Etymologioinnin ja nimianalyysin periaatteet – Kulkine.net


A:2.3 Etymologioinnin ja nimianalyysin periaatteet

Mitä etymologiointi on

Jotta kulkineennimien ominaisuuksista voidaan laajemmalti sanoa jotain, kaikki tutkimusaineistoon kertyneet propriset ja appellatiiviset nimet on tullut etymologioida yksi kerrallaan. Etymologiointi on sanojen (ml. nimet) alkuperän tutkimusta, jossa voidaan keskittyä yksittäisiin sanoihin (tai nimiin) tai pyrkimyksenä voi olla laajempi yleisesitys. Etymologiseen tutkimukseen voi joskus liittyä myös sananmuodostusmekanismien tutkimusta. Useimmiten etymologiseksi tutkimukseksi mielletään joko vanhimman sanaston vertaileva tutkimus tai toisaalta lainasanatutkimus; muunlaiset alkuperänselitykset ja niiden etsiminen tahtovat jäädä vähemmälle huomiolle. Sanan alkuperän vahvistamisen kriteerejä ovat merkitys, äänneasu ja levikki. Paitsi levikki ja äänneasu myös semanttiset tekijät ovat sitä helpommin selitettävissä, mitä nuorempia lainat ovat. (Häkkinen 1997: 10, 24–36, Kulonen 1996: 9–11, 18–19, 23.)

Nimen etymologiointi tarkoittaa nimen alkuperän, alkuperäisen merkityksen ja asun selvittämistä ja nimen ikäämistä (NP 2008: 114). On kuitenkin todettu, että nimeen sisältyvien sanojen merkityksen selvittäminen ja nimien luokittelu näiden sanojen merkityksen mukaan ei aina riitä selvittämään nimen muotoa ja merkitystä, koska sanoja voidaan käyttää nimen osina eri tarkoituksissa (Zilliacus 2002: 39 [1968]). Toisaalta taas sanastontutkimuksen puolella on mainittu, että alkuperäisten nimeämisperusteiden löytäminen ei yleensä ole mahdollista (Häkkinen 1997: 12).

Myös tässä tutkimuksessa on osittain kyse etymologisesta tutkimuksesta. Väljästi tulkittuna kaikki nimien taustan ja merkityksen selvittäminen ja mahdollisten aiempien muotojen etsiminen tai rekonstruoiminen on myös etymologiointia. Koska suomalaiset kulkineennimet ovat iältään enintään reilut toistasataa vuotta, kyse on juuri "lähietymogioinnista" eli nuoremman sanaston ja nimistön selvittelystä. On kuitenkin todettu, että etymologisen tutkimuksen piiriin kuuluvat myös nuoremmat sanat ja lainat, vaikka ne ovat yleensä olleetkin vähäisemmän tieteellisen kiinnostuksen kohteena. Niiden avulla voidaan saada tietoa mm. muotivirtauksista ja uudissanojen kotiutumisesta kieleen (Häkkinen 1997:11.) Tässä tutkimuksessa nimien etymologiointi ja analyysi mikrotasolla (yksittäisten nimien tasolla) on sekä itsetarkoitus että välttämätön esityö ennen suurempien linjojen etsintää. Varmasti monia kiinnostavat yksittäisten nimien analyysit ovat etsittävissä ja tarkistettavissa sivuston yläpalkissa olevan tietokantahaun avulla. Varsinaisessa sivuston etenevässä tekstissä kuvataan lähinnä yleisempiä linjoja muun muassa nimenmuodostuksesta. Vaikka tämä tutkimus on luettavissa nimistöntutkimuksen piiriin, sitä voidaan katsoa osin myös tutkimuksena uudissanojen ja -nimien muodostamisesta ja lainasanojen mukauttamisesta suomen kieleen.

