Kulkineennimistön metaforiset lähdealueet – Kulkine.net


F:3 Kulkineennimistön metaforiset lähdealueet

Tässä luvussa esitetään, mitä metaforisia lähdealueita kulkineennimistössä on hyödynnetty. Olen tarkastellut aineistossa olevia metaforisia primäärinimiä sekä luonnostaan metaforisia lisämerkityksisiä sekundäärinimiä. Näiden pohjalta olen piirtänyt kulkineennimistön metaforisista lähdealueista yleispiirteisen skemaattisen kartan, joka on alla. Tämän kartan keskiössä ovat korkeimman tason skemaattiset yleistykset, kulkine on elollinen olento, kulkine on väline ja kulkine on säiliö. Niistä etäännyttäessä on aluksi alemman asteen yleistyksiä (mustalla värillä). Hierarkiassa alinna ovat yksittäiset metaforiset nimet, aidot aineistoesimerkit. Ne on ryhmitelty, ja ryhmien yhteenkuuluvuutta on ilmennetty asettelun, värien ja viivojen avulla. Skemaattinen kartta metaforisista lähdealueista näyttää seuraavalta:

Nämä kolme pääskeemaa kuvataan tekstimuodossa vielä yksinkertaisemmin kukin omassa alaluvussaan. Kulkineesta elollisena olentona kerrotaan luvussa F:3.1, kulkineesta välineenä luvussa F:3.2 ja kulkineesta säiliönä luvussa F:3.3. Lisäksi puhtaiden sekundäärinimien sisältämissä suffikseissa on joitakin viitteitä hiukan samantapaisesta jaosta, mikä todetaan lyhyesti luvussa F:3.4. Skemaattisen kartan ulkopuolelle hajaantuneita lisämerkityksisiä sekundäärinimiä esitellään luvussa F:3.5 ja luvun lopuksi on koonti (F:3.6).


Siirry ensimmäiseen alalukuun F:3.1 Kulkine elollisena olentona