Nimen primääriys ja sekundääriys – Kulkine.netC:2.4 Nimen primääriys ja sekundääriys

Kokonaisen nimen luokittaminen primäärinimeksi tai sekundäärinimeksi on luonnollisesti johdettava nimeen kuuluvien nimenosien muodostusalkuperästä. Kun kyseessä on yksiosainen eli yhdistämätön nimi, nimenosan muodostusalkuperä on samalla myös koko nimen muodostusalkuperä. Warre on siis yhdestä sekundääriosasta koostuva puhdas sekundäärinimi. Vastaavalla tavalla voidaan puhua yksiosaisista primäärinimistä ja yksiosaisista lisämerkityksisistä sekundäärinimistä.

Osa kulkineennimistä on kuitenkin useampiosaisia. Ne voidaan nähdä eri nimenosista yhdisteltyinä kombinaatioina. Esitän seuraavassa taulukossa "matemaattiset kaavat", joilla erilaatuisista osista koostuvan kaksiosaisen nimen primääriyttä tai sekundääriyttä voidaan arvioida, ja perustelen ne sen jälkeen.

  • pr = primääriosa
  • msd = lisämerkityksinen sekundääriosa
  • sd = puhdas sekundääriosa
  • vir = virallinen nimi nimenosana
  • osd = nimi, joka hahmottuu selvästi kaksiosaiseksi ja sisältää selvästi erillisen sekundääriosan
Nimenosien "risteytyskaavio"
pr msd sd vir
prprmsdosdosd
msdmsdmsdmsdmsd/osd
sdosdmsdsdsd/osd
virosdmsd/osdsd/osdvir

Useampiosaiset homogeeniset (samaa muodostusalkuperää olevista osista koostuvat) ovat ilman muuta kokonaan tätä laatua (taulukon keskellä oleva viisto rivi vasemmalta ylhäältä oikealle alas). Lisämerkityksisyys (msd) taas silmiinpistävä ominaisuus, joka leimaa helposti koko nimen. Selvästi kaksiosaiset, primääriosasta ja sekundääriosasta koostuvat osd-nimet (ks. C:4.2.2–C:4.2.4) taas ovat oma luonteva ryhmänsä (Rättisitikka, Aurinko-Lada, Lapa-Valtteri). Epämääräisemmiksi tapauksiksi jäävät useampiosaiset nimityypit, joissa nimenosat eivät ole homogeenisiä mutteivät selvästi heterogeenisiäkään (msd + vir, sd + vir) (ks. C:4.3).


Siirry seuraavaan päälukuunC:3 Sekundäärinimien yhteydestä lainasanoihin