Epävirallisten kulkineennimien analyysi

Lähtökohtana nimien etymologioinnissa on ollut se, mitä informantit ovat nimestä kertoneet tai mitä nimen tarkoitteesta, iästä, käyttöalasta, nimeämisperusteesta jne. on muuten ilmennyt. Nimen etymologiointi on ollut näitten tietojen täydentämistä ja toisinaan myös korjaamista, sillä ihmiset ovat saattaneet muistaa esimerkiksi nimen tarkoitteen väärin. Monissa tapauksissa informantit ovat muistaneet merkkejä, malleja tai korityyppejä ylimalkaisesti. Tietojen tarkistamista on auttanut myös, jos sama nimi on saatu usealta eri informantilta ja nämä ovat muistaneet nimestä ja sen tarkoitteesta toisiaan täydentäviä tietoja. Joskus eri lähteistä saatu tieto on myös ollut keskenään ristiriitaista. Toisinaan myös eri informanteilta kertyneitä käsityksiä on yhdistetty ja suhteutettu toisiinsa ja päädytty näin parempaan lopputulokseen. Mikäli kulkineennimi on perustunut kulkineen ominaisuuksiin (eli ollut ns. primäärinimi tai sisältänyt primääriosan), olen pyrkinyt tarkistamaan nimeämisperusteen mielekkyyden Google-kuvahaun, erikielisten Wikipedioitten ja Autowiki.fi- ja Konedata-palveluitten avulla ja rajoittamaan nimen viittausalan "oikeaksi" subjektiivisen intuitioni mukaan, joskus jopa informantin määrittelemän mallin tai tyypin vastaisesti.

Menetelmiin on vaikuttanut myös nimen primääri tai sekundääri luonne. Jos nimen kuulumisesta jompaan kumpaan pääryhmään ei ole ollut varmuutta, ryhmä on päätelty. Useimmiten epäviralliseen sekundäärinimeen liittyvä virallinen nimi on ollut informantin tiedossa. Epäselvissä tapauksissa virallinen nimi on pyritty tarkistamaan tai jopa selvittämään verkossa sijaitsevien hakupalvelujen avulla. Mystiseltä tuntunut nimiasu on saattanut avautua, kun verkosta on kokeillut etsiä likeisillä hakusanoilla ja törmännyt vanhaan kulkinemerkkiin tai -malliin. Nimien ikäämisessä on esimerkiksi ollut välttämätöntä selvittää, onko tietynmerkkisiä tai -mallisia kulkineita edes valmistettu tai myyty Suomeen tai Viroon, ja jos on, niin mistä lähtien. Tutkimustyö on kaiken kaikkiaan vaatinut runsasta paneutumista suomalaisen kulkinekulttuurin ja yleisemminkin nykykulttuurin kenttään.

