Morfofonologiset operaatiot – Kulkine.netD:5.1 Morfofonologiset operaatiot

D:5.1.1 Yleistä

Lisämerkityksisten sekundäärinimien muodostaminen vastaa McCluren (1981: 66–67) esittämää leksikaalista muuntelua (lexical alteration), puhtaiden sekundäärinimien muodostaminen taas on McCluren termein morfologista ja fonologista muuntelua. McClure tarkentaa kuitenkin, että leksikaalinen muuntelu, jonka tavoitteena on tunnistettavissa oleva, olemassa oleva sana tai nimi, etenee sekä morfologisella (DayMonday; Underwood → Underwear), fonologisella (Hacket Bracket) että leksikaalisella tasolla. Erillisiä fonologista ja morfologista muuntelutasoa ei McCluren mallin mukaisesti suomessa kannattane erottaa, vaan voitaneen puhua muuntelusta morfofonologisella tasolla erotuksena leksikaalisen tason muuntelusta. Tavuluvun kasvulla tai vähenemisellä ei ole olennaista tehtävää lisämerkityksisen sekundäärinimen muodostamisessa, kun Dodgesta saadaan Rotko, Chrysleristä Rysä ja Buickista Puikula. Morfofonologisella tasolla operoitaessa tehtäviä "äänteenmuutoksia" tai pikemminkin äänteen- tai kirjaimenvaihdoksia voidaan hyvin kutsua morfofonologisiksi operaatioiksi.

Morfofonologisia operaatiota hyödyntävää lekseemihakuista muuntelua on havaittu myös kaupunkinimistön tutkimuksessa. Mielikäisen (2005: 40) termein epäviralliset paikannimet sisältävät slangisanojen tapaan äänteellistä muuntelua, joka johtaa usein uusiin sanoihin ja jopa merkityksenmuutoksiin, kun muutos perustuu yllättävään assosiaatioon. Muihin sanoihin assosioituviksi äänteellisiä muutoksia sisältäviksi nimiksi Mielikäinen esittää muun muassa (lisämerkityksisten sekundäärinimien tyyppiset) nimet Pyllymäki 'Kankaanpään Myllymäki', Kuppa 'Upan kaupunginosa Seinäjoella',Riivaaja 'ravintola Freeway' ja Pefletti 'teatteribaari Hamlet'. Mielikäinen näkee tällaiset nimet eräänlaisina slangijohdoksina, joissa johtimena on esimerkiksi vartalovokaali. Vartalonsisäinen johtaminen on ehkä turha ajatus, sillä kysymys on lähinnä äänteenvaihdoksista harhalekseemi(e)n perusteella.

Esitän seuraavaksi aineiston perusteella syntyneen käsitykseni siitä, mitä morfofonologisia operaatioita voidaan käyttää, kun lekseemihakuisessa muuntelussa morfofonologisella tasolla pyritään lähtölekseemistä kohti harhalekseemin näköistä tuloslekseemiä. Lisäksi pyrin selventämään, miksi näin on, ja kuvaamaan, millaisista vuorovaikutussuhteista toteutettavien morfofonologisten operaatioiden valinnassa on kysymys. Tämä selvitys ei perustu kvantitatiiviseen tutkimukseen.

Lekseemihakuisessa muuntelussa pyritään siis eri menetelmillä, useimmiten morfofonologisin operaatioin, muokkaamaan lähtölekseemistä tuloslekseemi, joka ainakin muodoltaan muistuttaa yhtä tai useampaa harhalekseemiä. Käytännössä totuus ei ole lainkaan näin yksinkertainen, sillä harhalekseemin valinta on osa muodostamista. Voidaan ajatella, että lähtölekseemi Toyota Carina tai yksinkertaisemmin vain Karina on keskeinen harhalekseemin valintaa ohjaava tekijä ja että tuloslekseemi (aineistossa Korina, Narina ja Kaarina) syntyy lähtö- ja harhalekseemin vuorovaikutuksessa. Harhalekseemi siis valitaan lähtölekseemin muodon määräämissä rajoissa. Harhalekseemin valintaan voi kuitenkin vaikuttaa myös jokin nimeämisperuste, jota halutaan ilmaista. Vaikkapa Narina-nimen sanotaan viittaavan japanilaisten autojen nariseviin muoviosiin. Lekseemihakuisen muuntelun dynamiikkaan vaikuttaa toisinaan myös riittävän sopivien harhalekseemien saatavuus: kaikki mahdolliset äänneyhdistelmät eivät esiinny lekseemeinä suomessa tai Suomessa yleisesti käytettävissä kielissä. Carinasta ei siis voida kovin hyvin "vääntää" muotoa *Kourina, koska kouria-verbistä ei tällaista johdosta ole olemassa. (On toki eri asia, miten auto ylipäätään voidaan assosioida kopeloimiseen.) Kuten myöhemmin luvussa D:5.5.1 osoitetaan, muuntelun kohteena oleva harhalekseemi voi myös olla kuvitteellinen, siis sellainen joka ei esiinny kielessä sellaisenaan tai esiintyy vain harvoin. Esimerkkejä tästä ovat mm. Thunderbird → Tunturipirtti, Cadillac → Katin lakki, Karin lakki, Chevrolet → Servoletti → Pervoletti ja Seat Toledo → Tolusiitin. Tällöin harhalekseemin yhdysosien pitää sitten olla erikseen kelvollisia.

Näkemykseni mukaan tuloslekseemit ovat luonteeltaan aina jossain määrin epäitsenäisiä. Ne ovat siis velkaa sekä lähtö- että harhalekseemille. Tuloslekseemin kaksimielisyys on lekseemihakuisen muuntelun perustarkoitus. Lekseemihakuisen muuntelun tuotteita voi pitää eräänlaisina arvoituksinakin. Oivallus jää syntymättä, ellei lisämerkityksisestä sekundäärinimestä pysty tunnistamaan sekä lähtö- että harhalekseemiä. Näin ollen Toyota Carinasta ei voida tehdä esimerkiksi *Mauria, koska tätä ei enää pystytä palauttamaan (assosioimaan) Carina-nimeen, vaikka yhteisiä äänteitä jonkin verran onkin. Tämän luvun aiheena olevissa morfofonologisissa operaatioissa ei oikeasti ole siis kysymys x → y -muutoksista, vaikka ne seuraavassa sillä tavoin selkeyden vuoksi esitetäänkin. Pikemminkin kyse on siitä, mitkä elementit tässä vuorovaikutteisessa muuntelumuodossa lähtölekseemistä jäävät jäljelle sellaisinaan tai muuntuneina ja mitkä eivät. Nämä lähtölekseemin jäänteet toimivat eräänlaisina arvoituksen avaimina yhdessä maailmantiedon kanssa. Arvoituksen ratkaisemisessa olennaisena osana näiden avainten tai vihjeiden lisäksi on kulkineennimistössä luonnollisesti mm. merkki- ja mallinimien tuntemus, muissa nimistön- ja sanastonlajeissa kyseisten alojen tuntemus.

D:5.1.2 Käytettävissä olevat morfofonologiset operaatiot

Morfofonologisen tason muuntelussa hyödynnetään siis morfofonologisia operaatioita. Tällaisia ovat muun muassa äänteiden vaihtaminen toisiin, suffiksaatio, typistäminen, muottien hyödyntäminen ja muut vastaavat keinot, joita kahdessa viimeisimmässä luvussa (D:3 ja D:4) esiteltiin puhtaiden sekundäärinimien muodostuksen yhteydessä. Luettelen seuraavaksi aineistosta havaitsemiani tendenssejä:

Tavurakenteen ja sanahahmon säilyttäminen

Aineiston perusteella yksi keskeinen tapa säilyttää viittaus alkuperäiseen sanaan tai nimeen on tavurakenteen säilyttäminen samana tai ainakin samantapaisena. Esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi Samara → Kamala, Vasara, Tamara, Sarana, Mersu → Marsu, Daihatsu → Thaihutsu Valmet → *Valametti → Veli-Matti ja ambulanssi → pimpulanssi. Tavurakenne toimii interlekseemisena vihjeenä joskus muuallakin: esimerkiksi riimirunoissa toisiinsa sointuvat sanat eräällä tavalla muistuttavat toistensa olemassaolosta. Tavurakenne tai oikeammin sanan sisäinen rytmi liittyy usein myös kuulokuvan tulkintaan, vaikkei aihetta kai ole tutkittukaan kovin tarkasti. Kun sana kuullaan väärin, se usein tulkitaan joksikin toiseksi samantapaiseksi sanaksi, ja tässä tulkinnassa juuri mm. tavurakenteesta syntyvä sanan hahmo on keskeisessä osassa. Sanahahmolla tarkoitetaan määritelmän mukaan sanan fonologista ilmiasua, skemaattista runkoa, joka rakentuu sen tavuluvusta sekä fonologisesta ja morfologisesta rakenteesta (VISK § 147).

