Lekseemihakuisen muuntelun muista kohdelekseemeistä – Kulkine.net


F:3.5 Lekseemihakuisen muuntelun muista kohdelekseemeistä

Lekseemihakuinen muuntelu uusien nimien tuottamismenetelmänä oli käsiteltävänä osion D luvussa D:5. Tämän käsittelyn päätteeksi olleessa alaluvussa D:5.5 todettiin, että lekseemihakuinen muuntelu on vain lekseemihakuista muuntelua, eli vanhasta nimestä pyritään "vääntämällä" saamaan jonkin kieleen jo kuuluvan lekseemin näköinen, mutta yhdennäköisyyden ei tarvitse olla täydellistä. Alaluvussa todettiinkin, että muuntelu voi joko jäädä epätäydelliseksi tai muuntelun tuloksena voi olla uusi, imaginäärinen yhdyssana. Joskus nämä saattavat olla jopa kaksikielisiä (Talbot → Hell-potti).

Edeltävissä alaluvuissa on esitelty aineiston nimistä muodostuvia metaforisia skeemoja. Näitten skeemojen rakentamisessa on otettu huomioon paitsi varsinaisesti metaforiset primäärinimet myös lisämerkityksiset sekundäärinimet. Lisämerkityksiseen sekundäärinimeenhän liittyy aina harhalekseemin tuoma metaforinen ulottuvuus ex definitione, mutta tämä metafora ei välttämättä ilmennä mitään erityistä nimeämisperustetta. Sitä vastoin nämäkin metaforat tai "puolimetaforat" vaikuttavat edellä kuvatulla tavalla osallistuvan skeeman muodostumiseen. Kun lisämerkityksisen sekundäärinimen muodostuksessa käytettävä(t) harhalekseemi(t) voi(vat) periaatteessa olla mitä tahansa, näihin kytkeytyvät "puolimetaforat" voivat myös viitata mihin tahansa. Huomattava osa aineiston metaforista kuitenkin sopii skeemoihin kulkine on elollinen olento, kulkine on väline ja kulkine on säiliö. Tässä alaluvussa esitetään seuraavaksi lähinnä luettelomaisesti sellaisia lisämerkityksisiä sekundäärinimiä, jotka eivät metaforiselta lähdealueeltaan kuulu mihinkään edellä esitellystä kolmesta skemaattisesta ryhmästä. Kattavampi katsaus ryhmän nimistä sisältyy lisensiaatintutkielmani lukuun 5 (Seppälä 2009). Ryhmän nimiä voi myös hakea tieteellisellä hakulomakkeella 2 valitsemalla kohdasta "msd-analyysi" haluamiansa harhalekseemejä. Leksikaalisen muuntelun periaatteen mukaisesti morfofonologisen substituution eli "vääntämisen" tuloksena syntyvä sana voi olla käytännössä mikä tahansa. Siksi appellatiivien kaltaisten kulkineennimien ryhmitteleminen järkeviin alaryhmiin on oikeastaan yhtä mahdoton tehtävä kuin kaikkien suomen kielen sanojen ryhmitteleminen aihepiireittäin.

Paikannimen kaltaiset sekundäärinimet

Paikannimen kaltaiset nimet voivat parhaimmillaan – aidosti kaksoismotivoituina – ilmaista alkuperää, kuten vaikkapa Lada-auton itäiseen alkuperään viittaava Laatokka. Paikannimen katsominen nimeämisperusteeksi edellyttää kuitenkin, ainakin laajalle levinneestä nimestä, että paikka, jonka nimen kaltainen kulkineen nimi on, olisi yleisesti tunnettu, keskeinen kohde suomalaisessa arkitodellisuudessa. Esimerkiksi Kormu-nimeä (< McCormick International) ei ole luontevaa pitää Kormu-paikannimiin (esim. Lopella) tai maastoappellatiiviin kormu liittyvänä. Paikannimen kaltaisia nimityksiä ovat mm. Aunus 'Ford Taunus', Kalluntupa 'Mitsubishi Galant', Laatokka 'Lada', Ladugård 'Lada', Leekolanti 'Leyland-traktori' ja Libanon 'Chrysler LeBaron'. Paikka voi olla myös fiktiivinen (Horna 'Honda' ja Huitsin Nevada 'Chevrolet Ewanda').

Arkipäiväisiä asioita

Arkipäiväisten ihmisten, eläinten, kodinkoneitten ja laatikoitten lisäksi monilla appellatiivin kaltaisilla kulkineennimillä on homonyyminään jokin hyvin tavanomainen, arkipäiväinen esine. Tämä kertoo siitä, että kielenkäyttäjä on assosioinut erikoisen, vierasperäisen kulkineennimen johonkin sitä lähellä olevaan arkipäiväiseen sanaan. Arkipäiväisiin asioihin viittaavia sanoja sisältävät muun muassa Kontu 'Ford County -traktori', Leipäpussi 'Volkswagen Kleinbus', Leuku 'Leyland-traktori', Mäystin 'Austin', Näystin 'Austin A30', Porkka 'Porsche 911', Ranka 'Range Rover' ja Rysä 'Chrysler'. Yhtä arkipäiväiseen asiaan, rahaan, viittaa Lantti 'Mitsubishi Lancer'. Samanaiheisina voi pitää myös numeroilmauksia Kymppi 'eräs Lada 110' ja Satku 'eräs Saab 900'. Varmasti arkipäiväinen lompakossa säilytettävä esine on myös Ford Escortin nimestä ruotsalaisten kirjaintennimien mukaan väännetty S-kortti.

Maailma ja pelastus

Varsin abstrakteja asioita ilmaisevien appellatiivien kaltaisia ovat Fiasko ~ Ford Fiasko Viasko 'Ford Fiesta', Riasa ~ Riesa ~ Ford Riesa 'Ford Sierra', Pelastus 'Belarus-traktori' (vrt. Raamatun ja Neuvostoliiton retoriikkaan), Tekovika 'DKW' ja Viat 'Fiat' sekä leksikaalisen substituution kautta syntynyt Mualima 'Ford Mondeo' (lat. mundus 'maailma').

Sekalaisia

Morfofonologisten operaatioiden kautta syntyneitä sekalaisia nimityksiä ovat mm. Haisu 'Toyota Hi-Ace', Hiaste 'Toyota Hi-Ace' (murt. hiaste 'hidaste'), Horisko 'eräs Talbot Horizon', Lincci 'Lincoln' (vrt. linkki), Misunpissi 'Mitsubishi' ('kissan pissa'), Pölymotti 'Plymouth' ja Rotko 'Dodge'. Leksikaalisen korvaamisen kautta syntyneitä sekalaisia nimityksiä ovat Kolopallo 'Volkswagen Golf' ja Pölyttäjä 'Plymouth Duster'.

Adjektiivit

Useat sekundäärit lisämerkityksiset kulkineennimitykset muistuttavat myös adjektiiveja. Usein nämä adjektiivit ovat kuitenkin sellaisia, että niitä voidaan käyttää sekä adjektiivisesti että substantiivisesti, kuten esimerkiksi vekkuli ja käkkyrä. Adjektiivi, jota voisi käyttää vain adjektiivina, olisikin varsin luonnoton kohteen nimityksenä. Olli Nuutisen (1989: 118) mukaan suomessa on tosin vanhastaan ollut vähän sellaisia adjektiiveja, joissa olisi selvä adjektiivin merkki. Adjektiivi ja substantiivi on kategorioina erotettu suomessa vasta varsin myöhään, eikä adjektiiveilla ja substantiiveilla olekaan erillistä morfologista muotoa. Samankaltaisuus mahdollistaa adjektiivin käyttämisen nimenä, joskin adjektiivin kaltaiset nimet ovat aineistossani varsin mitätön vähemmistö. Morfofonologisten operaatioitten kautta syntyneitä lisämerkityksisiä sekundäärinimiä, jotka ovat adjektiivin muotoisia, ovat mm. Kamala 'Lada Samara', Kampura 'Austin Cambridge', Käkkyrä 'Cadillac', Käppyrä 'Cadillac', Lattana 'Lada tai eräs Lada' ja Nuhju 'Nuffield-traktori'.

Vieraskieliset appellatiivit ja muut vastaavat

Aikamme kielitaitoisilla ihmisillä on myös mahdollisuus leikitellä vierailla kielillä niin halutessaan. Sellaiset vieraiden kielten sanat, jotka ovat yleisesti tunnettuja – kuten anus – , ovat oikeastaan jo lainautuneet suomeen ja merkitsevät lähinnä sitä asiaa, jota ne vieraissakin kielissä merkitsevät. Tällaisissa tapauksissa merkitys rakentuu samoin kuin muissakin tapauksissa, joissa vääntämällä syntynyt kulkineennimi pyrkii muistuttamaan jotakin appellatiivia. Täysin lainautuneitten sanojen lisäksi ihmisten kielitaitoon kuuluu vieraskielisiä sanoja, jotka he ovat kuulleet, mutta joiden tarkkaa merkitystä he eivät tiedä. Tällaiset, esimerkiksi primavera, pyrkivät lähinnä kuulostamaan hienoilta; onhan vieraskielisyys suomessa usein prestiisiasemassa. Tyyppi tuottaa lähinnä erikoista tyyliväriä lisämerkityksiseen sekundäärinimeen. Vieraskielisten tai universaalien appellatiivien kaltaisia kulkineennimityksiä ovat mm. Anus 'Ford Taunus' (lat. anus 'peräaukko'), Das Boot 'Saab 96' (saks. das Boot 'saapas'), Export 'Ford Escort' (engl. export 'vienti'), Extra-Large 'Lada' (engl. extra large 'erittäin suuri'), Fire 'Vauxhall Firenza' (engl. fire 'tuli, tulipalo'), Fix OR Die 'Ford' (engl. fix or die 'korjaa tai kuole'), Kedaut ~ Kedautti 'Opel Kadett' (engl. get out 'mene ulos') ja Parasiitti 'Ford Transit' (lat. parasitis 'loinen'). Vierasperäisen appellatiivin sisältävät osana lisäksi mm. eXloord 'Ford Escort' (engl. ex 'entinen' + Lord 'herra, Herra'), Fart keetee 'Dodge Dart GT' (engl. fart 'flatus'), Ka'death 'Opel Kadett C' (engl. death 'kuolema') ja Ääspenis 'Dodge Aspen' (engl. ass ~ arse 'takamus' + penis 'siitin'). Varsin merkityksettömiä väännöksiä kielestä riippumatta sen sijaan ovat Almameera 'Nissan Almera' (vrt. Primaveera) ja Laabor 'eräs Lada Samara'.

Sekalaiset nimet, joissa tunnistettava kanta

Edellä on esitelty selvästi jonkin proprin tai appellatiivin kaltaisia nimiä, sekä nimiä, joiden osana on tunnistettavan appellatiivin tai proprin kaltainen osa. Valitettavasti väännökset eivät ole aina näin selväpiirteisiä sanoja. Väännöksen tulee kuitenkin sisältää aina jotakin ainesta, joka assosioituu olemassa olevaan suomen kielen sanaan, jotta väännös olisi mielekäs. Jotkin nimet vaikuttavat verbeiltä tai verbijohdoksilta (esim. Haisee 'Toyota Hi-Ace', Helisijä 'Škoda Felicia', Koota 'Škoda', Luikki 'Buick' (vrt. loruun Buikki luikki tien poikki), Narina 'Toyota Carina' ja Nipottaja 'Nissan'). Harhalekseemiltään juuri ja juuri tunnistettavissa olevia ovat mm. Kanikka 'Scania Vabis' (kani, kannikka), Käpykkä 'Cadillac' (käpy), Tärviölet 'Chevrolet' (tärvellä, turmio) ja Viipperö 'Dodge Viper' (viipperä).

Lisäksi kohtalaisen suuri joukko väännöksistä muistuttaa erilaisia imaginäärisiä yhdyssanoja: syntymätappeja ja transventtiilejä ei olemassakaan, mutta silti ne kelpaavat harhalekseemeiksi. Nimityksiä, joilla on homonyyminään imaginäärinen yhdyssana, jonka molemmat osat ovat suomen kielen sanoja, ovat mm. Kotaloota 'Škoda', Oksavika 'Škoda Octavia', onnipussi 'linja-auto' ja Pervoletti 'Chevrolet'. Useissa imaginäärisissä yhdyssanoissa toinen osa on selvää suomea ja toinen osa on jotakin aivan muuta, esimerkiksi vierasta kieltä (hell, zoom) tai jokin ainakin lähes olematon suomenkielinen sana (möök, jupi). Näin rakentuvia nimityksiä ovat Amiszoom 'Volvo Amazon' (amis 'ammattikoulu, ammattikoululainen'), Eskometri 'Ford Escort' (vrt. alkometri ym.), Hell-potti 'Talbot' (vrt. engl. hell 'helvetti', suom. helpottaa ja Talbot Horizonin nimitys Holpotti), Jupivieteri 'Jupiter-mopo' (vrt. Solivieteri 'Solifer-mopo'), Möökjuuri '(Ford) Mercury', Peukoputki 'Peugeot' ja Pulimulkkeri 'Volvo BM -traktori' (BM = Bolinder-Munktell; vrt. puliukko, mulkero).

