Päätäntö – Kulkine.net


G. Päätäntö

Tämän tutkielman viimeisenä varsinaisena osiona on luonnollisestikin päätäntö. Päätännöllä on joitakin perustavoitteita, jotka ovat osittain päällekkäisiäkin: luoda kokonaiskuva edellä esitetystä, tiivistää yhteen kirjoittajan ajatukset, selkeyttää väitöskirjan keskeinen sanoma lukijalle jne. Tässä tutkielmassa päätännön tehtävät on hajautettu eri alalukuihin. Seuraavassa ensimmäinen pääluku G:1 pyrkii koostamaan yhteen sen, mitä kulkineennimistön ominaisuuksista saatiin selville. Toisessa luvussa G:2 vertaillaan vielä suomalaista ja virolaista kulkineennimistöä keskenään lyhyesti. Näitten deskriptiivisten lukujen jälkeen siirrytään päätännön teoreettisempaan osuuteen. Luvussa G:3 asemoidaan kulkineennimistöä suhteeseen muuhun nimistöön ja lopuksi neljännessä luvussa G:4 katsotaan vielä metodiikan näkökulmasta hiukan niin taakse- kuin eteenpäinkin. Lisäksi nostetaan esiin jatkotutkimuksen aiheita. Päätöksenä ovat tutkijan loppusanat G:5. Seuraavassa H-osiossa on vielä lähdeluettelo, liitteet ja jonkin verran tekstiä tutkielman teknisestä toteutuksesta.

Mutta – pitemmittä puheitta – asiaan.


Siirry ensimmäiseen päälukuun G:1 Tutkimustulokset