. S. 123–142 @ Frames, Fields, and Contrasts, A. Lehrer and E. V. Kittay. Hillsdales, NJ: Erlbaum.

LEHTINEN, OSKARI 2002: Hävittäjä, Pikku-Niilo ja Säkkijärven Sisu. Suomessa 1930–1960-luvuilla käytössä olleiden kuorma-autojen lempinimiä. Praktikumtyö. Helsingin yliopisto, suomen kieli.

LEHTINEN, RAIJA 1996: Abloy aukene! Lyhennesanoja asiatyylin rajan molemmilta puolin. S. 76–89 @ Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta, toim. Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni & Satu Tanner. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 86. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Edita, Helsinki.

LEINO, PENTTI 1989: Paikallissijat ja suhdesääntö: kognitiivisen kieliopin näkökulma, s. 161–216 @ Virittäjä 93.

LEINO, PENTTI 1994: Morfeemien polysemia. S. 11–35 @ Kieli 2, näkökulmia polysemiaan. Suomen kielen kognitiivista kielioppia 2. Toimittaneet Pentti Leino ja Tiina Onikki. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

LEINO, PENTTI 2002: Mittoja, muotoja, merkityksiä. Toimittaneet Liisa Tainio, Aki Ontermaa, Tapani Kelomäki ja Minna Jaakola. SKST 868. Helsinki: SKS.

LEINO, PENTTI 2008: Merkilliset merkit ja merkitykset. S. 145–163 @ Kieltä kohti, toimittaneet Tiina Onikki-Rantajääskö ja Mari Siiroinen. Helsinki: Otava.

LEIWO, MATTI 1967: Eräiden sosiaalien käsitteiden ilmaisemisesta koululaisslangissa. Laudaturtutkielma. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

LEIWO, MATTI 1980: Slangin sanastoa (Kaarina Karttunen: Nykyslangin sanakirja). S. 269–271 @ Virittäjä 84.

LEPPILAHTI, SIRKKU 1993: Oulaisten ravitsemisliikkeiden nimet. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, SSKL.

LIEKO, ANNELI 1998: Lapsen kielen uudissanat. S. 550–568 @ Virittäjä 102.

LIPSONEN, LEO 1990: Vankilaslangin sanakirja. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Maaseudun Tulevaisuus. Maa- ja metsätaloustuottajajärjestön äänenkannattaja. Perustettu 1916. Viestilehdet Oy.

MALLAT, KAIJA 2007: Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. SKST 1122. Helsinki: SKS.

MANTILA, HARRI 2008: Variaatiosta identiteettiin. S. 63–80 @ Nuoret kielikuvassa. Nuorten kieli 2000-luvulla. Tietolipas 220.

MARTIN, MAISA 1993: Äänneopillisia havaintoja. S. 90–96 @ Amerikansuomi, toim. Pertti Virtaranta, Hannele Jönsson-Korhola, Maisa Martin ja Maija Kainulainen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

McCLURE, PETER 1981: Nicknames and petnames: Linguistic forms and social contexts. S. 63–76 @ Nomina 5.

de MENDOZA IBANEZ, FRANCISCO JOSÉ RUIZ 2003: The role of mappings and domains in understanding metonymy. S. 109–132 @ Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective

MIELIKÄINEN, AILA 2005: Nimistön- ja sanastontutkimuksen rajamaastoa. Slangi, puhekieli ja murre epävirallisissa paikannimissä. S. 26–55 @ Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä, toim. Terhi Ainiala. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

MB = Mobilisti ja harrasteautoilija. Poimitut numerot 2/1979, 5/1981, 3/1983, 4/1983, 1/1985, 3/1987, 4/1987, 4/1988, 2/1989, 2/1995, 3/1995, 5/1995, 1/1997, 2/1997, 3/1997.

MOISALA, U. E. 1983: Auto Suomessa: auton kaupan, käytön ja korjaamotoiminnan historia vuoteen 1983. Helsinki: Autoalan keskusliitto, autotuojat.

MÄKINEN, KIRSTI 2007: Lollot ja kollot. Suomalaista naapurihuumoria. Helsinki: Otava.

NAERT, AINO 1994: Diskussion. S. 245 @ Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium I Göteborg 4–6 december 1991. Redigerade av Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralph. Norna-rapporter 56. Uppsala: Norna-Förlaget.

NAHKOLA, KARI 1988: Sanatietoja ja typologisia huomioita suomalaisesta sotilasslangista. S. 89–124 @ Suomen kielen tyyppioppia (Kari Nahkola). Opera fennistica & linguistica 3. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.

NAHKOLA, KARI 1992: Kvantitatiivisia havaintoja eläinmetaforista nykyslangissa. @ Metafora, ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin s. 237–249.

Toimittaneet Lauri Harvilahti, Jyrki Kalliokoski, Urpo Nikanne ja Tiina Onikki. Suomi 162. Helsinki: SKS.

NAHKOLA, KARI 1999a: Nykyslangin sananmuodostusoppia. S. 195–221 @ Virittäjä 103.

NAHKOLA, KARI 1999b: Koululaisslangin sanastolähteistä. S. 619–623 @ Virittäjä 103.

NAURU AUTOLLE 1964: Toim. Esko Lehmus. Tampere: Kustannusosakeyhtiö Lehmus.

NIEDZIELSKI, NANCY A. — PRESTON, DENNIS RICHARD 2003: Folk linguistics. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.

NIEMIKORPI, ANTERO 1996: Liekepostista tuikeilmaisimeen ja sulhasesta kuraenkeliin. Erikoiskielten rakenteellisesta ja tyylillisestä vaihtelusta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 213.

NIKANNE, URPO 1992: Metaforien mukana, s. 60–78 @ Metafora, ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin, toimittaneet Lauri Harvilahti, Jyrki Kalliokoski, Urpo Nikanne ja Tiina Onikki. Suomi 162. Helsinki: SKS.

NIKKILÄ, OSMO 1998: nop-ea → nop-sa, sel-keä → sel-vä: suffiksinvaihto ja suomen sanojen etymologiointi. S. 77–102 @ Kirjoituksia muoto- ja merkitysopista. Toim. Urho Määttä ja Klaus Laalo. Folia Fennistica & Linguistica 21. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.

NIRVI, R. E. 1949: Sanankieltoja ja niihin liittyviä kielenilmiöitä itämerensuomalaisissa kielissä. Riista- ja kotieläintalous. Helsinki: SKS.

NISSILÄ, VILJO 1939: Vuoksen paikannimistö 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 214. Helsingin yliopisto.

NISSILÄ, VILJO 1962: Suomalaista nimistöntutkimusta. Sanakirjasäätiön nimistöjaoksen julkaisuja 2. SKST 272. Helsinki: SKS.

NISSILÄ, VILJO 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu: Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.

NISSINEN, IRMA 1995: Mistä kuvakieli kumpuaa? S. 297–300 @ Sana kiertää. Kirjoituksia suomen kielestä. Toim. Maija Länsimäki. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 80. Helsinki: Painatuskeskus.

Norna 1988: Denotationsbyte i ortnamn. Rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9–11 oktober 1986. Redigerad av Peter Slotte.

NP = Nimistöntutkimuksen perusteet 2008, kirjoittaneet Terhi Ainiala, Minna Saarelma ja Paula Sjöblom. Tietolipas 221. Helsinki: SKS.

NT = KIVINIEMI, EERO — PITKÄNEN, RITVA LIISA — ZILLIACUS, KURT 1974: Nimistöntutkimuksen terminologia. Terminologin inom namnforskningen. Castrenianumin toimitteita 8. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

NUUTINEN, OLLI 1989: Käännöslainat. S. 110–126 @ Nykysuomen sanavarat, toim. Jouko Vesikansa. Porvoo–Helsinki–Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö.

NUUTINEN, OLLI 1994: Hetkisen pituus ja muita kirjoituksia kielestä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

NYHOLM, LEIF 1984: Svensk stadsmål i Helsingfors. Helsingfors: Helsingfors universitet.

Nykysuomen sanakirja 1951–61

NÄRHI, EEVA MARIA 1996: Suomalaista sukunimikäytäntöä. Helsinki: Kotus.

OJANSUU, HEIKKI 1912: Kotieläintemme suomenkielinen nimistö. Etupäässä maanviljelijäin tarpeeksi. Helsinki: Kirjapaino-osakeyhtiö Sana.

ONIKKI, TIINA 1992: Paljon pystyssä. S. 33–59 @ Metafora, ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin, toimittaneet Lauri Harvilahti, Jyrki Kalliokoski, Urpo Nikanne ja Tiina Onikki. Suomi 162. Helsinki: SKS.

ONIKKI, TIINA 1994: Skeema merkitysrakenteen ja taustatiedon kuvauksena. S. 70–138 @ Kieli 2, näkökulmia polysemiaan. Suomen kielen kognitiivista kielioppia 2. Toimittaneet Pentti Leino ja Tiina Onikki. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ, TIINA 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST 817. Helsinki: SKS.

ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ, TIINA 2010: Ronald W. Langacker ja kognitiivisen kielitieteen perusta. S. 41–70 @ Kielentutkimuksen modernit klassikot. Kognitiivinen ja funktionaalinen kielitiede. Toim. Pentti Haddington & Jari Sivonen. Helsinki: Gaudeamus.

PAALANEN, JOHANNA 1992: Kale, kelpo ja suudelniilo – Lempinimet yhteisössä. Laudaturtyö. Helsingin yliopisto, suomen kielen laitos.

PAIKKALA, SIRKKA 1999: Nimien avulla hahmotamme maailmaa. S. 12–16 @ Paikannimet, paikan muisti: Euroopan rakennusperintöpäivät 11–12.9.1999. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto ja Ympäristöministeriö.

PAIKKALA, SIRKKA 2004: Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. SKST 959. Helsinki: SKS.

PAIKKALA, SIRKKA 2005: Nimi- ja sanasemantiikkaa Slovakiasta. S. 423–430 @ Virittäjä 109.

PAIKKALA, SIRKKA 2006: Suomalaisten yritysnimien anatomia (arvostelu) S. 155–166 @ Sananjalka 48.

PAUNONEN, HEIKKI JA MARJATTA 2000: Tsennaaks stadii – bonjaaks slangii: Stadin slangin suursanakirja. Helsinki: WSOY.

PAUNONEN, HEIKKI 2009: Suomalaisen sosiolingvistiikan ja kielisosiologian näkymiä. S. 557–570 @ Virittäjä 113

PEDERSEN, AUD-KIRSTI 2010: Stadnamn og identitet ved språkskifte. S. 73–93 @ Namn – en spegel av samhället förr och nu, toim. Staffan Nyström. Stockholm: Språkvårdssamfundet, Nordstedts.

PENTTINEN, ANTTI 1984: Sotilasslangin sanakirja. WSOY, Helsinki.

PERSSON, SINI 2003: Kankaanpään epävirallinen paikannimistö. Pro gradu. JY, kielten laitos.

PS = Suomen kielen perussanakirja 1990–1995. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. VAPK-kustannus, Helsinki.

PITKÄNEN, RITVA LIISA 1996: Viljelijän kylä – kalastajan saaristo. S. 102–118 @ Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta, toim. Ritva Liisa Pitkänen, Helena Suni & Satu Tanner. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 86. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Edita, Helsinki.

PITKÄNEN, RITVA LIISA 1999: Perinnäinen paikannimistö. S. 6–11 @ Paikannimet – paikan muisti: Euroopan rakennusperintöpäivät 11.–12.9.1999. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto ja Ympäristöministeriö.

PITKÄNEN, RITVA LIISA 2005: Vanhan Kouvolan kaupunkinimistöä. S. 164–177 @ Terhi Ainiala (toim.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

PULKKINEN, PAAVO 1976: Miten slangi viestii. S. 298–301 @ Virittäjä 80.

RADDEN, GÜNTER 2003: How metonymic are metaphors? S. 93–108 @ Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective, toim. Antonio Barcelona. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

RASKU, SEIJA 1987: Riistaveden köllit. Laudaturtyö. Turku: Turun yliopisto, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.

RAUKKO, JARNO 1994: Polysemia: Merkitysten verkosto – merkityksen verkko. S. 36–69 @ Kieli 2, näkökulmia polysemiaan. Suomen kielen kognitiivista kielioppia 2. Toimittaneet Pentti Leino ja Tiina Onikki. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

ROGAN, BJARNE 1994: Navn eller nummer? Motiver for navngivning av ting. S. 81–100 @ Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4–6 december 1991. Toim. Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralph. Norna-rapporter 56. Uppsala: Norna-Förlaget.

ROSCH, ELEANOR 1973: Natural categories. S. 328–350 @ Cognitive Psychology 4:3. San Diego: Academic press.

ROSCH, ELEANOR 1978: Principles of Categorization. Berkeley: University of California. Saatavilla osoitteessa http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4610/9778_083247.pdf .

RUOPPILA, VEIKKO 1986: Venäläisperäistä sanastoa Suomen murteissa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

RYTKÖNEN, AHTI 1935: Deskriptiivisistä sanoista. S. 90–102 @ Virittäjä. Yhdeksäsneljättä vuosikerta.

RÄISÄNEN, ALPO 1978: Kantasanan ja johdoksen suhteesta. S. 321–344 @ Virittäjä 82.

RÄISÄNEN, ALPO 1979: Segmentaation ongelmasta suomen kielen johto-opissa. S. 167–177 @ Virittäjä 83.

SAANILAHTI,MARJA — NAHKOLA, KARI 1991: Koululaisslangin semanttisia ja sosiolingvistisiä piirteitä. S. 123–140 @ Virittäjä 95.

SAANILAHTI, MARJA — NAHKOLA, KARI 2000: Suomalainen slangi kielellisenä ja sosiaalisena ilmiönä. S. 87–112 @ Sananjalka 42.

SAAR, EVAR 2012: Aulakeskustelu Nimistöseminaarissa 2012 pitämäni esitelmän pohjalta.

SAARIKIVI, JANNE 2006: On the Uralic substrate toponymy of Arkhangelsk region: problems of research methodology and ethnohistorical interpretation. S. 3–64 @ Substrata Uralica (Janne Saarikivi). Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects.

SAJAVAARA, PAULA 1989: Vierassanat. S. 64–109 @ Nykysuomen sanavarat, toim. Jouko Vesikansa. Porvoo–Helsinki–Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö.

SARKKINEN, TARJA 1997: Kissan kutsumanimien äänteelliset piirteet ja nimeämisperusteet. Pro gradu. Oulun yliopisto, suomen ja saamen kielen laitos.

SCHYBERGSON, ANITA 2009: Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838–1938. Nordica Helsingiensia 17. Nordica, institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Helsingin yliopisto.

SEPPÄLÄ, JANNE 2005: Ani ja tuiki. Caick kaataa tuoni tuiki tuima. Proseminaariesitelmä. JY, suomen kielen laitos.

SEPPÄLÄ, JANNE 2008: Kaksi- ja nelipyöräisten kulkineitten kansanomainen nimistö suomessa ja virossa. Pro gradu. JY, kielten laitos.

SEPPÄLÄ, JANNE 2009: Kaksi- ja nelipyöräisten kulkineitten kansanomaiset nimitykset suomessa ja virossa sekä niiden asema onomastiikassa. Lisensiaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, kielten laitos.

SEPPÄNEN, ANNI-MARJA 2005: Jyväskyläläisen yliopisto-opiskelijan nimimaisema. S. 126–150 @ Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä, toim. Terhi Ainiala. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

SEPPÄNEN, ANNI-MARJA 2012: Yliopisto-opiskelijoiden puhetta paikannimistä ja niiden käytöstä. Esitelmä Nimistöseminaarissa 12.10.2012.

SIVULA, JAAKKO 1989a: Synonyymit. S. 183–199 @ Nykysuomen sanavarat, toim. Jouko Vesikansa. Porvoo–Helsinki–Juva: Werner Söderström osakeyhtiö.

SIVULA, JAAKKO 1989b: Sanat väistyvät. S. 267–276 @ Kielestä kiinni, toim. Seija Aalto, Auli Hakulinen, Klaus Laalo, Pentti Leino & Anneli Lieko. Tietolipas 113. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

SJÖBLOM, PAULA 2000: Yritysnimet – rajanvetoja. S. 141–155 @ Sananjalka 42. Suomen kielen seuran vuosikirja 42. Turku: Suomen kielen seura.

SJÖBLOM, PAULA 2004: Kognitiivinen näkökulma proprien semantiikkaan. S. 80–91 @ Virittäjä 108.

SJÖBLOM, PAULA 2006: Toiminimen toimenkuva: Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1064. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

SJÖBLOM, PAULA 2008: Namnens tolkning som en kognitiv process. @ G. Kvaran, H. J. Amundason, J. Hafsteinsdóttir & S. Sigmundsson (toim.), Nordiska namn – Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007, s. 419–424. Norna-förlaget, Uppsala.

Slangi.net 2011: http://koti.mbnet.fi/joyhan/K4.html

SLOTTE, PETER — ZILLIACUS, KURT — HARLING, GUNILLA 1973: Sociologiska namnstudier. S. 97–181 @ Synvinklar på ortnamn, toim. Kurt Zilliacus. Meddelanden från folkkultursarkivet 1.

SMS = Suomen murteiden sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 36. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Valtion painatuskeskus, Helsinki.

SPERBER, HANS 1923: Einführung in die Bedeutungslehre. Bonn – Leipzig: Kurt Schroeder Verlag.

STARK, RITVA 1972: Slangista selko, salakielistä salat julki (Bergman, Gösta Slang och hemliga språk ) S. 231– 233 @ Virittäjä 76.

STEMSHAUG, OLA 2008: Bilnamn nordafjells. S. 93–117 @ Namn og Nemne 25. Tidsskrift for norsk namnegransking. Utgjeve av norsk namnelag. Toim. Gunnstein Akselberg og Kristoffer Kruken. Årgang 25 – 2008. Norsk namnelag, Bergen.

STOLZE, RAINER 1983: Automobiili, vuosisatamme kuvajainen. Fiskari: Rainer Stolze.

STRENG, ADOLF V. 1955: Latinalais-Suomalainen sanakirja. Toinen painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

SUOJANEN, MATTI 1982: Koululaisslangista. S. 153–164 @ Kouluikäisten kieli, toim. Maija Larmola. Tietolipas 88. Pieksämäki.

SUOMI, KARI — TOIVANEN, JUHANI — YLITALO, RIIKKA 2006: Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet. Helsinki: Gaudeamus.

SÖDERHOLM, EIRA 1975: Vahdon eteläosan viljelysnimet. Pro gradu. Turun yliopisto.

TAINIO, LIISA 1999: Tupen rapinoita. Vesa Heikkinen, Harri Mantila & Markku Varis (toim.) Tuppisuinen mies. Kirjoitelmia sukupuolesta, kielestä ja kulttuurista. S. 329–335 @ Virittäjä 103.

Tekniikka ja talous. Aikakauslehti. Helsinki: Talentum Oyj.

TIKKA, KAISA 2006: Seminaariesitelmä nimistöseminaarissa Kotuksessa 6.10.2006.

TIKKA, KAISA 2009: Kontakter inom barnkultur – barn som namngivare och namnbrukare. S. 73–84 @ Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008. Redigerade av Leila Mattfolk och Terhi Ainiala.

TOIVONEN, TERHO — LESKINEN, HEIKKI 1995: Lekuri suorittaa nesteensiirron – lääkintäalan slangisanastoa. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.

TOWNSEND, CHARLES E. 1980 [1975]: Russian Word-Formation. Princeton University. Reprint 1980. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, Inc.

TUOMI, TUOMO 1989a: Yleiskielemme murrepohjainen sanasto. S. 28–56 @ Nykysuomen sanavarat, toim. Jouko Vesikansa. Porvoo–Helsinki–Juva: Werner Söderström osakeyhtiö.

TUOMI, TUOMO 1989b [1978]: Viime vuosikymmenten uudissanoja. S. 277–285 @ Kielestä kiinni, toim. Seija Aalto, Auli Hakulinen, Klaus Laalo, Pentti Leino & Anneli Lieko. Tietolipas 113. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

TURNER,MARK — FAUCONNIER, GILLES 2003: Metaphor, metonymy, and binding, s. 133–145 @ Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective Toim. Antonio Barcelona. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Turun Sanomat.

UJAINEN, SAARA 2007: Hurjapää, Hipsuvarvas ja Vahvatassu – lastenvaatenimistön rakenne, merkitys ja funktiot. Pro gradu -tutkielma, suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto.

Urbaani sanakirja = urbaanisanakirja.com. Viitteet tekstissä suoraan perille.

USN = Uusi suomalainen nimikirja 1988 (Kustaa Vilkuna, Pirjo Mikkonen, Sirkka Paikkala) Helsinki: Otava.

UOTILA, MARITTA 2005: Raatsanympyrältä Kiinanmuurille. S. 88–109 @ Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Toim. Terhi Ainiala. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

VATANEN, OSMO 1993: Lakka Hillantytär ja Ursula – Pohjoiskarjalaisten karjantarkkailutilojen lehmännimistöä. Pro gradu. JoY, SUL.

VEALE, TONY — BUTNARIU, CRISTINA 2010: Harvesting and understanding on-line neologisms. S. 399–419 @ Cognitive perspectives on word formation, toim. Alexander Onysko ja Sascha Michel. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 221.

VENTO, URPO 1972: Tunsitteko Jepulis-Penjamin? Liikanimistä ja roolinimistä kertomusperinteessä. S. 160–177 @ Nimikirja, toim. Hannes Sihvo. Kalevalaseuran vuosikirja 52. Porvoo–Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

VESIKANSA, JOUKO 1978: Miljoona sanaa. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY.

VILKAMAA-VIITALA, MARJATTA 2009: Kulkineita ja menopelejä. Osoitteessa http://www.kotus.fi/index.phtml?s=3089. Viitteet tekstissä suoraan perille.

VILKUNA, KUSTAA 1993: Etunimet. Avustajat Marketta Huitu ja Pirjo Mikkonen. 3. painos. Helsinki: Otava.

Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti. Helsinki.

VISK = Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen ja Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Verkkoversio, viitattu 10.3.2013. Saatavissa: http://scripta.kotus.fi/visk URN:ISBN:978-952-5446-35-7

VIRTARANTA, PERTTI 1992: Amerikansuomen sanakirja. A dictionary of American Finnish. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

VRK-nimihaku. Osoitteessa www.vaestorekisterikeskus.fi.

WINTER, HELMER 1917: Uudenkirkon T.l. pitäjän kylän- ja talonnimistä.

YLI-KOJOLA, MARIA 2005: Kurvinpussi vai Torikatu? Kouvolalaisten mielipiteitä kadunnimistä. S. 178–201 @ Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Toim. Terhi Ainiala. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

YLÖNEN, KATI 2005: Seminaariesitelmä suomen kielen graduseminaarissa Jyväskylässä 8.5.2005.

ZILLIACUS, KURT 1966: Ortnamnen i Houtskär. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 416. Studier i nordisk filologi 55. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.

ZILLIACUS, KURT 1976: Om funktionella aspekter på namn. S. 164–171 @ Ortnamn och samhälle: aspekter, begrepp, metoder, toim. Vibeke Dalberg, Botolv Helleland, Allan Rostvik & Kurt Zilliacus. NORNA-rapporter 10. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

ZILLIACUS, KURT 2002: Forska i namn. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

ZJUGANOV, SERGEI 2008: Mis on hollireid? Uuemat autonduse sõnavara. Seminaritöö. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.

Övriga Namn 1994: Norna-rapporter-sarjan julkaisu.

Aineistolähteet

Ajovalo = Ajovalo-lehti.

AM = Automoto.ee-foorumid osoitteessa forum.automoto.ee .

Dynamiitti.com-sivusto osoiteessa www.dynamiitti.com .

EESSA ja EESSM = Viron slangisanakirja osoitteessa fennougria.ee .

FLUID = FLUID Finland 1 -lehti. 1/2002. Nurmijärvi: Visido Ky.

FT = FinnTbirds. Suomalaisten Thunderbirdien Pesä osoitteessa http://p2.foorumi.info/finntbirds .

HAK = Helsingin Automobiili-historiallinen Klubi. Seuran kotisivut. osoitteessa www.hak-ry.fi .

HS = Helsingin Sanomat.

HÄYRINEN, TUOMAS 2005: Tuomas Häyrisen kotisivu osoitteessa http://www.students.tut.fi/~hayrinet .

IG = Irc-galleria. Sivusto osoitteessa http://irc-galleria.net/ .

Kari Autokirja 1997: Kari Autokirja. Toim. Ville Taajamaa. Nurmijärvi: Recallmed Oy.

Kodkuv = Kodin kuvalehti 2/2012, s. 79. Sinun sivusi: Emma ja HuiHai. Helsinki: Sanoma Magazines Finland Oy.

LK = Ladaboard = Ladakerho ay:n internetsivuston keskustelufoorumi osoitteessa www.ladakerho.fi .

MAS = www.masinistit.com. Masinistien keskustelupalsta.

MATTILA, LEENA 1994: Ostanko pyörän vai lähärenkö Amerikkahan eli matkustus Ilmajoella. Mukana matkalla Leena Mattila. Museoviraston näyttelyluetteloita. Päätoimittaja Ritva Wäre. Teksti Leena Mattila. Helsinki: Museovirasto.

MPF = MP-foorumi. Ketju: On se kiva että on mopo eikä autoa.... http://www.mp-foorumi.com/forum/showa.php?fid=1&tid=662&fpage=255&PHPSESSID=f29e79dbe272dca876bd8a6af8e4e37d .

http://musti.karaila.net/historia = internetsivusto, jossa Ville Karaila esittelee Musti-autoaan.

Nuhvi.net = Nuffield-forum osoitteessa www.nuhvi.net/foorumi .

OD = Overdrive.fi-autoharrastussivuston keskustelufoorumi osoitteessa www.overdrive.fi

Oulaisten liikenteen kotisivu: Bussiyhtiö Oulaisten liikenteen kotisivu osoitteessa www.oulaistenliikenne.fi. Käytetty vanhoihin aikoihin viittaavaa artikkelia tarkemmassa osoitteessa http:// www.oulaistenliikenne.fi/wanhat.htm .

PAASIVIRTA, IRMELI 1998: Onnikkajuttuja Tampereelta. Toim. Irmeli Paasivirta ja Heikki Siro. Tampere: Tampereen kaupungin liikennelaitos.

PELTOLA, JARMO 1998: Onnikoita ja rollikoita. Viisi vuosikymmentä (1948–1998) kunnallista joukkoliikennettä Tampereella. Tampere: Tampereen kaupungin liikennelaitos.

RH = Yle Uutiset, Häme. Suomalainen ajaa Eskometrillä ja Rinkelipussilla. http://yle.fi/uutiset/suomalainen_ajaa_eskometrilla_ja_rinkelipussilla/5587450

RWIANDER = WIANDER, ROBERT 2008 = Wianderin kotisivu osoitteessa www.saunalahti.fi/~rwiander/citroen/2cv.html .

S24 = Suomi24. Autot ja liikenne / Yleistä autoilusta / lempinimet eli lempparit. Aloitettu 19.9.2001. http://keskustelu.suomi24.fi/node/34345

SBKL = Suomen Saab-klubi osoitteessa www.saabklubi.fi .

SISAARIM = Bussikaistalla. Osoitteessa www.saunalahti.fi/sisaarim/index.html .

SVF = Suomen VolvoFoorumi osoitteessa www.volvolandia.com .

Tietohyrrä 5 1973: Tietohyrrä – lasten oma tietokirja. Teksti Stig Ericson, suom. Jaakko Jäntti. Toinen painos. WSOY.

Toyota plus. Lehti internet-osoitteessa http://www.toyota.fi/ajankohtaista/toyota_plus.aspx .

TL = Tuulilasi. 3–8/1965.

TuKa = Tuomas Karttusen kotisivu http://www.saunalahti.fi/~alphabet/autot2.html .

Vartin kesälehti 2012 = Uutislehti Vartti, Keski-Uusimaa. Kesälehti 2012. Sanoma Kaupunkilehdet.

VeAa = Veijo Aallon kotisivun lista http://www.elisanet.fi/ferguson/sitasuntata.htm [luettu 12.9.2006].

VRCF. Volvo-Sanasto. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=37.0

WIKI / SISU = Suomalaisessa Wikipediassa oleva Sisu-autoa käsittelevä artikkeli.

Joitakin yksittäisten nimien analyysissä käytettyjä verkkolähteitä (luettelo ei ole läheskään tyhjentävä)

Ajovalo = Ajovalo.netin historiasivut osoitteessa www.ajovalo.net/Historia .

Atmosphere destroyers car club = Atmosphere Destroyers Car Club -autoharrastusyhteisön sivusto osoitteessa http://www.adcc.fi/ .

Autowiki 2008: Suomalainen autoaiheinen wikipediamainen sivusto osoitteessa http://www.autowiki.fi/ .

Auto24.ee-foorumi osoitteessa forum.automoto.ee .

BMWCCBC 2008: BMW Car Club of British Columbian kotisivut, käytetty osiota osoitteessa http://www.bmwccbc.org/misc/tech-and-trivia/bimmer.html .

DALTVEIT= http://home.no.net/sveiodal/gullkalv/index.html .

HELIN = Harri Helinin ylläpitämät osoitteessa http://members.surfeu.fi/pyhimyssivut olleet "Pyhimys-Volvoa" käsittelevät sivut. Poistettu internetistä.

Historiallinen maatalous 2008: Historiallinen maatalous osoitteessa www.helsinki.fi/kansatiede .

KYLLIÄINEN, MIKKO 2008: Tietoiskuja-palsta Vanhat Velot ry:n sivustolla osoittessa http://www.vanhatvelot.org/category/harrastaminen/tietoiskuja/ .

Motot.net 2008: www.motot.net/ . Käytetty sivuston osaa www.motot.net/wiki/Moposkootteri .

MYLLYNIEMI, MAILA 2004: Valkjärven murresanastoa. Sanasto Valkeamatkan-Lankilan kyläkirjasta Valkea Matka, toimittanut Maila Myllyniemi, ilmestynyt 2004. Sanasto osoitteessa www.kolumbus.fi/valkjarvi.luovutettu/sanaluet.rtf .

PORSTUA 2008 = Porstuakirjasto. Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjasto – maakuntakirjastojen yhteistyöprojekti osoitteessa http://www.porstuakirjastot.fi/ . Käytetty artikkeli Åkerblomilaisuus – 1920-luvun lahkoliike Kokkolan seudulla V on osoitteessa http://www.porstuakirjastot.fi/files/446/KP_12041968.htm .

Ranta-Hännilän kyläsuunnitelma 2004. Osoitteessa http://www.saarijarvi.fi/filebank/409-ranta-hannila.pdf .

TLI = Tuulilasi-lehden keskustelupalsta osoitteessa www.tuulilasi.fi .

Urban dictionary 2008: Englannin slangia käsittelevä rahvaskirjoitteinen nettisanakirja osoitteessa www.urbandictionary.com .

Vaasalaisia 2005: Sivusto osoitteessa vaasalaisia.blogspot.com/2005/03/vaasan-historiaa.html .

Valtatie kutsuu 2008: Sivusto osoitteessa http://www.waasamc.fi/sisalto/valtatie%20kutsuu.html .

WP = Wikipedia. Erikieliset versiot vapaasta verkkotietosanakirjasta merkitty sulkeisiin maatunnuksen mukaan, esimerkiksi suomalainen Wikipedia = WP(fi).

Nimianalyyseja täydentävien ääninäytteiden lähteet

Ääniä on tarvittavassa määrin käsitellyt ja leikannut Karri Koistinen.

aanimerkki.mp3. Poimittu videon http://www.youtube.com/watch?v=qkGJCJpFJZY ääniraidasta.

ambulanssi.mp3. Poimittu videon http://www.youtube.com/watch?v=XH9M5VRixco ääniraidasta.

ambulanssipiipaa.mp3. Poimittu 17 sekuntia videon "Tampereen aluepelastuslaitoksen ambulanssi videoita" ääniraidasta. Videon on julkaissut Youtubessa käyttäjä pave1121 ja se on saatavana osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=kUlnm1dIts4 .

dodgeram.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

imurika.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

jumputijumputiauto.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

korppusahahondavf.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

lada.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

naku.mp3. Poimittu 32 sekuntia videon "vanha mersu tärähtää käyntiin kun palmun alta" ääniraidasta. Videon on julkaissut Youtubessa käyttäjä Mikko2572 ja se on saatavana osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=Wkor3wJ1ipo .

saab96alku.mp3. Poimittu 15 sekuntia videon "Saab 96 1964 two stroke" ääniraidasta. Videon on julkaissut Youtubessa käyttäjä TommiV4 (Tommi Järvinen) ja se on saatavana osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=X-zhvVUeBD0 .

saab96banaanisorvi.mp3. Poimittu 18 sekuntia videon "Saab 96 1964 two stroke" ääniraidasta. Videon on julkaissut Youtubessa käyttäjä TommiV4 (Tommi Järvinen) ja se on saatavana osoitteessa http://www.youtube.com/watch?v=X-zhvVUeBD0 .

valmet20.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

zetoraggressiivinen.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

zetortasainen.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

zetortyhjäkäynti.mp3, nauhoittanut Karri Koistinen

Nimianalyyseja täydentävien kuvanäytteiden lähteet

Ellei toisin mainita, kuvat on kuvattu tai poimittu kevättalvella 2012. Kuvien muokkaamiset, leikkaamiset ja liittämiset on hoitanut Jarkko Heikkinen.

aarnikotka.jpg. Alkuperäinen kuva poimittu osoitteesta www.rpmgo.com/images/vauxhall_logo_history.jpg , mutta sivu on sittemmin poistettu verkosta. Samansisältöinen kuva on saatavana mm. osoitteessa http://www.carmagazine.co.uk/upload/8637/images/02VauxhallNewBadge.jpg .

aasi.jpg. Kuvannut Jarkko Heikkinen Mobiliassa.

akvaario.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://images01.olx.pt/ui/11/07/62/1301138686_181200562_15-BMW-1502-inpecavel-.jpg .

angliapiirros.jpg. Piirtänyt Janne Seppälä.

ankka.jpg. Citroen 2CV:n kuva on poimittu sivustolta http://farm4.static.flickr.com/3379/3632374805_3b87c4cced.jpg , ankan kuva sivustolta http://s3.freefoto.com/images/01/08/01_08_18_web.jpg .

barokkibemari.jpg. Kuva poimittu osoitteesta http://www.carandclassic.co.uk/uploads/cars/bmw/1664443.jpg.

barokkitaunus.jpg. Kuva poimittu osoitteesta http://www.mbz-classics-jever.de/barocktaunus.jpg .

beeaakolomone.jpg. Kuvannut Jarkko Heikkinen Mobiliassa.

betoniraudoittajanbarracuda.jpg. Skoda 110 R -mallin kuva on poimittu osoitteesta http://www.coupe-desire.com/pictures/4/437//Skoda_110_R_coupe_3.jpg , Plymouth Barracuda taas osoitteesta http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2793/101/31980050001_large.jpg .

boaa.jpg. Kuvannut Jarkko Heikkinen Mobiliassa.

bulldogvolvo.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://tinypic.com/view.php?pic=2dtq5px&s=1 .

cokiscorvette.jpg. Corveten kuva on poimittu osoitteesta http://www.vintage-corvettes.com/1969_427_corvetteP.jpg , Coca-Cola-virvoitusjuoman taas osoitteesta http://lawrenceandpriscilla.com/magiccircle/wp-content/uploads/reviews/cokebottle.jpg .

deekoowee.jpg. Kuvannut Jarkko Heikkinen Mobiliassa.

evosika.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.bestautophoto.com/images/car-volvo-480-turbo-06.jpg .

galvanoidutlistatsivuilla.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://retronom.hu/files/images/5809_2009-04-28_21-50-50_12.preview.jpg , mistä se sittemmin on poistettu.

haibemari.jpg. BMW:n kuva poimittu osoitteesta http://www.bmwclub.fi/images/cars/e120/e120_01.jpg , hain kuva osoitteesta http://www.bbc.co.uk/nature/life/Great_white_shark , kuvaaja Doug Perrine.

haicorvette.jpg. Kuva poimittu internetistä vuoden 2007 tietämissä, kuvaa ei enää tavoitettu verkosta.

haikalaletukka.jpg. Chevrolet 1946:n kuva on poimittu myynti-ilmoituksesta sivustolta http://bolivar.olx.com.ar/chevrolet-1946-iid-137459556 . Hain on kuvannut Michael Patrick O'Neill ja se on poimittu osoitteesta http://goinoffsafaris.com.au/files/Sharks-Head.jpg .

harjasniska.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.toadhollowphotography.com/HDR-Imagery/Automotive-Photography/Cars-Trucks/i-bWZZPJH/1/M/DSC08247_8_9_tonemapped-production-M.jpg .

harmaafergu.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.flickr.com/photos/leuzie/4040164908/ .

helmiorvokkifordprefect.jpg. Kuva poimittu osoitteesta http://www.hak-ry.fi/ (> galleria > 1950-l. > Ford Prefect).

hevosenpää.jpg. Kokonaista autoa esittävä kuva on poimittu osoitteesta http://www.simoncars.co.uk/singer/slides/Singer%20Hunter%20front.jpg, keulakoristetta esittävä taas osoitteesta http://www.simoncars.co.uk/singer/slides/ab_Singer%20Hunter%20ornament.jpg

hiekkakirppu.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://cdn.speedhunters.com/wp-content/uploads/2009/05/heb4.jpg .

hippivolkkari.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://static.iltalehti.fi/autot/kleinbus020709hr_au.jpg .

hirvivolga.jpg. Poimittu Mobilian arkistossa olevasta esitteestä.

hitlerinsilitysrauta.jpg. Volkswagenin kuva on poimittu osoitteesta http://carphotos.cardomain.com/ride_images/4/443/1321/38605660001_large.jpg, silitysraudan kuva on nettimarkkina.comissa julkaistusta myynti-ilmoituksesta, joka on sittemmin poistettu.

iso-anglia.jpg. Anglian kuva poimittu osoitteesta http://www.kotiposti.net/jarirantala/tapahtumat/vehoniemiajot_2004/, mutta sivusto on sittemmin poistettu. Mercuryn kuva on poimittu osoitteesta http://www.flickr.com/photos/carphotosbyrichard/3516999812/ .

junansulake.jpg. Kuvannut Jarkko Heikkinen Mobiliassa.

jysky.jpg. Samansisältöinen kuva on osoitteessa http://www.pottupellossa.fi/gallery/displayimage.php?pid=8660 .

jänkujawa.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/100/118/468_001.jpg.

kananmuna.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.motorstown.com/imgs/43889-citroen-grand-c4-picasso-7.html .

kantti.jpg. Kuva poimittu osoitteesta http://www.oulunautomuseo.fi/oakland_iso_Raumala.jpg .

kekkeriauto.jpg. Kuvannut Jarkko Heikkinen Mobiliassa.