Joitakin esimerkkejä yksittäisten nimien etymologioinnista ja analysoinnista

  • Grantaunus 'Ford Granada' vaikuttaa ainakin osin sekundääriltä, koska virallisen nimen ja epävirallisen nimen Gran-osat ovat yhdennäköiset. Taunus-ainesta taas voidaan pitää Ford Taunus -malliin viittaavana. Nimen selvittämiseksi pitää kuitenkin vielä selvittää, mikä yhteys Granada- ja Taunus-malleilla oli. Selitys on substanssilähteiden perusteella se, että Ford Granada korvasi tullessaan ns. suuret Ford Taunukset. Granada-mallit ovat siis eräällä tapaa Taunusten jälkeläisiä. Grantaunukset ovat siis tavallaan "Taunuksia". Tulee myös tarkistaa, sisältyykö nimeen muita tunnistettavia lekseemejä, jotka tekisivät nimestä lisämerkityksisen. Gran-alkuosa tarkoittaa ruotsiksi 'kuusipuuta' tai 'havua', mutta tämä tuskin kuuluu sellaiseen ruotsin kielen sanastoon, jonka enimmät suomenkieliset tunnistaisivat, eikä lisämerkitystä näin synny. Alkuosaa voisi etsiä myös esim. espanjan sanasta gran(de) 'suuri', joka on tuttu suomalaisille esimerkiksi paikannimistä (Gran Canaria).
  • Nimi Mikroaaltouuni 'Daewoo' on leksikaalisesti läpinäkyvä, ja siitä on tunnistettavissa kodinkoneen nimitys mikroaaltouuni. Nimi on helposti tunnistettavissa primääriksi (ei selvää yhteyttä viralliseen nimeen) ja metaforiseksi. Nimeämisperusteesta on käytettävissä informantin seuraavanlainen lausunto: "Mikroaaltouuni sanottiin Daewoo-merkkisistä autoista joita myytiin jonkin aikaa, nykyisin myydään Chevroleteina. Nimi tulee siitä että samannimistä mikroaaltouunia (Daewoota) myydään myös. Nimi oli omiaan ärsyttämään Daewoon omistajia." Tällaista selitystä voidaan todennäköisesti pitää luotettavana ja näin voidaan olettaa, että metaforinen primäärinimi viittaa valmistukselliseen alkuperään. Nimelle voidaan kuitenkin tunnistaa vielä toinenkin nimeämisperuste, kun sitä verrataan muihin kodinkoneteemaisiin nimiin. Esimerkiksi Pölynimuri-nimet ovat usein ääniassosiatiivisia ja tarkemmitta selvityksittäkin voidaan pitää todennäköisenä, että uudenaikainen ja pienikokoinen auto ei vastaa käyntiääneltään stereotyyppistä autoa vaan vain hurisee mikroaaltouunin tapaan. Näin samaan metaforaan voidaan yhdistää myös ääniassosiatiivisuus. Metaforanimien ja nimeämisperusteiden suhde on sikäli aina hankala, että yksi metafora vastaa usein sellaista nimeämisperustekimppua, joissa viittaukset joihinkin nimeämisperusteisiin ovat heikompia kuin toisiin. kulkine on kodinkone -metafora nimittäin korostaa usein myös kulkineen voimattomuutta eli heikkotehoisuutta (vertailukohtana ehkä "oikeat" miesten koneet).
  • Nimi Bayerische MoscoVitch 'BMW' on rakennetyypiltään helposti analysoitavissa. Kaikki virallisen nimen BMW kirjaimet sisältyvät epäviralliseen nimeen ja niiden jäljessä on lekseeminkaltainen yksikkö. Muodostusmenetelmä näyttäisi siis olevan bakronymisaatio. Näin ei kuitenkaan yksiselitteisesti ole, vaan nimi voidaan tulkita myös varioiduksi BMW-nimen täyspitkästä muodosta Bayerischen Motoren-Werken. Seuraava ihmetyksen aihe on kuitenkin osa MoscoVitch. BMW- ja Moskvits-merkeillä ei nimittäin ole samanlaista yhteistä valmistuksellista alkuperää kuin Moskvitsilla ja Opelilla (ks. hakutuloksesta nimelle Mosse-Opel). Koska epävirallinen ja virallinen nimi muistuttavat toisiaan paljon, informantin erehdys nimen tarkoitteestakaan ei tule kyseeseen. Substanssilähteistä selviää kuitenkin, että 1970-luvulla keskusteltiin julkisuudessa siitä, että tuonaikaiset Moskvitsien moottorit muistuttivat liiaksi BMW:n moottoreita. Väitettyä teollisuusvakoilua ei kuitenkaan ollut tapahtunut.
  • Toisinaan analysointi voi olla hyvinkin yksinkertaista. Esimerkiksi nimet Buikki 'Buick' ja Pervoletti 'Chevrolet' ovat selvästi viralliseen nimeen pohjautuvia. Näistä ensin mainittu ei sisällä tunnistettavia suomenkielisiä lekseemejä ja on näin ollen neutraali puhdas sekundäärinimi. Rakenne-analyysissä siitä voidaan erottaa suomalaistava loppu-i ja sananloppuisen klusiilin geminoituminen. Pervoletti taas sisältää tunnistettavat suomen kielen lekseemit pervo ja letti ja on näin lisämerkityksellinen sekundäärinimi. Lisämerkityksisen sekundäärinimen analysoinnissa tulee myös arvioida, sisältyykö nimessä nähtäviin ja tunnistettaviin lekseemeihin jonkinlainen kulkineen ominaisuuksia ilmentävä metafora. Pervoletin tapauksessa näin tuskin on, ellei ajatella nimellä viitattavaan pitkätukkaisiin ja perversseihin rock-henkisiin amerikkalaisautojen omistajiin. Tällainen tulkinta ei liene todennäköinen, etenkin kun henkilöä tarkoittavaa pervoletti-sanaa ei Google-haun hakutuloksista löydy.


Siirry seuraavaan alalukuunA:2.4 Aineiston käsittely tietokannassa