Leksikaalinen korvaaminen – Kulkine.netD:5.2 Leksikaalinen korvaaminen

D:5.2.1 Leksikaalisen korvaamisen idea ja tekniikat

Edellisessä alaluvussa käsiteltiin lisämerkityksisten sekundäärinimien muodostamista sellaisen lekseemihakuisen muuntelun (eli McCluren termein (1981: 66–67) leksikaalisen muuntelun, lexical alteration) avulla, jossa edettiin morfofonologisella tasolla morfofonologisin operaatioin. Sukunimestä Aartomaa voidaan morfofonologisin operaatioin eli kansankielellä sanottuna "vääntämällä" tehdä esimerkiksi Raatomaa. Lekseemihakuinen muuntelu voi kuitenkin toteutua myös leksikaalisella tasolla leksikaalisena korvaamisena (lexical substitution). Tällöin kokonainen lekseemi vaihdetaan toiseksi. Aartomaa-nimeen sisältyvä kokonainen lekseemi maa voidaan korvata vaikkapa jollain siihen eri tavoin liittyvistä lekseemeistä land, lande tai kuu. Leksikaalisen tason substituutio perustuu McCluren mukaan (mp.) lähes aina sellaisiin seikkoihin kuin osittaiseen homonymiaan (Newton → Isaac), synonymiaan (Amos → Mosquito → Flea), vastakohtaistamiseen eli antonymiaan (King → Queeny) tai metonymiaan. Leksikaalisessa korvaamisessa lekseemi korvataan kokonaan toisella sanalla tai nimellä, joka on jollakin tapaa sidoksissa edeltäjäänsä. Tässäkin kyse on lekseemihakuisesta muuntelusta, sillä tuloksena on edelleen jonkinlainen tuloslekseemi, joka muistuttaa jotain jo olemassa olevaa harhalekseemiä. Menetelmä harhalekseemiin pääsemiseksi on kuitenkin aivan toisentyyppinen ja ilmiöön liittyvät tutkimuskysymykset toisenlaiset.

Leksikaalinen korvaaminenkaan ei ole viime aikojen uutuuksia. Koski (2004: 73) nimittäin mainitsee, että eräs opettaja sai nimekseen Pakkom menny valkia julkaisemansa runokokoelman Karannut tuli mukaan.

Leksikaalisen korvaamisen keskeisin kysymys on se, minkälaisia yhteyksiä lähtölekseemin ja harhalekseemin väliltä hahmotetaan. Kun siis lekseemi korvataan jollakin siihen jotenkin liittyvällä lekseemillä, kysymykseksi jää, mitä liittymiä on aineiston perusteella olemassa. Tähän kysymykseen pyritään vastaamaan seuraavassa tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen perusteella. Myöskään näitten korvaamistapojen käyttämisen yleisyydestä ei ole mielekästä tehdä tilastollista tutkimusta aineiston pienuuden ja ennen kaikkea korvaamistapojen käyttämisen säännöttömyyden vuoksi. Esimerkiksi vastakohtaistamisen (antonymisaatio) käyttö edellyttää sitä, että jokin vastakohtainen ilmaus on ylipäätään olemassa. Samoin käytettävissä olevien synonyymien määrä saattaa vaihdella sanoittain.

Kuten jo luvun D:2.4 jälkimmäisessä kaaviokuvassa asiaa tarkemmin selittämättä esitettiin, olen täydentänyt McCluren mallia havaintojeni pohjalta ja osin myös Mauno Kosken artikkelia (2004) hyödyntäen. McCluren mallin edelleenkehitelmässä esittämäni ryhmät ovat seuraavat (muuntelun lähtönimenä oli siis kuvitteellinen henkilönnimi Kari Virtanen):

  • 1) KONNEKSIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN Kari > Tapio
  • 2) SYNONYMISAATIO Kari > Vesikivi, Virtanen > Laineela
  • 3) VASTAKOHTAISTAMINEN Virtanen > Suvanto
  • 4) METONYMISAATIO Kari > Saaristo
  • 5) KÄÄNTÄMINEN Virtanen > Strömmi
  • 6) MUUT ASSOSIAATIOT Virtanen > Sähkövirtanen

Osa näistä on erittäin harvinaisia kulkineennimistössä. Yleisin ja selvimmin rajautuva ryhmä on kääntäminen. Vaikka McClure ei mainitsekaan leksikaalisen substituution lajina kääntämistä eli semanttisesti läpinäkyvän proprin tulkitsemista toiselle kielelle (1981: 66–67), se sopii hyvin osittaisen homonymian, synonymian, antonymian ja metonymian jatkoksi. Kääntäminen sopisi oikeastaan jopa kattonimeksi näille kaikille, sillä kääntämisen perusidea lienee saman asian ilmaiseminen toisin sanoin – antonymiassa tämä tosin tehdään erikoisella tavalla, vastakohdan kautta.

