Kontaminaatio – Kulkine.netC:1.4 Kontaminaatio

Kontaminaatio on sananmuodostuskeinona eräänlainen lyhentämisen ja yhdistämisen risteymä. Kontaminaatiossa kaksi erillistä sanaa yhtyy toisiinsa ja muuttuu yhdistetyksi nimeksi, josta yhdysperäisyyttä ei tunnista ilman molempien originaalien tuntemista (vrt. Itkonen 1966: 201, 396, tyyppiesimerkki rasia + aski = raski 'rasia tai aski'). