Puhtaiden sekundäärinimien suffiksisto skemaattisen metaforakartan lisätodisteena – Kulkine.net


F:3.4 Puhtaiden sekundäärinimien suffiksisto skemaattisen metaforakartan lisätodisteena

Puhtaiden sekundäärinimien muodostamista käsiteltiin osiossa D, erityisesti luvussa D:4. Luvussa D:4.2 esitettiin, miten päättyviä muotteja hyödynnettiin ja miten yleisiä nämä muotit olivat. Ennen tämän luvun asiaan siirtymistä kertaamme tässä mainitusta luvusta lainatun graafin:

Tämä luvun tähänastisissa alaluvuissa F:3.1F:3.3 on pyritty tuomaan esiin, että metaforien lähdealueita tarkastelemalla voidaan päätyä siihen, että kulkineet koetaan inhimillisinä, välineinä ja säiliöinä. Tälle oletukselle on havaittavissa lievää taustatukea myös puhtaitten sekundäärinimien sisältämässä "johtimistossa". Tähän tukeen tulee kuitenkin suhtautua varovasti, sillä suomen kielen johdinten tai sananloppujen funktiot ovat usein varsin epämääräiset.

A. V. Forsmanin (1891: 182) mukaan karjalassa on tunnettu hokema, jonka mukaan

"mies on -nen,
nainen on -tar,
orja on -kka,
talo on -la".

Näistä aineistossa esiintyy (lähes) ainoastaan -kka, mutta se onkin lähes yleisin suffiksi, johdin, muotin loppu tai sananloppu, mitä termiä sitten halutaankin käyttää. Tällä perusteella -kkV-suffiksia voidaan pitää henkilöivänä ja se voidaan ehkä osin liittää myös kotieläinten nimiin. Usein henkilöviitteisenä ja deminutiivisena voitaneen pitää myös -u-suffiksia, joka on hyvin yleinen kulkineennimistössäkin.

Jos -kka- ja -u-suffikseja voidaan pitää henkilöviitteisinä ja inhimillistävinä, voidaan myös osa -(a)ri-suffiksin sisältävistä nimistä tulkita muotonsa vuoksi välineellistäviksi (esim. ehkä Tanari 'Ford Taunus'), ks. D:4.2.2.7. Vieläkin rankemmin tekniseen apparaattiin viittaavia valejohtimia on, esimerkiksi nimissä rosmaattori (← rosma) 'puimuri' tai Eskometri 'Ford Escort' (vrt. alkometri, kronometri, takymetri jne.). Puhtaiden sekundäärinimien suffiksistossa on siis varovaisia viitteitä väline-skeeman suuntaan.

Säiliö-skeeman tueksi vastaavanlaisia morfologisia apuja ei ole.


Siirry seuraavaan alalukuun F:3.5 Lekseemihakuisen muuntelun muista kohdelekseemeistä