keltanokka.jpg. Kuva on poimittu Mobilisti-lehdestä.

kirvesmiehenmustanki.jpg. Ford Mustangin kuva on poimittu osoitteesta http://www.seriouswheels.com/pics-1960-1969/1965-Ford-Mustang-Fastback-Cammer-SA-1600x1200.jpg ja Ford Caprin kuva osoitteesta http://carsfolia.com/icim/ford-capri-mk1/ford-capri-mk1-11.jpg .

kolmireikäbuick.jpg. Kuva poimittu osoitteesta http://en.wikipedia.org/wiki/File:1951_Buick_Eight_Sedan.JPG .

korkiasetori.jpg. Kuvannut Kovelan traktorimuseossa Jarkko Heikkinen.

korvik.jpg. Kuva poimittu osoitteesta http://www.carsphoto.ru/d/1587-1/zaz966.jpg .

kottikärry2.jpg. Kuvannut Tampereella Janne Seppälä.

kottikärrypiirros.jpg. Piirtänyt Janne Seppälä.

kultamaha.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://vintagetractorengineer.com/blog/page/41/ .

kyklooppi.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://farm4.static.flickr.com/3583/3559755762_0eaf399351.jpg .

laatikkoletukka.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://image.customrodder.com/f/9015133/0611cr_02_z%201963_chevrolet_bel_air%20front_view.jpg .

lahnabirdi.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://static.cargurus.com/images/site/2007/12/24/13/13/1975_ford_thunderbird-pic-45706.jpeg .

lahnaskooda.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.flickr.com/photos/28179929@N08/3192260248 .

latovolvo.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://farm6.staticflickr.com/5126/5284900101_18039e5312_b.jpg .

lehtisammakko.jpg. Opelin kuva on poimittu osoitteesta http://www.99poze.ro/opel_laubfrosch__130281844/ , sammakon kuva taas osoitteesta http://www.ozanimals.com/image/albums/australia/Frog/W-Tnarg-redeyedTF.jpg .

leukasubaru.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://en.wikipedia.org/wiki/File:Subaru_legacy_rs-ra_02.jpg .

limusiinikupla.jpg. Kuva on poimittu Nettiauto.comin myynti-ilmoituksesta (http://image.nettiauto.com/extra/carimg/3587501_3587600/volkswagen-kupla-3587567_b_c5a5aa95bd44e065.jpg), joka on sittemmin poistettu.

lokinsiipi.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.bestofcar.net/?attachment_id=1070 .

lännenpobeda.jpg. Kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen.

läskiposki.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.stylingfabriken.se/bilder/artiklar/zoom/LADV70K_1.jpg .

maapallotaunus.jpg. Koko autoa esittävä kuva on poimittu osoitteesta http://www.fordfan.de/fordcars/carpic/212/image/1957taunus12m.jpg , keulamerkki osoitteesta http://norwegen.piranho.de/Deutschland/Oldtimer/Jpg/Ford%20Taunus%2015M%20%281955%29_04.jpg .

maasturinpoikanen.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://farm5.static.flickr.com/4094/4791049216_bee224c9bc.jpg .

mahasitruuna.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.flickr.com/photos/fine-cars/3042153003/ .

marjannoukkimakone.jpg. Piirtänyt Janne Seppälä.

mulkosilmätaunus.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://norwegen.piranho.de/Deutschland/Oldtimer/Ford%20Taunus%2017M%20(Badewanne)_01.htm .

munakadetti.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://autobestpics.com/img/Opel-Kadett2.jpg .

munakeula.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta https://farm4.staticflickr.com/3198/5807515096_feea7138af_m.jpg .

munaperävolvo.jpg. Kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen.

möhköfantti.jpg. Kuva poimittu Aamulehden Valo-liitteestä 4-10.11.2005.

möhkömersu.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.tuningfever.fr/pics-max-9607-168095-mercedes-vip-style.jpg .

möhkömini.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://farm5.static.flickr.com/4136/4934534107_a440059968.jpg .

nakkikoppi.jpg. Sisun kuva on poimittu osoitteesta http://www.vanhatkoneet.fi/wp-content/uploads/2010/11/Sisu-KB-117BP.jpg . Nakkikioskin kuva on osoitteesta http://otavafiles.fi/plaza/s/f/editor/images/Ystad_nakkikioski570.jpg .

nikkelinokka.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://gorcars.com/images/1941-gmc-truck-2.jpg .

noppacorolla.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.minunauto.com/files/imagecache/picture_592x445/files/images/538/r_1131113023.jpg , ja se on sittemmin poistettu internetistä.

olympiavolkkari.jpg. Audin on kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen. Olympiarenkaat ovat osoitteesta http://blog.iso50.com/2309/olympic-logos/windowslivewriterolympiclogos-1ed9rings-3jpg/ .

onnipussi.jpg. Kuva on poimittu Mobilisti-lehdestä.

panoraamaooppeli.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.opel-p1.nl/postcards/2008-4-16_58OpelRekordWeb-Large.jpg .

panssarivaunu.jpg. Mercedes-Benzin kuva on poimittu osoitteesta http://www.tuningfever.fr/pics-max-9607-168095-mercedes-vip-style.jpg , panssarivaunun taas osoitteesta http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Bradley_infantry_combat_vehicle_with_tow_antitank_missile_launcher.jpg .

patanokka.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.vaasalaisia.info/index.php?/archives/113-Volvo-Patanokka.html ja se lienee Pentti Ullakon arkistosta.

piikkinokka.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://farm3.staticflickr.com/2629/3764545155_f96545a314.jpg .

piikkiperseskoda.jpg. Kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen.

piikkipyörämajuri.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.tractor.org.il/tractors/pics/FordsonMajor47.jpg .

piilu.jpg. Kuvan luovuttanut informantti Peeter Böckler.

pompannappineppari.jpg. Neckar Jagst-auton kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen. Fiat 600:n kuva on poimittu osoitteesta http://cs.fiatclub.eu/graphics/gallery/full/333_fiat20600.jpg .

ponttoonimersu.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://files.mercedes-fans.de/images/2011/07/mercedes-benz-klassiker-classics-schloss-dyck022.jpg .

pornokeula.jpg. Fordia esittävä kuva on poimittu osoitteesta http://dc541.4shared.com/img/vPncG-8I/s7/12a4f63be18/1935-Ford-Blue-rod-fa-sy.jpg ja sukupuolielintä esittävä kuva osoitteesta http://pillu.kuvakasa.fi/kuva.php?kuva=389 .

postiautonpoikanen.jpg. Postiauton on kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen. Fiat on poimittu myynti-ilmoituksesta sivustolta Nettiauto.com, joka on sittemmin poistunut netistä.

puhelinkioski.jpg. Niemeier 3.5K -kaivurin kuva on poimittu osoitteesta http://80.153.44.108/wolf-maschinenhandel.de/gebrauchtmaschinen. Puhelinkioskeja esittävä kuva on poimittu sivulta http://static.toinenlinja.fi/large/02/02438_Puhelinkioskeja.jpg .

puukenkä.jpg. Austinin kuva on poimittu osoitteesta www.aronline.co.uk/images/a30story_02.jpg , puukenkää esittävä kuva taas on poimittu osoitteesta http://2.bp.blogspot.com/_evHGedms2jU/TKJ-gA0djQI/AAAAAAAAAZI/dwRJ5jfICRg/s1600/random-t.jpg.

puukylkifarkku.jpg. Kuva on poimittu sivustolta http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2011/05/buick-roadmaster-rutledge-wood.jpg .

pyhimys2.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://volvo1800pictures.com/collectibles/saint/sa7.jpg .

pystylamppu.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://cdn4.midmet.com/pics/09/f5/Mercedes-benz-230-6_13ec3.jpg .

päärynänpuolikas.jpg. Saabin kuva on poimittu osoitteesta http://www.saabsunited.com/upload/images2009/04/unique_saab_96_for_sale/Saab96normal.jpg , päärynä taas on poimittu osoitteesta http://beautydart.files.wordpress.com/2010/07/pear.jpg?w=500 .

pölynimuri.jpg. Sekä Ford Kan että pölynimurin on kuvannut Tampereella Janne Seppälä.

roskalaatikko.jpg. Sisun kuva on poimittu osoitteesta http://www.sisua.net/gallery3/index.php/SA/masi/A-P-SA-110 , roskalaatikon kuva taas osoitteesta http://image.nettix.fi/extra/machineimg/1060801_1060900/kontit-muu-merkki-1060887_b_906b250514c2aac6.jpg .

rumakoppa.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://farm5.static.flickr.com/4010/4659183467_ca6a9fc9ff.jpg, mistä se on sittemmin poistettu.

ruusutraktori.gif. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.tractorbynet.com/forums/attachments/all-other-brands/305346d1361748061-enjoying-my-david-brown-780-image-1859772370.jpg .

ryppypeppurenu.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://carsfolia.com/icim/renault-4cv/renault-4cv-01.jpg .

saippualaatikko.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/1963_Simca_1000.jpg/640px-1963_Simca_1000.jpg .

sammakkonaama.jpg. Vauxhall Chevetten kuva on poimittu osoitteesta http://www.chevettes.com/images/chev/chev_00193l.jpg, sammakonkuva taas osoitteesta http://www.ozanimals.com/image/albums/australia/Frog/W-Tnarg-redeyedTF.jpg .

sarvijaakko.jpg. Kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen.

sarvimajorielimörkömajori.jpg. Kuvannut Kovelan traktorimuseossa Jarkko Heikkinen.

sekajuna.jpg. Kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen.

sianpersuusviiatti.jpg. Fiat 850:n kuva poimittu osoitteesta http://www.simoncars.co.uk/fiat/slides/Fiat%20850%20Coupe%20rear.jpg , sian taas osoitteesta http://www.ilaskari.com/Zoo/imagepages/image11.html .

sianpää.jpg. Auton kuva on poimittu osoitteesta http://farm3.static.flickr.com/2628/3726673255_4327aa7ea7.jpg ja sian osoitteesta http://mywrs.cn/pic/p5.jpg .

siipicadi.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta https://lh5.googleusercontent.com/-Yt0pgh5zTtw/UbjnObbHpkI/AAAAAAAAAI8/GXDOcfoXSyE/s1000-fcrop64=1,000037d5ff1bf7ae/320460_490372474315002_439533852_n.jpg .

siipicossu.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://i114.photobucket.com/albums/n278/richard301/80s.jpg .

siipimersuvääräW112eikäW110.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta https://lh5.googleusercontent.com/-VoLLTZ0mkYc/Tz_u_Od5lCI/AAAAAAAABVQ/JMPuFj_H4_Q/887296U1784.jpg .

silakkabirdi.jpg. Ford Thunderbirdin kuva on poimittu osoitteesta http://www.mustangandfords.com/featuredvehicles/ford_mid_size/mufp_0704_1961_ford_thunderbird/photo_15.html ja silakan osoitteesta http://kala-kassu.net/kuvat/lajikuvat/Silakka.jpg .

sätkäkone.jpg. Citroenin katon avausmekanismia esittävä piirros on poimittu Mobilian arkistosta löydetystä esitteestä ja tupakankäärijän kuva osoitteesta http://www.shivaheadshop.co.uk/images/301/301/3112.jpg .

tilhiesko.jpg. Tilhen kuva on poimittu osoitteesta http://personal.inet.fi/cool/sampo.arstio/tilhi.jpg . Englantilaista Ford Escortia esittävä kuva on poimittu verkosta keväällä 2012 ja se on sittemmin poistettu verkosta.

torahammas.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://carautocar.com/wp-content/uploads/2011/11/volvo-s40-sport-rear.jpg .

tornivolvo.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://www.saunalahti.fi/sisaarim/hkltarinat8913_tiedostot/image002.jpg

tähtiperä.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://bringatrailer.com/wp-content/uploads/2008/02/1966_Ford_Cortina_GT_Rear_1.jpg .

täystuho.jpg. Kuvannut Kovelan traktorimuseossa Jarkko Heikkinen.

tööt-tööt.jpg. Kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen.

uuskupla.jpg. Poimittu osoitteesta http://www.totalcarscore.com/data/assets/tcs_images/xlarge/2007_volkswagen_new_beetle_hatchback_f3q.jpg .

varis.jpg. Kuvannut Tampereella Janne Seppälä.

viiksisimca.jpg. Kuva on poimittu osoitteesta http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simca_Aronde_195x.jpg .

viiksivoorti.jpg. Viikset kuvannut Mobiliassa Jarkko Heikkinen, koko autoa esittävä kuva on poimittu osoitteesta http://www.rosager.net/WEBBILER%2000-49/images/025%20Ford%20A%202%20pers%201928-32.jpg .

viistokeula.jpg. Kuva poimittu osoitteesta http://www.flickr.com/photos/22009880@N06/2574688799 .

väyrynen.jpg. Mercedes-Benzin kuva on poimittu osoitteesta http://www.vipcartransport.pl/system/files/img/w210-01.jpg ja Paavo Väyrysen kuva osoitteesta http://static.iltalehti.fi/paakirjoitus/paavo2807HL_pk.jpg .