Yleisiä säilymistendenssejä

Havaintojeni mukaan lähtölekseemin konsonantit tapaavat säilyä tuloslekseemiin asti vokaaleja paremmin. Tämä on linjassa jo äännehistorioissa havaittujen tendenssien kanssa eikä näin ollen ole mitään vain lekseemihakuiselle muuntelulle ominaista. Yhtä odotuksenmukaista on sekin, että painollisissa tavuissa oleva aines säilyy paremmin kuin painottomissa tavuissa oleva (esim. Mitsubishi → Misunpissi). Vokaaliyhtymien jälkikomponentit vaikuttaisivat säilyvän alkukomponentteja paremmin. Samoin lainojen yleiseen mukautumiseen kuuluu se, että konsonanttikasaumista voi jättää osia pois myös lisämerkityksistä sekundäärinimeä muodostettaessa.

Kielen rakenteeseen kuuluvat äänteiden vaihtelusuhteet

Nimeen sisältyvät etuvokaalit voidaan tarvittaessa vaihtaa takavokaaleiksi ja päinvastoin (a, o, u ←→ ä, ö, y). Tämä on varsin tavallista muissakin yhteyksissä, esimerkiksi sananmuunnoksia muodostettaessa, ja tuttua kielenkäyttäjälle myös mm. erilaisten liitteiden ja päätteiden etu- ja takavokaalisista varianteista. Näin siis esimerkiksi a on tavallaan sama asia kuin ä. Samantapaisessa vaihtelussa ovat myös soinnilliset ja soinnittomat klusiilit, sillä suomen kielessä näiden välinen oppositio ei ole täysin kehittynyt. Koska useissa asemissa soinnillinen klusiili voidaan ongelmitta korvata soinnittomalla, on sama korvaaminen morfofonologisena operaationa käytettävissä myös morfofonologisen tason muuntelussa (esim. Belarus → Pelargonia). Sama pätee myös suhteessa f ←→ v. Myös toisensuuntainen vaihdos on mahdollinen ja ainakin lähes yhtä luonteva (Toyota Corolla ←→ Gorilla). Varsin vapaasti vaihdettavia ovat myös erilaiset sibilantit (s ∼ c ∼ z), sillä suomessa on periaatteessa vain yksi s.

Alkukirjaimen vaihto

Poikkeus painollisten tavujen ja konsonanttien säilymiseen on sanan alkukirjaimen vaihtaminen. Tyyppi ei ole erityisen yleinen aineistossa, mutta on olemassa (esim. Škoda → Looda). Alkukirjain voidaan myös lisätä (Ascona → Paskaana). Nämä vastaavat teknisesti Mielikäisen edellä (mp.) esittämiä nimiä Myllymäki → Pyllymäki ja Uppa → Kuppa. Alkukirjaimen vaihto on hyvin voimakas muutos ja sulkee siksi pitkälti pois muut morfofonologiset operaatiot. Kuten jo edellä olen korostanut, lähtölekseemin pitää olla tunnistettavissa tuloslekseemistä. Voidaan myös ounastella, että mahdollisuudet alkukirjaimen vaihdossakaan eivät ole täysin rajattomat. Ilmeisesti on niin, että lähtö- ja tuloslekseemin alkukirjaimet usein muistuttavat jollakin tavalla toisiaan, ovat siis äänteinä jollakin tapaa samankaltaisia tai -paikkaisia. Tämä on kuitenkin usein myös pakon sanelemaa: uuden alkukirjaimen tulee sopia esiintymispaikkaansa foneettisesti. Ilmiö kaipaa tutkimusta sellaisen laajemman aineiston pohjalta, johon sisältyisi mm. kaupunkinimiä ja epävirallisia henkilönnimiä.

Katkominen ja täydentäminen

Edellä puhtaiden sekundäärinimien muodostuksen yhteydessä (D:4.2) puhuttiin nimien muodostamisesta suffiksillisten muottien avulla. Tässä todettiin, että tällaiset muotit abstrahoidaan muiden nimien ja sanojen perusteella ja että muottiin sijoitetaan usein kantasanasta ensimmäinen tavu ja toisen tavun alussa oleva konsonanttiaines, jos sellaista on. Tässä sijoittamisessa olennaista oli, että kantasana tuli tunnistetuksi samalla tavoin kuin lyhentämisessäkin (Yst. vast. täm. lehd. kontt. nimim.). Lähtölekseemin tunnistettavuus on välttämätöntä myös lisämerkityksisiä sekundäärinimiä muodostettaessa. Koska edellä mainitulla tavalla sanan alku on tunnistettavampi osa kuin sen loppu, on luontevampaa lisätä ainesta lähtölekseemin loppuun kuin alkuun (Kupla → Kupletti mutta myös El Camino → Velkamiina). Molemmat mahdollisuudet toki ovat siis käytettävissä. Vastaavasti lopusta typistäminen on luontevampaa kuin alusta typistäminen (Jeep Wagoneer → Vakoneekeri → Vako, Volvo Amazon &rarr Matzon) ja alusta typistäminen usein edellyttää, kuten puhtaillakin sekundäärinimillä, ensitavun painottomuutta tai lyhyyttä. Lopusta täydennettäessä tunnistettavan kannan jättävä katkaisukohta on usein tavanomainen (Kupla → Kupl|etti, Passat → Pas|uuna).

Sekaus

Myös sekauksen hyödyntämisessä on kyse nimiaineksen varioinnista tunnistettavuus säilyttäen. Etenkään lisämerkityksisiä sekundäärinimiä muodostettaessa kysymys ei ole ääntämistä helpottavasta metateesista tai kielivirheestä vaan tahallisesta variointikeinosta (vrt. neutraaliin, ei-lekseemihakuiseen sekaukseen D:4.6.2). Se, että kykenemme palauttamaan tällä tavoin varioidut nimet, on toki seurausta kyvystämme tulkita virheellisiä ilmauksia. Eräs esimerkki tästä on verkossa ns. urbaanihuhuna kiertävä teksti "Cambridgen tutkimuksesta":

Cmabrigden yilopitson tuktimusken muakan ei ole väilä msisä jäjretsyksessä sanan kijraimet ovat, aiona täkreä aisa on, että esnimmäinen ja viimienen kijrain ovat oikelila piakiolla. Loput voiavt olla missä jäjretsyskessä tahasna ja imhinen voi sitli lukea tesktin ongemlitta, koksa aiovt eiävt lue jokaitsa kijraitna eriskeen, vain sanan kokoniasuuetna.

Käytännössä kirjaimet eivät voi olla missä järjestyksessä tahansa anagrammisesti, vaan "Cambridgen tutkimuksen" tapaan kyse on monesti juuri peräkkäisten kirjainten paikanvaihdoksista (Plymouth → *Plimoutti → Piltti). Toinen vaihtoehto tunnetaan kansankielessä nimellä "Senat sakaisin", virallisemmin voidaan puhua sananmuunnoksista tai spoonerismista. Käytännössä kyse on alkukirjainten tai aloittavien morien vaihdosta joko sanojen, yhdyssanan osien tai tavujen välillä. Esimerkkejä nimiaineksen varioinnista tällä menetelmällä ovat mm. nimet Opel Kadett → Kadetti → *Karetti → Raketti, Fiat → Fiiatti → Hiivatti, Ford Sierra → Riesa ja Peugeot → Pösö → Söpö.

D:5.1.3 Lopuksi

Matkalla lähtölekseemistä tuloslekseemiin voidaan siis hyödyntää monenlaisiakin muuntelukeinoja, kunhan sekä lähtölekseemi että harhalekseemi ovat tunnistettavissa lopputuotteesta. Tällaisen muuntelun analyysi tuo esille sen, mikä sanoissa tai pikemminkin niiden muodossa on keskeisintä, painokkainta ja mieleenpainuvinta. Lopuksi vielä nimilaatikko, jossa on kaikki morfofonologisia operaatioita käyttäen (eli "vääntämällä) muodostetut lisämerkityksiset sekundäärinimet:

Morfofonologisia operaatioita käyttäen muodostetut msd-nimet:
4 pyörää ja loota = (henkilöauto) Skoda
9kupoli = (henkilöauto) Saab 96
Aasi = (linja-auto) AEC Kuva (kuvan lähdeviite)
Agoonia = (henkilöauto) Opel Ascona
Aisa = (moottoripyörä) AJS
aisa = (moottoripyörä) moottoripyörä yleensä
Akkutiikeri = (mopo) Tunturi Tiger Aqua
Akkutiikeri = (mopo) Tunturi Tiger Aqua
Almameera = (henkilöauto) Nissan Almera
Amalia = (henkilöauto) Volvo Amazon
Amazooni = (henkilöauto) Volvo Amazon
ambumalantsi = (ambulanssi)
Amerikaano = (henkilöauto) Rambler American
Amiszoom = (henkilöauto) Volvo Amazon
Amitsu = (henkilöauto) Mitsubishi
amppari = (ambulanssi)
Anaconda = (henkilöauto) Opel Ascona
Anjovis = (henkilöauto) Toyota Avensis
Ankka = (henkilöauto) Ford Anglia
Anselika = (henkilöauto) Ford Anglia
Anus = (henkilöauto) Ford Taunus
Arbuus = (henkilöauto) Subaru
Armi = (henkilöauto) Armstrong-Siddeley
Asco = (henkilöauto) Opel Ascona
Asteekki = (henkilöauto) eräs Lada
Asteroid = (henkilöauto) Opel Astra
Aunus = (henkilöauto) Ford Taunus
automapiili = (henkilöauto) auto yleensä
automapiilivaunu = (henkilöauto) auto yleensä
Autopolo = (henkilöauto) Volkswagen Polo
avokas = (henkilöauto) avoauto
Baazka = (henkilöauto) eräs Lada
Baijerilainen Mutteri-Wiritys = (henkilöauto) BMW
bamarifiude = (poliisiauto)
Baskona = (henkilöauto) Opel Ascona B
Bii-Mari = (henkilöauto) BMW
billiga = (henkilöauto) auto yleensä
bisykkeli = (polkupyörä)
Booah = (henkilöauto) eräs Lada Kuva (kuvan lähdeviite)
Borat = (henkilöauto) Volkswagen Bora
Buimuri = (henkilöauto) BMW
Bässi = (moottoripyörä) BSA
C-kasetti = (henkilöauto) Opel Kadett C
Cadillac = (henkilöauto) Volkswagen Caddy
Chevy = (henkilöauto) Datsun Cherry
Cordita = (henkilöauto) Ford Cortina
Cosander = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Coskinen = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Coskio = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Cossu = (henkilöauto) Ford Sierra,Escort Cosworth-mallit
Cossusierra = (henkilöauto) Ford Sierra Cosworth Sedan
Daa Daa = (henkilöauto) Lada
Darra = (henkilöauto) Dodge Dart
Dartsi = (henkilöauto) Dodge Dart
Dorf = (henkilöauto) Ford
EdustusPoloneesi = (henkilöauto) eräs FSO Polonez 1980-luvulta
Eemeli = (kuorma-auto) Sisu ET-sarja
Eero = (kuorma-auto) REO
El Scudo = (henkilöauto) eräs Fiat Scudo EL
Elmeri = (henkilöauto) Ford Escort
Emma = (henkilöauto) EMW
Emu = (henkilöauto) EMW
Ensu = (henkilöauto) NSU
Esco = (henkilöauto) Ford Escort
Escocossu = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Escocossu = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Esko = (henkilöauto) eräs Ford Escort
Esko = (henkilöauto) Ford Escort
Eskometri = (henkilöauto) Ford Escort
Essi = (henkilöauto) Ford Escort
Esso = (henkilöauto) Ford Escort
eXloord = (henkilöauto) Ford Escort
Expommi = (henkilöauto) Ford Escort
Export = (henkilöauto) Ford Escort
Extra-Large = (henkilöauto) Lada
Faijas Inttiin Aikoinaan Työnteli = (henkilöauto) Fiat
Fauvee = (henkilöauto) Volkswagen
Fiasco = (henkilöauto) eräs Ford Fiesta mk 3
Fiasko = (henkilöauto) Ford Fiesta
Fiasko = (henkilöauto) Fiat
Fiat satakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Fiicus = (henkilöauto) eräs Ford Focus mk 1
Fiketti = (henkilöauto) Fiat
filemooni = (polkupyörä)
Fire = (henkilöauto) Vauxhall Firenza
Fisu = (henkilöauto) Ford Fiesta
Fiude = (henkilöauto) Fiat 600
Fiude = (henkilöauto) Ford Fiesta
Fiude = (henkilöauto) Fiat
Folke West = (henkilöauto) eräs Volkswagen
Ford Kakka = (henkilöauto) Ford Ka
Ford Riesa = (henkilöauto) Ford Sierra
Ford Transvestit = (pakettiauto) Ford Transit
FordFiasko = (henkilöauto) Ford Fiesta
Franko = (kuorma-auto) Fargo
Freekartul = (maastoauto) Land Rover Freelander
Gemssi = (henkilöauto) GMC
Gorbatsovi = (henkilöauto) eräs Seat Cordoba
Gorilla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Gran Turska = (moottoripyörä) Moto Guzzi Norge GT
Granaatti = (henkilöauto) Ford Granada
Graniitti-Ifa = (henkilöauto) IFA Granit
Grantaunus = (henkilöauto) Ford Granada
Haikala-Letukka = (kuorma-auto) Chevrolet 1946-47 Kuva (kuvan lähdeviite)
Haisee = (pakettiauto) Toyota Hi-Ace
Haisu = (pakettiauto) Toyota Hi-Ace
Helisijä = (henkilöauto) Skoda Felicia
Hell-potti = (henkilöauto) Talbot
Henkka = (henkilöauto) Vauxhall Prince Henry
Henskeli = (kuorma-auto) Henschel
Hiaste = (pakettiauto) Toyota Hi-Ace
Hiivatti = (henkilöauto) Fiat
Hipanen = (henkilöauto) Toyota Hi-Ace
Hiski Salome = (farmariauto) eräs Renault 12
HK:n sininen = (linja-auto) HKL:n linja-auto
Holshaabeli = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Holshaben = (henkilöauto) Volkswagen
Horisko = (henkilöauto) eräs Talbot Horizon
Horna = (kulkine yleensä) Honda
Horna = (henkilöauto) AMC Hornet
Hosilontti = (henkilöauto) Talbot Horizon
Huihai = (henkilöauto) Hyundai
HuiHai = (henkilöauto) eräs Hyundai Matrix
Huimjaa = (henkilöauto) Hyundai
Huinjaa = (henkilöauto) Hyundai
Hurrikaani = (polkupyörä) eräs Tunturi Huracane
Husu = (polkupyörä) Husqvarna
Hynynen = (henkilöauto) eräs Hyundai i30 vm. 2010
Hyrysysy = (henkilöauto) Chrysler
Iida = (kuorma-auto) KAZ 608 tai 4540, "Kolhida"
Iidu = (henkilöauto) Citroen ID19 tai DS19
Iivana = (henkilöauto) IFA
Ikarussov = (linja-auto) Ikarus
Ike = (henkilöauto) eräs Hyundai i40
Inva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Irmeli = (henkilöauto) Chevrolet Impala
Iso Vaari = (leikkuupuimuri) eräs Fahr
Iso-Niilo = (kuorma-auto) Volvo N88
Issika = (moottoripyörä) IC
Jaakko = (henkilöauto) Jaguar
Jaffa = (moottoripyörä) Jawa
Jagomir = (henkilöauto) Jaguar
Jalkswagen = (henkilöauto) Volkswagen (jonka kuljettaja kävelee)
Jammu = (moottoripyörä) Yamaha
Jarska = (henkilöauto) eräs Toyota Yaris
Jatta = (henkilöauto) Volkswagen
John Vieteri = (traktori) John Deere
Joni = (traktori) John Deere
Joni = (polkupyörä) Jopo
Joni Tikka = (traktori) John Deere
Junansulake = (henkilöauto) Datsun 100A Kuva (kuvan lähdeviite)
Jupivieteri = (mopo) Jupiter
Jysky = (kuorma-auto) Sisu Jyry Kuva (kuvan lähdeviite)
K-Whopper = (kuorma-auto) Kenworth
Ka'death = (henkilöauto) Opel Kadett C
Kaakeli = (henkilöauto) eräs Ford Ka
Kaarina = (henkilöauto) Toyota Carina
Kaarina = (henkilöauto) eräs Toyota Carina II
Kaarina = (henkilöauto) eräs Toyota Carina
Kaasik = (kuorma-auto) GAZ 52 tai 53
Kadetti = (henkilöauto) Opel Kadett
Kaduuza = (henkilöauto) Opel Kadett
Kaisa = (henkilöauto) Opel Kadett
Kakkafiiatti = (henkilöauto) Fiat 850
Kakkakoppa = (henkilöauto) Volkwagen Golf 2 korimalli
Kakkosnelonen = (henkilöauto) Volvo 240
Kaks seiska laiska = (henkilöauto) eräs Fiat 127
Kaksnelikantti = (henkilöauto) Volvo 240
Kallis Jalmari = (traktori) Allis Chalmers
Kallu = (henkilöauto) Mitsubishi Galant
Kalluntupa = (henkilöauto) Mitsubishi Galant
Kamala = (henkilöauto) Lada Samara
Kamiina = (henkilöauto) Chevrolet El Camino
Kamokangi = (henkilöauto) Ford Mustang
Kampura = (henkilöauto) Austin Cambridge
Kanikka = (kuorma-auto) Scania Vabis
Kanttirapee = (henkilöauto) Audi 80 tai 90 Coupé, Coupé Quattro typ 85
Karin lakki = (henkilöauto) Cadillac
Kasiainen = (henkilöauto) Fiat 850
Kasipukki = (henkilöauto) Fiat 850
Kasirellu = (henkilöauto) Renault 8 Gordini
Kass = (henkilöauto) GAZ 15T
Kass Ai-Ai = (kuorma-auto) GAZ AA
Kassi = (kuorma-auto) GAZ
Kata = (traktori) KD-35 (tai KT-35) tai ehkä KT-7-traktori
Katin lakki = (henkilöauto) Cadillac
Katja = (henkilöauto) Opel Kadett
Kato Mutsi = (moottoripyörä) Moto Guzzi
Katsikohvi = (kuorma-auto) GAZ
Kauko = (henkilöauto) Cadillac
Kedaut = (henkilöauto) Opel Kadett
Kekkeriauto = (henkilöauto) Checker entisiä takseja Kuva (kuvan lähdeviite)
Kerttu = (henkilöauto) eräs Hyundai Getz
Kessu = (kaivinkone) Vammas Kersantti
Ketuli = (henkilöauto) Dodge Dart GT
Keturainen = (henkilöauto) Dodge Dart GT
keturi = (henkilöauto) GT-mallit
kiertokiekko = (polkupyörä)
Kiisu = (traktori) GAZ 51
Kiisuauto = (kuorma-auto) GAZ
Kilpakortsu = (henkilöauto) Renault 8 Gordini
Kipakas = (kuorma-auto) GAZ 51 jossa kipattava lava
Kissanainen = (henkilöauto) Citroen
Kissanpieru = (henkilöauto) Cadillac
Kitikka = (henkilöauto) Citroen
Kiva-Niva-Lada-Niva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Klo viis yli yhdeksän Lada = (henkilöauto) Lada 2105
Klonksvaakken Transkottero = (henkilöauto) eräs Volkswagen Transporter
Klonksvaakken Transkottero = (henkilöauto) eräs Volkswagen Transporter
Klonkswagen = (henkilöauto) Volkswagen
Kolkswagen = (henkilöauto) Volkswagen
Kollivolski = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Koloss = (leikkuupuimuri) Kolos
Kolpero = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Koltiainen = (henkilöauto) Mitsubishi Colt
Kommari = (henkilöauto) Opel Commodore
Kommerkoppi = (pakettiauto) eräs Commer COB
konkeli = (polkupyörä)
Konteo = (henkilöauto) Ford Mondeo
Kontu = (traktori) Ford County
Koobra = (henkilöauto) eräs Skoda Octavia
Koota = (henkilöauto) Skoda
Kopeekka = (henkilöauto) Pobeda
Kopikas = (henkilöauto) VAZ 2101
Koppelo = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Koppelo = (kaivinkone) Kobelco
Korina = (henkilöauto) Toyota Carina
Kormu = (traktori) McCormick International
Korppari = (henkilöauto) Ford Scorpio
Korppi = (henkilöauto) Ford Scorpio
Kortsu = (henkilöauto) Toyota Corolla
Kortsu = (henkilöauto) Ford Cortina
Korttihonta = (henkilöauto) Honda Accord
Kossuesko = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Kossuesko = (henkilöauto) Ford Escort Cosworth
Kota = (henkilöauto) Skoda
Kotaloota = (henkilöauto) Skoda
Kotaloota = (henkilöauto) Skoda
Kotlett = (henkilöauto) Opel Kadett
Kottero = (henkilöauto) Skoda
Kranatti = (henkilöauto) Ford Granada
kroppavaunu = (ruumisauto)
Kukkopilli = (henkilöauto) Goggomobil
Kukla = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kupletti = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kupoli = (henkilöauto) Saab 96
Kuppa = (henkilöauto) Cadillac Coupé de Ville
Kuppeli = (henkilöauto) Volkswagen "Kupla"
Kusiainen = (henkilöauto) Fiat 600
Kymmentä vaille yhdeksän = (henkilöauto) Fiat 850
Kymmentä yli yks = (henkilöauto) Lada 110
Kyrsä = (henkilöauto) eräs Opel Corsa
Kädet = (henkilöauto) Opel Kadett
Käikäle = (henkilöauto) Cadillac
Käki = (henkilöauto) Cadillac
Käkkyrä = (henkilöauto) Cadillac
Käppyrä = (henkilöauto) Cadillac
Käpykkä = (henkilöauto) Cadillac
Käpysäkki = (henkilöauto) Cadillac
Kätinläkki = (henkilöauto) Cadillac
Köyhän miehen Mersu = (moottoripyörä) Messerschmitt kääpiöauto
Laabor = (henkilöauto) Lada
Laakotti = (henkilöauto) Lada
Laamanen = (henkilöauto) eräs Lada
Laapotti = (henkilöauto) Lada
Laardi = (henkilöauto) eräs Lada
Laatikko = (henkilöauto) Lada
Laatokka = (henkilöauto) Lada
Laattarauta = (henkilöauto) Lada
Lada viis yli yhdeksän = (henkilöauto) Lada 2105
Ladovan = (henkilöauto) Lada van-mallit
Ladugård = (henkilöauto) Lada
Ladukievitsh = (henkilöauto) Lada
Lalli = (henkilöauto) eräs Lada
Lambo = (henkilöauto) Lada
Lambo = (henkilöauto) eräs Lada 2104
Lampo = (henkilöauto) eräs Lada
Lankku = (henkilöauto) Volvo 200-sarja
Lantti = (henkilöauto) Mitsubishi Lancer
Lapa-Valtteri = (henkilöauto) Plymouth Valiant 1960-62
Lapamato = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Lapanen = (henkilöauto) eräs Lada
Lara = (henkilöauto) Lada
Lara Lada = (henkilöauto) eräs Lada
LARGE = (henkilöauto) Lada
Largo = (henkilöauto) Lada
Larkke = (henkilöauto) Lada
Larpa = (henkilöauto) eräs Lada
Larpake = (henkilöauto) Lada
Larpatin = (henkilöauto) Lada
Larppa = (henkilöauto) Lada
Lars = (henkilöauto) Lada
Larsen = (henkilöauto) Lada
Larson = (henkilöauto) Lada
Larssi = (henkilöauto) Lada
Larsson = (henkilöauto) Lada
Lartsa = (henkilöauto) Lada
Larvanto = (henkilöauto) Lada
Larviainen = (henkilöauto) Lada
Lasse = (henkilöauto) eräs Lada
Lasse = (henkilöauto) Lada
Late = (henkilöauto) eräs Lada
Latikka = (henkilöauto) Lada
Lattana = (henkilöauto) Lada
Lattara = (henkilöauto) Lada
Lattarauta = (henkilöauto) Lada
Laturi = (henkilöauto) Lada
Latuska = (henkilöauto) Lada
Latuska = (henkilöauto) eräs Lada
Laura = (henkilöauto) eräs Lada
Lauri = (henkilöauto) eräs Lada
Lauri Olavi Ruplahymy = (henkilöauto) eräs Lada
Lavuaari = (henkilöauto) eräs Jaguar XJ 12
Leekolanti = (traktori) Leyland
Leena = (henkilöauto) Chevrolet
Leipäpussi = (henkilöauto) Volkswagen Kleinbus
Lenin = (henkilöauto) Lada 1200 L
Lenu = (henkilöauto) eräs Renault
Lepo = (henkilöauto) Opel
Lepo Astma = (henkilöauto) Opel Astra
Lepo Astma = (henkilöauto) Opel Astra
Lepo kasetti = (henkilöauto) Opel Kadett
Lerssi = (henkilöauto) Lada
Letukka = (henkilöauto) Chevrolet
Letukka = (kuorma-auto) Chevrolet
Leukasubaru = (henkilöauto) Subaru Legacy Kuva (kuvan lähdeviite)
Leuku = (traktori) Leyland
Libanon = (henkilöauto) Chrysler LeBaron
limu = (henkilöauto) pitkä amerikkalainen auto, limusiini
Lincci = (henkilöauto) Lincoln
LINTA LADANIUS = (henkilöauto) eräs Lada 1500 Combi 1983
Litsun-Latsun = (henkilöauto) Datsun
Liz Taylor = (henkilöauto) eräs
Ljada Njiva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Looda = (henkilöauto) Skoda
Lude = (henkilöauto) Honda Prelude
Luikki = (henkilöauto) Buick
Lusja = (maastoauto) LuAZ
Luumu = (henkilöauto) Datsun Bluebird
Luupää = (henkilöauto) Datsun Bluebird
LyDåå = (henkilöauto) Lada
Magu = (henkilöauto) Vauxhall Magnum
Mahasitruuna = (henkilöauto) Citroen ID tai DS Kuva (kuvan lähdeviite)
maikki = (poliisiauto) pakettiautomallinen
Majuri = (traktori) Fordson Major tai Power Major tai Super Major
Makkara = (henkilöauto) eräs Mazda 626 vm. 1993
Maksalaatikko = (henkilöauto) Mazda
Maksalaatikko = (pakettiauto) eräs vm. 1985
Mankeli = (mopo) Honda Monkey
Marsu = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Marsu = (farmariauto) Mercdes-Benz
Marsu = (henkilöauto) eräs Mazda 3
Masa = (henkilöauto) Mazda
Masa = (henkilöauto) eräs Mazda 2 vm. 2009
Masa = (henkilöauto) eräs Mazda pick-up
Masa = (henkilöauto) eräs Mazda 121
Masi = (kuorma-auto) Sisu SA-150
Masu = (henkilöauto) Mazda
Matadooris = (henkilöauto) AMC Matador
Mati = (henkilöauto) Daewoo Matiz
Matilda = (henkilöauto) eräs Mazda 323
Matleena = (moottoripyörä) Matchless
Matu = (henkilöauto) Mazda
Matzon = (henkilöauto) Volvo Amazon
Merkki = (henkilöauto) Ford Mercury
Mermeri = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Merseedespeenis = (henkilöauto) eräs Mercedes-Benz
Mersu = (henkilöauto) Messerschmitt
Messukka = (pakettiauto) Mercedes-Benz
Metri-Ford = (henkilöauto) Ford 17M , 20M ja muut vastaavat
Mihtupihti = (henkilöauto) Mitsubishi
Mikä 16? = (henkilöauto) Peugeot Mi16
Minttu = (henkilöauto) Austin Mini
Miranoli = (henkilöauto) Fiat 131 Mirafiori
Mirkku = (henkilöauto) Fiat 131 Mirafiori
Mirri = (henkilöauto) Fiat 131 Mirafiori
Missussippi = (henkilöauto) Mitsubishi
Misunpissi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsubitch = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsupitsi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsuppi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsusiippi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsusiitin = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitsuvitsi = (henkilöauto) Mitsubishi
Mitä ihmettä 16? = (henkilöauto) Peugeot Mi16
Mitätön 16 = (henkilöauto) Peugeot Mi16
Molo = (henkilöauto) GAZ 1930-l., ilmeisesti GAZ AA-malli
Monroe = (henkilöauto) Ford Mondeo
Moppe = (henkilöauto) Chrysler-konsernin autotehtaiden auto
Mopsi = (henkilöauto) Chrysler-konsernin auto
Morris Räminä = (henkilöauto) Morris Marina
Moshee = (henkilöauto) eräs Moshee
Moskiito = (henkilöauto) Moskvits
Moskito = (henkilöauto) Moskvits
Moskosviitti = (henkilöauto) Moskvits
motti = (moottoripyörä)
Muita yli yheksän = (henkilöauto) Lada
Munakadetti = (henkilöauto) Opel Kadett 1980-1990-luvun taite Kuva (kuvan lähdeviite)
Murka = (moottoripyörä) Muravei
Mustangi = (henkilöauto) Ford Mustang
Musti = (henkilöauto) Ford Mustang
Mustikki = (henkilöauto) eräs Volvo V70
Mustikki = (henkilöauto) eräs Ford Mustang GT vm. 1988
Mätädor = (henkilöauto) AMC Matador
Mäystin = (henkilöauto) Austin
Mörkö = (henkilöauto) Mercury
Mörkö-Majuri = (traktori) Fordson Major Kuva (kuvan lähdeviite)
Möökjuuri = (henkilöauto) Ford Mercury
Napero = (maastoauto) Mitsubishi Pajero lyhyempi malli
Narina = (henkilöauto) Toyota Carina
Nasse = (henkilöauto) Nash
Nassu = (henkilöauto) Nash
Nassu = (moottoripyörä) NSU
Nasu = (kulkine yleensä) NSU NSU-moottoripyörä, NSU-auto tai sen seuraaja Audi NSU
Nasu = (kuorma-auto) Sisu NA-110 tai NA-140BT
Natsipakastin = (kuorma-auto) Mercedes-Benz Actros
Neekeri = (maastoauto) Jeep Wagoneer
Neppari = (henkilöauto) Neckar
Neva = (moottoripyörä) Moto Guzzi Nevada
Nipottaja = (henkilöauto) Nissan
Nippon = (henkilöauto) Nissan
Nipsoni = (henkilöauto) Nissan
Niskahiki = (polkupyörä) Nishiki
Nisse = (henkilöauto) Nissan Sunny 1.6 SLX "Sportwagon" vm -92
Nisu = (henkilöauto) Nissan
Nisunasu = (henkilöauto) Nissan
Nivea = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Njiva Njiva = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Nopo = (mopo) Mopo
Noppeli = (henkilöauto) Opel
Nuffetti = (traktori) Nuffield
Nuhju = (traktori) Nuffield
Nussini = (henkilöauto) Nissan
Nusu = (henkilöauto) NSU PSK:1960-luku
Näystin = (henkilöauto) Austin A30
O Sorsa = (henkilöauto) Opel Corsa
Obeliks = (henkilöauto) Opel
Obelix = (henkilöauto) Opel PSK:1970-luku
Obljää = (henkilöauto) Opel
Obljääd = (henkilöauto) Opel
Oblää = (henkilöauto) Opel
Oksana = (henkilöauto) Opel Ascona
Oksavika = (henkilöauto) Skoda Octavia
Olga = (poliisiauto) Volga PSK:1960-luku
Olive = (henkilöauto) Opel PSK 1970-luku
Omena = (henkilöauto) eräs Opel Omega
Omppu = (henkilöauto) Opel Omega
On Persaukisten Eka Lelu = (henkilöauto) Opel
Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu = (henkilöauto) Opel
onnipussi = (linja-auto) Kuva (kuvan lähdeviite)
Ontsi dyn-dyn = (henkilöauto) Oldsmobile
Oo josta tulee ongelmia = (henkilöauto) Opel
Opel Astma = (henkilöauto) Opel Astra
Opeliks = (henkilöauto) Opel
Opeliksi = (henkilöauto) Opel
Opelix = (henkilöauto) Opel
Oplää = (henkilöauto) Opel
Orkku = (henkilöauto) Ford Orion
Osmo = (henkilöauto) Oldsmobile
Paheero = (henkilöauto) Mitsubishi Pajero
Paksu-Petteri = (pakettiauto) eräs Bedford vm. 1968
Pallero = (pakettiauto) Mitsubishi Pajero
Palloperävolvo = (henkilöauto) Volvo PV544 Kuva (kuvan lähdeviite)
Parasiitti = (pakettiauto) Ford Transit
Parooni = (henkilöauto) Chrysler LeBaron
Pasaaderi = (henkilöauto) Volkswagen Passat
Pasi = (sotilasajoneuvo) Sisu XA-180 ja muita malleja
Paskaana = (henkilöauto) Opel Ascona
Paskatti = (henkilöauto) Volkswagen Passat
Paskona = (henkilöauto) Opel Ascona B
Paskona = (henkilöauto) eräs Opel Ascona 2,0 i vm.-88
Paskvits = (henkilöauto) Moskvits
Pasuuna = (henkilöauto) Volkswagen Passat
Patakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Patonki = (henkilöauto) Peugeot
Paugu ott = (henkilöauto) Peugeot
Paukkuva Etova Uusi Gallialainen Ei Ole Tervetullut = (henkilöauto) Peugeot
Paukutti = (henkilöauto) Peugeot
Peetu = (kuorma-auto) Bedford
Peko = (kuorma-auto) Bedford
Peku = (kuorma-auto) Bedford
Pelakuu = (traktori) Belarus
Pelastus = (traktori) Belarus
Peltoraato = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Pena = (henkilöauto) eräs Peugeot 1007 vm. 2005
Perseellens lens = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Perseott = (henkilöauto) Peugeot
Perseott = (henkilöauto) Peugeot
Perslinko = (henkilöauto) Citroen Berlingo
Perverssisuzuki = (mopo) Suzuki PV
Pervoletti = (henkilöauto) Chevrolet
Pesekaru = (henkilöauto) Peugeot
Peso = (henkilöauto) Peugeot
Pesonen = (henkilöauto) Peugeot
Pesukott = (henkilöauto) Peugeot
Pesumasin = (henkilöauto) Peugeot
Pete = (kuorma-auto) Peterbilt
Petter = (pakettiauto) Bedford
Petteri = (kuorma-auto) Bedford
Petu = (kuorma-auto) Bedford
Petukka = (pakettiauto) Bedford
Peukoputki = (henkilöauto) Peugeot
Piikkipyärämajuri = (traktori) Fordson Major Kuva (kuvan lähdeviite)
Piippeli = (henkilöauto) eräs Opel viallinen
Pikkasen reilu maitopurkki = (henkilöauto) Ford Escort 1,1L
Pikku kakkonen = (traktori) Valmet 502
Pikku Vihtori = (henkilöauto) eräs Vauxhall Victor F1
Pikku Vihtori = (henkilöauto) eräs Vauxhall Victor F1
Pikku-Julumetti = (traktori) Valmet 502
Pikku-Niilo = (kuorma-auto) Volvo N86
Pikku-Sampo = (leikkuupuimuri)
Pikku-Vallu = (traktori) Valmet 15/20
Pillu = (henkilöauto) Renault
Piltti = (henkilöauto) Plymouth
Pimppi = (henkilöauto) Sunbeam IMP
pimpulanssi = (ambulanssi)
Piritta = (henkilöauto) eräs Lada Niva
Pjyöök = (henkilöauto) Buick
Pluskvamperfekti = (polkupyörä) eräs Perfect
Poekott = (henkilöauto) Peugeot
Pol Pot = (henkilöauto) Talbot
polkumasäädin = (polkupyörä)
Polopotti = (henkilöauto) Volvo vm. 1985
Pommi = (henkilöauto) Sunbeam IMP
Pomo = (henkilöauto) Pontiac
Pomojen Edestä Ulisevat Gallialaiset Eivät Ohita Toyotia = (henkilöauto) Peugeot
Poncho = (henkilöauto) Pontiac
Poniakki = (henkilöauto) Pontiac
Ponne = (henkilöauto) Pontiac Bonneville
Pontias Pilatus = (henkilöauto) Pontiac
Pontikka = (henkilöauto) Pontiac
Pontus = (henkilöauto) Pontiac
Ponu = (henkilöauto) Pontiac
Porkka = (henkilöauto) Porsche 911
Poru = (henkilöauto) Volkswagen Bora
Porvari = (kuorma-auto) Borgward
Possu = (henkilöauto) Porsche
Potniakki = (henkilöauto) Pontiac
Pottulooda = (henkilöauto) Skoda
Pressasubaru = (henkilöauto) Subaru Impreza
Primaveera = (henkilöauto) Nissan Primera
Puhas üks = (henkilöauto) Lada 2101
Puikula = (henkilöauto) Buick
Puikutin = (henkilöauto) Buick
Puimuri = (henkilöauto) BMW
Pukki = (moottoripyörä) Boch
Puldokkipetteri = (kuorma-auto) Bedford bulldog-tyyppinen
Pulimulkkeri = (traktori) Volvo BM
Pulttiperä = (henkilöauto) Volvo PV
Pulu = (henkilöauto) Volkswagen Polo
pusa = (linja-auto)
pussi = (linja-auto)
puukylkifarkku = (farmariauto) amerikkalainen ja puukylkinen Kuva (kuvan lähdeviite)
pärre = (moottoripyörä) Ääni (äänen lähdeviite)
Pässi = (moottoripyörä) BSA
Põkats = (traktori) DT 14 tai DT-20, T-25 tai T-25A
Põmm = (henkilöauto) BMW
Pöhkö = (henkilöauto) Peugeot
Pöhlö = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Pökötin = (henkilöauto) Peugeot
Pökötti = (henkilöauto) Peugeot
Pölymotti = (henkilöauto) Plymouth
Pösö = (henkilöauto) Peugeot
Pöykämöytti = (polkupyörä) eräs Peugeot
Raataja = (kuorma-auto) Ford Trader
Raato = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Raisu = (kuorma-auto) Sisu RA-140
Raisu = (henkilöauto) Chrysler
Raketti = (henkilöauto) eräs Fiat Regata vm. 1986
Raketti = (henkilöauto) Opel Kadett
raksa = (traktori)
Rami = (henkilöauto) Dodge Ramcharger
Ranka = (henkilöauto) Range Rover
Ransetti = (henkilöauto) Ford Transit
Ransu = (henkilöauto) Pontiac Trans Am
Ransu = (henkilöauto) Ford Transit vanha,lavamallinen
Ransu = (henkilöauto) Ford Transit
Rasi = (kuorma-auto) Sisu SA-240
Rassukka = (matkailuauto) eräs
Ratakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127 kolhittuna
Ratakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Ratakaksseiska = (henkilöauto) Fiat 127
Ratsuni = (henkilöauto) Datsun
Rauni = (traktori) David Brown
Reijo = (henkilöauto) Rambler
Reilu = (henkilöauto) Renault
Reino = (henkilöauto) Renault
Reiska = (henkilöauto) Opel Rekord
Reiska = (henkilöauto) Rambler Rebel
Rekku = (henkilöauto) Opel Rekord
Rellu = (henkilöauto) eräs Renault Laguna vm. 1997
relo = (polkupyörä)
Remmiveto-Vulva = (henkilöauto) Volvo ainakin 300-sarja
Renoo Lagunel = (henkilöauto) Renault Laguna
Renu = (henkilöauto) Renault
Repsu = (henkilöauto) Renault
Resu = (kuorma-auto) Sisu 1997-
Revontuli-Rellu = (henkilöauto) eräs Renault 5
Riasa = (henkilöauto) Ford Sierra
Riesa = (henkilöauto) Ford Sierra
Rojuenkeli = (moottoripyörä) Royal Enfield
Rokolla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Romeo = (henkilöauto) eräs Alfa Romeo
Rommeli = (kuorma-auto) Mercedes-Benz
Romuenkeli = (moottoripyörä) Royal Enfield
Rotko = (henkilöauto) Dodge
Rupelos = (traktori) Belarus
Ryppypemppu-Renu = (henkilöauto) Renault 4CV Kuva (kuvan lähdeviite)
Rysky = (henkilöauto) Chrysler
Rysä = (henkilöauto) Chrysler
Rytmi-Ritmo = (henkilöauto) eräs Fiat Ritmo
Ryöväri = (henkilöauto) Rover
Rähjä-Rööveri = (maastoauto) Range Rover
Räksä = (moottoripyörä) Honda CRX
Rämpytin = (henkilöauto) Rambler
Ränkä-Rööveri = (henkilöauto) Range Rover
Räsä = (henkilöauto) Ford Escort RS 2000
Rättisitruuna = (henkilöauto) Citroen 2CV
S-kortti = (henkilöauto) Ford Escort
Saapas = (henkilöauto) Saab
Saapikas = (henkilöauto) Saab 95 tai 96
Saara = (henkilöauto) Citroen Xsara
Saara = (henkilöauto) eräs Ford Sierra
Sabriina = (henkilöauto) eräs Saab 900i
Saima = (henkilöauto) eräs Saab vm. 1979
Sale = (henkilöauto) Dodge Challenger
Samantha = (henkilöauto) Lada Samara
Samantha Fox = (henkilöauto) Lada Samara
Samarushka = (henkilöauto) Lada Samara
Sammy = (henkilöauto) Lada Samara
Sammy Samara = (henkilöauto) eräs Lada Samara 1500i
Saniainen = (henkilöauto) Nissan Sunny
Sanni = (henkilöauto) Nissan Sunny
Saparo = (henkilöauto) Subaru
Saparo = (henkilöauto) eräs Subaru Leon
Sapeli = (henkilöauto) Saab
Sarana = (henkilöauto) Lada Samara
Sask'a = (traktori) T-16M
Sassa = (henkilöauto) T-16M
Sata-amppeerinen = (henkilöauto) Datsun 100A Kuva (kuvan lähdeviite)
Sata-Apina = (henkilöauto) Datsun 100A
Satakakslaiska = (henkilöauto) Fiat 127
Satiainen = (henkilöauto) Datsun 100A
Satku = (henkilöauto) eräs Saab 900
Sauli = (henkilöauto) eräs Datsun 100A
Sauli 100a = (henkilöauto) eräs Datsun 100A
Seelik = (henkilöauto) Toyota Celica
Seiskanelikanttinen = (henkilöauto)
Seiten-nolla-kekkonen = (traktori) Valmet 702
Sekottaja = (henkilöauto) Skoda
Sellu = (henkilöauto) Toyota Celica
Separi = (henkilöauto) Chevrolet Sebring
Sepe = (henkilöauto) Fiat 127
Serla = (henkilöauto) Ford Sierra
Serveri = (maastoauto) Honda CR-V
Servo = (henkilöauto) Chevrolet
Setti = (moottoripyörä) CZ
Shampoo-Jammu = (moottoripyörä) Yamaha XZ 550
Sidrun = (henkilöauto) Citroen
Siegert = (henkilöauto) Ford Sierra
Sieppoauto = (henkilöauto) Ford Sierra
Sierain = (henkilöauto) Ford Sierra
Siesta = (henkilöauto) Ford Fiesta
Siideri = (henkilöauto) eräs Citroen AX 11
Siipicossu = (henkilöauto) Ford Sierra Cosworth mk1 Kuva (kuvan lähdeviite)
Siitin = (henkilöauto) Seat
Siitti = (henkilöauto) Seat
Sikalintta = (henkilöauto) Plymouth Belvedere
Simcapommi = (henkilöauto) Simca 1000
Simka pommi = (henkilöauto) Simca 1000
Simpan hetekka = (henkilöauto) eräs Citroen BX vm 1986
Simsalabim = (henkilöauto) Simca
Singer = (henkilöauto) Dodge Swinger
Sirje = (henkilöauto) Ford Sierra
Sirtsu = (henkilöauto) Ford Sierra
Sitikas = (henkilöauto) Citröen
Sitruuna = (kulkine yleensä) Citroen
Sivako = (henkilöauto) Honda Civic
Six = (henkilöauto) VAZ
Skdl 1200 = (henkilöauto) Lada 1200
Skdl 1500 = (henkilöauto) Lada 1500
Skeida = (henkilöauto) Skoda
Skodillack = (henkilöauto) Skoda Octavia uudet mallit
Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Skorbuut = (henkilöauto) Ford Scorpio
Sköpötti = (henkilöauto) eräs Skoda Felicia vm 1998
Sladi = (henkilöauto) Lada
Slarpa = (henkilöauto) Lada
Slobodova = (henkilöauto) Skoda
Smirre = (henkilöauto) Fiat 131
Sohlo = (mopo) Solifer
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sokoda Skolooda = (henkilöauto) Skoda
Sonni = (henkilöauto) Volvo Amazon
Sorsa = (henkilöauto) Opel Corsa
Spora = (moottoripyörä) Harley-Davidson Sportster
Sportti = (moottoripyörä) Harley-Davidson Sportster
Spuikki = (henkilöauto) Buick
Spuikutin = (henkilöauto) Buick
Stalin = (henkilöauto) Lada 1200S
Strumppa = (kulkine yleensä) moottoripyörä tai auto
Subbari = (henkilöauto) eräs Chevrolet Suburban -77
Suikka = (henkilöauto) Suzuki
Sukisuki = (henkilöauto) Suzuki tai moottoripyörä
Sumppi = (henkilöauto) Sunbeam
Supura = (henkilöauto) Subaru
Suruloota = (henkilöauto) Chevrolet
Susi = (kuorma-auto) Sisu
Susikuutonen, velttonelonen = (henkilöauto) Saab 96 V4
Susikuutonen, velttonelonen = (henkilöauto) Saab 96 V4
SusiSusi = (henkilöauto) Saab 99
Sussu = (henkilöauto) Suzuki
Suuda = (henkilöauto) Skoda
Suzie = (henkilöauto) Suzuki
SuzukiVitura = (henkilöauto) Suzuki Vitara
Svoboda = (henkilöauto) Skoda
Swingi = (henkilöauto) Swinger
Syntymätappi = (mopo) Zündapp
Säyrä = (henkilöauto) Ford Sierra
Söhläri = (mopo) Solifer
Söhlö = (henkilöauto) Peugeot
Söpö = (henkilöauto) Peugeot
Sössö-Datsun = (henkilöauto) Datsun SSS-mallit
Taavetti = (traktori) David Brown
Taavi = (traktori) David Brown
TaavitRauno = (traktori) David Brown
Talboursin = (henkilöauto) Talbot
Talle = (henkilöauto) Talbot
Tamara = (henkilöauto) Lada Samara
Tampax = (henkilöauto) Toyota Carina II DX
Tane = (henkilöauto) Ford Taunus
Taneli = (henkilöauto) Ford Taunus
Tanelo = (henkilöauto) Ford Taunus
Tarakan = (henkilöauto) Hyundai Terracan
Tarrapanta = (henkilöauto) Trabant
Tatima = (henkilöauto) Nissan Altima
Tauti = (henkilöauto) Audi
TeDi = (henkilöauto) eräs Seat Cordoba TDi
Teinideksteri = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teinikortsu = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teiniäkskorolla = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Tekovika = (henkilöauto) DKW
Tellervo = (henkilöauto) Volkswagen 1600 TL
Thaihutsu = (henkilöauto) Daihatsu
Tiina = (henkilöauto) Citroen Dyane
Tilulilu = (henkilöauto) Volkswagen 1600 TL
Tipparellu = (henkilöauto) Renault R4
Tipparenu = (henkilöauto) Renault R4
Toikka = (henkilöauto) Toyota
Tolusiitin = (henkilöauto) Seat Toledo
Tolusiitin = (henkilöauto) Seat Toledo
Torvijolla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Torvijolla = (henkilöauto) Toyota Corolla
Tosilaiska = (henkilöauto) Volkswagen TL-mallit
Touko Jaakoppi = (henkilöauto) eräs Citroen 2CV
Trans Am = (pakettiauto) Ford Transit
Transkopteri = (pakettiauto) Volkswagen Transporter
Transsu = (pakettiauto) Ford Transit
Transu = (pakettiauto) eräs Volkswagen Transporter
Transu = (pakettiauto) Ford Transit
Transu = (henkilöauto) Pontiac Firebird Trans Am vm. 1989
Transventtiili = (pakettiauto) Ford Transit
Transventtiili = (pakettiauto) Volkswagen Transporter
Transvestiitti = (pakettiauto) Ford Transit
Transvestiitti = (pakettiauto) Volkswagen Transporter
Trumpetti = (moottoripyörä) Triumph
Tuhnus = (henkilöauto) Ford Taunus
Tuhunus = (henkilöauto) Ford Taunus
Tunari = (henkilöauto) Ford Taunus
Tunaus = (henkilöauto) Ford Taunus
Tunturipirtti = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Tunturipöllö = (henkilöauto) eräs Ford Thunderbird
Tupla-WC = (henkilöauto) Citroen 2CV
Type L = (henkilöauto) eräs Lada
Typerä = (henkilöauto) Honda Type-R
Tärinä-ykkönen = (moottoripyörä) Yamaha TR 1
Tärviölet = (henkilöauto) Chevrolet
Täystuho = (traktori) eräs DT 14 Kuva (kuvan lähdeviite)
Täystuho = (traktori) DT 14 Kuva (kuvan lähdeviite)
Tölpötti = (henkilöauto) Talbot
Tötsä = (henkilöauto) Dodge
U96 = (henkilöauto) Saab 96
UpeeKapeeNopeeKupee = (henkilöauto) Fiat 850 Coupé
Urheilumono = (henkilöauto) Saab 96
Urkki = (traktori) Ursus
Urkki = (henkilöauto) Audi quattro coupé
Uuno = (henkilöauto) Fiat Uno
Uuno = (henkilöauto) eräs Fiat Uno
Vaari = (henkilöauto) Deutz-Fahr
Vaari = (leikkuupuimuri) Fahr
Vainaja = (kuorma-auto) Vanaja
Vaiva = (henkilöauto) Vauxhall Viva
Vako = (maastoauto) Jeep Wagoneer
Vallu = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Valtsu = (traktori) Valmet
Valtteri = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Valtteri = (traktori) Valtra
Vanha Vaari = (leikkuupuimuri) eräs Fahr
Varis = (henkilöauto) Toyota Yaris Kuva (kuvan lähdeviite)
Varis = (henkilöauto) Wartburg
Varpunen = (henkilöauto) Wartburg
Varpurkki = (henkilöauto) Wartburg
Varttikilon purkki = (henkilöauto) Wartburg
Vasara = (henkilöauto) Lada Samara
Vauva-Mersu = (henkilöauto) Mercedes-Benz 170 VA
Veera = (henkilöauto) eräs Volkswagen Golf VR6
Vekku = (henkilöauto) Opel Vectra
Vekkuli = (henkilöauto) Opel Vectra
Veksi = (henkilöauto) Vauxhall VX
Veli sika = (henkilöauto) Skoda Felicia
Veli-Matti = (traktori) Valmet
Velka-auto = (henkilöauto) Volga
Velkamiina = (henkilöauto) Chevrolet El Camino
Velmutti = (traktori) Valmet
Ventikas = (henkilöauto) Volkswagen Vento
Ventti = (traktori) Fendt
Vesirokko = (henkilöauto) Volkswagen Scirocco
Viat = (henkilöauto) Fiat
Vicce = (henkilöauto) Vauxhall Victor
Vickie = (henkilöauto) Ford 1932 Victoria Sedan
Vicky = (henkilöauto) eräs Ford Crown Victoria
Viipperö = (henkilöauto) Dodge Viper
Viis yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2105
Viivi = (henkilöauto) Vauxhall Viva
Vikakasa = (moottoripyörä) Kawasaki
Villesedän Larviainen = (henkilöauto) eräs Lada
Visvaakeni = (henkilöauto) eräs Volkswagen "Kupla"
Viuhvauh perusvika 70 = (henkilöauto) Zwickau P 70
Vladivostok = (henkilöauto) Lada
Volga = (henkilöauto) Volvo
Volks = (henkilöauto) Volkswagen
Volli = (henkilöauto) Volvo
Volmari = (henkilöauto) eräs Volvo
Volts = (henkilöauto) Volvo
Volvetti = (henkilöauto) eräs Volvo
Vompatti = (henkilöauto) eräs Volvo
Vosuli = (henkilöauto) eräs Volkswagen "Kupla"
Vova = (henkilöauto) Volvo
Vovka = (henkilöauto) Volvo
Vulva = (henkilöauto) Volvo
Vulva = (henkilöauto) Volvo
Võrr = (henkilöauto) Volkswagen jossa VR-moottori
Waldo = (henkilöauto) Plymouth Valiant
Wartburger = (henkilöauto) Wartburg
Yammu = (moottoripyörä) Yamaha
Yheksää yli yheksän = (henkilöauto) Lada 2109 Samara
Ysikuuppa = (henkilöauto) Saab 96
Ysisusi = (henkilöauto) Saab 99
Zaapor = (henkilöauto) ZAZ
Zaparello = (henkilöauto) ZAZ
Zatopek = (traktori) Zetor 5511
Zilttoni = (kuorma-auto) ZIL 131 armeijan maastokuorma-auto
Zirmakka = (henkilöauto) ZIM
Zorropulkka = (henkilöauto) Datsun 260Z
Ämmä = (henkilöauto) Rambler American
Ässä = (henkilöauto) Volvo pidennetty 960 tai S90
Ässä = (henkilöauto) Vauxhall Viva S Deluxe
Ässämersu = (henkilöauto) Mercedes-Benz mallisarja S (Sonderklasse)
Ääspenis = (henkilöauto) Dodge Aspen
Öljykamiina = (henkilöauto) Chevrolet El Camino
Ötzi = (henkilöauto) eräs Saab 900 vm. 1992
Esitettyjen nimien lukumäärä: 863


Siirry seuraavaan alalukuun D:5.2 Leksikaalinen korvaaminen