Lisäksi muutamissa imaginäärisissä yhdyssanoissa toinen osa on suomea ja toisena osana toimii merkkinimenäkin tuttu propri. Tällaisia ovat Mitsupitsi 'Mitsubishi' (vrt. Mitsubitch, pitsi), Mitsusiitin 'Mitsubishi', Mitsuvitsi (vrt. myös automerkin nimi Moskvitš) ja Rähjä-Rööveri 'Range Rover'. Kokonaan vieraskielisiin aineksiin perustuu imaginäärinen yhdyssana Ääspenis 'Dodge Aspen'. Proprin sisältävät myös täyttä imaginäärisyyttä voimakkaasti lähenevät yhdyssanat Missussippi 'Mitsubishi' (< Mississippi; engl. missus), Mitsusiippi 'Mitsubishi' (< Mississippi, partisiippi) ja Ränkä-Rööveri 'Range Rover'.

Lähinnä merkityksettömät appellatiiviset homonyymit on nimillä Fiketti 'Fiat' (vrt. paketti, Raketti), Hipanen 'Toyota Hi-Ace' (vrt. lapanen), Kaduuza 'Opel Kadett' (vrt. meduusa), Kolpero 'Volkswagen Golf' (vrt. Kolopallo ja Koppelo 'Volkswagen Golf'), Käikäle 'Cadillac' (vrt. suikale) jne. Näitäkin nimityksiä kuitenkin värittävät imaginäärisen homonyymin assosioimat äänteellisesti läheiset sanat, joita olen esittänyt suluissa.

Interjektioiden kaltaiset nimet

Appellatiivien ja proprien lisäksi on myös muita kielenilmauksia, joita väännökset pyrkivät muistuttamaan. Tällaisia ovat interjektiot ja sanaa pidemmät lausekkeet. Erityisesti bakronyymit ovat kovinkin pitkiä, jopa kokonaisia virkkeitä. Interjektioiden kaltaisia nimityksiä ovat Daa daa 'Lada' (ven. da da 'kyllä kyllä'), Hiivatti 'Fiat-auto tai -traktori', Huihai 'Hyundai', Pjyöök 'Buick' ja Simsalabim 'Simca'. Interjektion sisältää lisäksi suomalainen Ka'death 'Opel Kadett C' (< ka murt. 'kas'). Useissa tapauksissa homonyyminen interjektio värittää tehokkaasti kulkineennimeä, ja onkin yllättävää, ettei tällaisia nimityksiä ole enempää.

Lausekkeiden kaltaiset nimet

Kulkineennimestä voidaan vääntää pidempikin muodoste. Tällaiset pitkät, lausekemaiset nimitykset ovat usein syntyneet numeroilmauksista (ks. D:5.2.3) Lisäksi aineistossa on toistakymmentä assosiatiivisen täydentämisen kautta syntynyttä lausekemaista nimeä (ks. D:5.2.4), esimerkiksi Mihinpurkkiin? 'Wartburg' ja venäläistä puhetapaa matkiva Kiva-Niva-Lada-Niva 'eräs Lada'. Näihin liittyvistä enemmän tai vähemmän metaforisista mielleyhtymistä on mahdotonta sanoa mitään. Erikoinen muodoste on Savolainen pornoauto 'Saab', joka perustuu Saabin (hyper)savolaiseen nimitykseen Suappi ja tästä juonnettuun kaksimieliseen lauseeseen Suap eest ja Suap takkaa.

Koonti lekseemihakuisen muuntelun muista kohdelekseemeistä

Kuten karsitustakin esimerkistöstä käy ilmi, lekseemihakuisen muuntelun harhalekseeminä voi olla lähes mitä tahansa. Myös siihen kytkeytyvä metaforisuus voi suuntautua tästä syystä mihin tahansa ja olla edellä selitetyllä tavalla minkä voimakkuuksista tahansa.


Siirry seuraavaan alalukuun F:3.6 Koonti kulkineennimistön metaforisista lähdealueista