D:5.2.2 Kääntäminen

McClure on siis sivuuttanut artikkelissaan (mp.) kääntämisen leksikaalisen tason muuntelukeinona. Tämä lienee seurausta siitä, että McClure on katsonut lekseemihakuista muuntelua (varsin yksikielisen) englanninkielisen kieliyhteisön näkökulmasta. Esimerkiksi suomalaisen epävirallisen kaupunkinimistön tutkimuksessa nimien kääntäminen tai mukakääntäminen on noteerattu muodostamiskeinona (The Body ShopRuumiskauppa) (Ainiala 2005: 16).

Käännösnimiä on monentasoisia. Jotkin nimet perustuvat originaalin hyvin tarkkaan kääntämiseen (Volkswagen → Kansanauto), jotkut taas ovat vapaamuotoisempia (Ford Mustang → Humma). Toisinaan tyydytään kääntämään vain osa originaalinimestä, ja joskus jopa humoristisesti käännetään tarkoitushakuisesti väärin (Ford Mustang Fastback → Nopeasti takaapäin). Kääntämisprosessin edellytys toki on, että käännettävällä nimellä on jokin merkitys: nimen on siis oltava läpinäkyvä. Läpinäkyvyydenkään ei tosin tarvitse olla aitoa. Vaikka Seat onkin lyhenne espanjankielisistä sanoista Sociedad Española de Automóviles de Turismo, se on silti käännetty Istuimeksi, ikään kuin Seat olisi englanninkielinen sana. Nimeä luonnollisesti tarkastellaan kääntäjän eli nimen muokkaajan näkökulmasta, ja nimenantajan tarkoitusperät ovat jo tässä vaiheessa toissijaisia. Tällaista voidaan nimittää myös mukakäännökseksi.

Käännöksen ja mukaelman rajoilla

Kaikkien yksinkertaisin käännösprosessi – jos se edes käännösprosessi onkaan – on koskettanut niitä kulkineennimiä, joiden vieraskielinen homonyymi on jo aiemmin lainattu mukaelmalainana suomeen. Tällaisia nimiä ovat ainakin Fregatti 'Renault Fregate', Jaguaari 'Jaguar', Kavaljeeri 'Vauxhall Cavalier tai Chevrolet Cavalier' ja Senaattori 'Opel Senator'. Nämä voidaan tulkita joko käännöksiksi vieraskielisestä originaalista tai sen appellatiivisesta homonyymistä tai vaihtoehtoisesti suomalaistamiskeinoja käyttäen muodostetuiksi mukaelmalainanimiksi.

Selviä käännöksiä

Tulkinnallisesti ongelmattomia ovat nimet, joissa originaali tai sitä vastaava appellatiivi on käännetty tarkasti suomeksi. Tarkkoja käännöksiä originaaleistaan ovat Kansanauto 'Volkswagen', Kansainvälinen 'McCormick International -traktori', Kaupunkiauto 'Lincoln Town Car', Keihäs 'AMC Javelin', Kippari 'Opel Kapitän', Kostaja 'Sunbeam Avenger tai Chrysler Avenger', Sinilintu 'Datsun Bluebird' ja Ukkoslintu 'Ford Thunderbird'. Tarkan käännöksen rajatapaus on nimi Maantiekiitäjä 'Plymouth Roadrunner'. Roadrunner tarkoittaa Amerikassa elävää Geococcyx-suvun lintua, joka on eräänlainen käki. Suomessa tämä lintu on kuitenkin tullut tutuksi lähinnä Looney Tunes -animaatioiden hahmona – suomeksi maantiekiitäjänä, englanniksi roadrunner-nimellä.

Osittaisia käännöksiä

Joskus käännös on vain osa suomenkielistä nimeä, toisinaan taas vain osa alkuperäisestä nimestä on käännetty. Osittaiseen käännökseen perustuvat nimet Hitlerin kansanauto 'Volkswagen', Jättilintu 'Ford Thunderbird vm. 1970–77', Taavitin poika 'Harley-Davidson-mp.' ja Pomomusse 'Ford Mustang Boss' sekä useat myöhemmin esitetyt virheelliset käännökset. Osittaisena käännöksenä voidaan myös pitää Volkswagen New Beetle -mallin nimeä Uus Kupla, mutta todennäköisemmin nimi on täysin omaperäinen.

Käännöksen originaalina epävirallinen nimi

Epävirallisiakin kulkineennimiä on käännetty. Tällaisia lienevät mm. Lehtisammakko 'Opel vm. 1925' (← saks. Laubfrosch) ja Maantieveturi 'Hanomag Schlepper -traktori' (← saks. Straßenzugmaschine).

