Kulkineennimet kulttuurin kuvaajina – Kulkine.net


F. Kulkineennimet kulttuurin kuvaajina

Jannis Androutsopoulos (2000: 1): "Nimeämismallit ovat kriittisen tärkeitä populäärikulttuurisen tiedon jäsentämisessä."

Tässä osiossa kerrotaan siitä, mitä kulkineennimet kertovat kulttuurista ja kulkineitten kokemisesta. Osioita E ja F yhdistää merkitykseen keskittyvä näkökulma. Osiossa E lähtökohtana olivat kuitenkin nimeämisperusteet eli nimessä esiin tuodut kohteen ominaisuudet, osiossa F sitä vastoin katsotaan ominaisuuksien sijaan itse nimiä – ja sitä, mitä kaikkea muuta niihin liittyykään. Epäviralliset kulkineennimet kertovat kulttuurin jäsentymisestä ja ilmentävät, miten kulttuuri ja nimistö ovat vuorovaikutuksessa.

Nimien muokkaamista toisista nimistä esittelevän osion F rakenne ilmenee seuraavasta piirroksesta:

kaavio osion F sisällöstä

Osion johdannon jälkeen täydennetään ja kerrataan kognitiiviseen nimistöntutkimukseen ja semantiikkaan liittyvää teoriaa lyhyesti. Metaforaa on käsitelty jo osiossa E (E:3). Aiemmin sanotun lisäksi pohditaan hiukan kognitiivisen alueen ja skeeman käsitteitä sekä lainataan nimistöntutkimukseen intertekstuaalisen vihjeen käsite. Teorian jälkeen siirrytään aineiston pariin. Aluksi analysoidaan aineiston perusteella nimiin sisältyvien metaforien lähdealueita ja tämän jälkeen muita kognitiivisia alueita. Lopuksi katsotaan, mitä kultturisia ilmiöitä nimien kautta on tuotu esiin tai mitä menneen vuosisadan muistoja niihin on tallennettu.

Osion E nimeämisperuste-analyysin jälkeen osiossa F syvennytään nimien merkityksiin kognitiivisen nimistöntutkimuksen keinoin ja tutkitaan, mitä nimet kertovat kulttuurista ja miten kulttuuriset ilmiöt nimissä ilmenevät.

 • Teoreettinen tausta: kognitiivinen nimistöntutkimus
 • Tutkittava aineistofragmentti: koko nimiaineisto, lähinnä nimet, joihin sisältyy tunnistettavia sanoja
 • Menetelmä: yleistysten etsiminen analysoitujen nimien merkityksen perusteella ja nimien peilaaminen nykykulttuuriin ja viime vuosisadan historiaan eli relevanttiin maailmantietoon
 • Tutkimuskysymykset:
  • Mitä metaforisia lähdealueita kulkineennimi aktivoi ja mitä skeemoja kulkineennimistössä on? → F:3
  • Mitä muita kognitiivisia alueita kulkineennimistö tuo esiin? →F:4
  • Mitä kulttuurisia ilmiöitä kulkineennimistössä heijastuu? → F:5
 • Lyhyt vastaus tutkimuskysymyksiin:
  • Kulkineennimistön keskeiset metaforiset skeemat ovat kulkine on elollinen olento, kulkine on väline ja kulkine on säiliö. Näihin sisältyviä metaforisia lähdealueita ovat mm. henkilönnimet, eläinten nimitykset, appellatiiviset henkilönnimitykset, astiat, laatikot ja rakennelmat ja kodinkoneet.
  • Kulkineisiin liittyvät muut kognitiiviset alueet ovat tiivistetysti kulkineen ulkonäkö ja olemus, kulkineen käyttö ja kulkineen tausta ja historia.
  • Kulkineennimissä tuodaan esiin moniakin kulttuurisia ilmiöitä. Nimet sisältävät viittauksia muun muassa politiikkaan ja populäärikulttuurin tuotteisiin. Nimien avulla osoitellaan myös sormella vähemmistöjä. Monien kulkineennimien tunteminen edellyttää sekä kulkineitten että kansankulttuurin tuntemusta.


Siirry ensimmäiseen päälukuunF:1 Johdanto