Tutkimuksen lähtökohdat – Kulkine.net


A. Tutkimuksen lähtökohdat

Johdanto- ja teoriaosion A rakenne:

kaavio osion A sisällöstä

Ensimmäisessä pääluvussa A:1 määritellään tutkimuksen kohteena oleva kielenilmiö (epäviralliset kulkineennimet) ja suhteutetaan se erilaisiin nimiluokitteluihin. Toisessa pääluvussa A:2 esitellään tutkimusaineiston keruu, kerrataan aineiston rajaus lyhyesti, selvitetään, miten nimiaineistoa on etymologioitu, analysoitu ja hallinnoitu tietokannassa, sekä tuodaan esiin nimien kerääminen osana kansanperinteen tallennusta. Kolmannessa pääluvussa A:3 esitetään lyhyesti nimistöntutkimuksen vaiheet kognitivistisesti virittäytyneeseen nykysuuntaukseen saakka. Esiin tuodaan erityisesti aiempi kulkineitten nimiä koskeva tutkimus sekä muita tähän tutkimukseen vaikuttaneita näkemyksiä. Kolmannen luvun A:3 lopuksi koostetaan yhteen tämän tutkimuksen yleiset metodit ja filosofia. Neljännessä pääluvussa A:4 kerrataan lyhyesti eri kulkineitten historia Suomessa ja päätäntöosaan sisältyvän vertailevan katsauksen vuoksi myös Virossa. Viidennessä pääluvussa A:5 kuvataan tutkimustehtävät ja niihin perustuva työn rakenne sekä perustellaan tutkimuksen tarpeellisuus ja uutuus.

Siirry osion A ensimmäiseen päälukuun A:1 Tutkimuksen kohde