Epätarkkoja käännöksiä

Toisinaan kulkineennimien käännökset ovat väljempiä. Alkukielen sanan merkitys on kyllä ymmärretty, mutta suomalaiseksi vastineeksi on haluttu jokin suoraa käännöstä luontevampi ilmaus. Ford Mustangista on tullut Humma tai Poni ja Ford Thunderbirdistä Myrskylintu (pro Ukkoslintu). Epätarkkana käännöksenä voidaan myös pitää Chevrolet Blazerin nimitystä Pikkutakki. Appellatiivi bleiseri tunnetaan suomessakin, mutta alkukielessä sen merkitysala erilaisten takkien nimityksenä on hieman laajempi. Varsin luovia ja vapaita käännöksiä ovat Kalaksi 'Ford Orion', Lentotukialus 'Chrysler Saratoga', Mualima 'Ford Mondeo' (lat. mundus 'maailma'), Paskanärhi 'Ford Thunderbird', Pikku-Tipu 'Ford Thunderbird', Tipu 'eräs Ford Thunderbird' ja Ärjy 'Rambler Rebel'. Orionin tähdistö voidaan metonyymisesti samastaa galaksiin. Saratoga taas on yhdysvaltalaisen kaupungin lisäksi myös yhdysvaltalainen tunnettu lentotukialus.

Luovia ja virheellisiä käännöksiä sekä monimutkaisia tulkintaketjuja

Erittäin vapaita, suorastaan virheellisiä käännöksiä ovat Istuin 'Seat', Maalaisneliö 'Ford Country Squire', Nopeasti takaapäin 'Ford Mustang Fastback', Persekynä 'Dodge Aspen', Persesuti 'Dodge Aspen' ja Puistotäti 'Buick Park Avenue'. Seat ei merkitse 'istuinta' vaan on lyhenne espanjalaisen autotehtaan nimestä. Squire-nimi on assosioitu äänteellisesti läheiseen ja suomessa tutumpaan square-sanaan 'nelikulmio', vaikka squire tarkoittaakin 'aseenkantajaa' tai 'kylän nokkamiestä'. Persekynä perustuu Aspenin tulkitsemiseen yhdyssanaksi ass 'takamus' + pen 'kynä'. Persekynän kääntyminen edelleen Persesudiksi on juuri Kosken (2004: 65–66) mainitsemaa lekseemihakuisuutta (vrt. perseensuti).

Humoristisessa mielessä käännöksiä voidaan tehdä myös suomi lähdekielenä. Volvon 300-sarjan nimitys Sianpää on kääntynyt entisen presidentin mukaan Swinhufvudiksi, ja Fiat 600:sta taas voidaan käyttää nimeä Sekshundra. Jälkimmäistä ei tietenkään tule pitää lisämerkityksisenä sekundäärinimenä, vaan se on mainittu tässä yhteydessä vain esimerkkinä. Sianpään kääntäminen Swinhufvudiksi sen sijaan tuo nimeen uutta tenhoa lisämerkityksiselle sekundäärinimelle ominaiseen tapaan. Hyperkorrekti w vielä lisää kansainvälisyyttä. Aineksen kierrättämistä osin kielestä toiseen kuvaa myös Ladan nimitys Löysä. Virallisesta Lada-nimestä on ensin muokattu suomalaisempia nimiasuja, kuten Lara, Larke ja Larpa. Tämän jälkeen Larke on tulkittu englannin sanaksi Large, mikä on suurimmalle osalle suomalaisista tuttu vaatteiden kokomerkintänä. Large taas tarkoittaa suurta ja väljää vaatetta, siis vaatetta joka on normaalikokoisen ihmisen päällä löysä. Nimiketju kuvaa hyvin niitä ongelmia, joita epävirallisen nimistön tulkitsija joutuu pahimmillaan kohtaamaan arvioidessaan sanojen leksikaalis-assosiatiivisia ja morfofonologisia johtosuhteita.

Virolaisessakin aineistossa on muutamia käännösmäisiä nimityksiä. Nissan Sunnysta on saatu aurinkoisuuden mukaan Päikseke, Nissan Bluebirdistä Sinilind ja Datsun Cherrystä Kirsike. CAT-traktoreista ja muista koneista voidaan käyttää myös kääntämällä saatua Kiisu-nimitystä (engl. cat ja viron kiisu 'kissa'). Saksankielisestä nimestä taas on varsin vapaasti käännetty Hundivagun 'Volkswagen' ('susivaunu'). Volk nimittäin merkitsee venäjän kielellä sutta.

Leksikaalinen korvaaminen kääntämisen kautta: