Koonti epävirallisiin nimiin sisältyvien nimenosien lajeista ja aineksista – Kulkine.netC:2.3 Koonti epävirallisiin nimiin sisältyvien nimenosien lajeista ja aineksista

kaavio epävirallisisten nimenosien lajeista, avataan seuraavassa tekstissä

Keskeisimpiä aineksia ovat siis primääri aines eli kulkineen ominaisuudet ja sekundääri aines eli kulkineen aiempi nimi. Nämä eivät ole toisistaan täysin erilliset, sillä merkkien ja mallien nimet lukevat kulkineissa lähes säännönmukaisesti ja nimitekstit ovat siis myös kulkineen osia. Pelkästään kulkineen ominaisuuksia tähdentäviä nimenosia kutsun primääreiksi nimenosiksi. Virallisen nimen pohjalta muokattuja neutraalihkoja ja toisiin sanoihin assosioitumattomia nimenosia kutsun vastaavasti puhtaasti sekundääreiksi nimenosiksi. Neutraalihkoutta näissä rikkovat ainoastaan johtimiin ja äänteisiin liittyvät sävyt ja äännesymboliikka. Näiden kahden pääryhmän väliin jäävät lisämerkityksiset sekundäärit nimenosat. Lisämerkityksiset sekundäärit nimenosat on lähes aina muodostettu kulkineen aiemmasta nimestä lekseemihakuisen muuntelun avulla. Lisämerkityksisissä sekundääreissä nimenosissa voidaan kuvata kulkineen todellisia tai kuviteltuja ominaisuuksia tai tyytyä vain huumoriin ja kielellä leikittelyyn. Humoristisuus on myös yleistä primääreissä nimenosissa, mutta ex definitione mahdotonta puhtaasti sekundääreissä nimenosissa.

Näiden ryhmien rajoille jää lisäksi rajatapauksia, joiden luokittaminen vain jompaan kumpaan ryhmään on hankalaa. Esimerkiksi epäviralliset kulkineennimet Buimuri 'BMW' ja Rauni 'David Brown-traktori' ovat rajatapauksia. Buimuri-nimen linkki viralliseen nimeen on se, että nimen alussa on p:n sijasta b. Ei siis kovin luontevasti voida ajatella, että olisi lähdetty liikkeelle virallisesta merkkinimestä ja tätä lekseemihakuisesti muuntelemalla saatu uusi nimi. Pikemminkin voidaan ajatella, että metaforista primäärinimeä on muunneltu kohti virallista nimeä. Koska nimi on kuitenkin lisämerkityksisten sekundäärinimien tapaan kaksoismotivoitu, eli siihen sisältyy lisämerkitys – eräällä tavalla takaperoinen sellainen –, se on syytä lukea paitsi primäärinimien myös lisämerkityksisten sekundäärinimien ryhmään. Toinen esimerkkinimi Rauni taas on puhtaiden ja lisämerkityksisten sekundäärinimien rajapinnassa. David Brown -traktoria Rauniksi nimittävä tuskin huomaa, että Raunilla on homonyyminään harvinaisehko naisennimi Rauni. Koska henkilönnimen kaltaisia kulkineennimiä kuitenkin on paljon, kulkineennimi Rauni kuuluu myös tähän lisämerkityksisten sekundäärinimien alaryhmään, sillä se voi joissakin ihmisissä ja tilanteissa herättää tämänkin assosiaation.


Siirry seuraavaan alalukuunC:2.4 Nimen primääriys ja sekundääriys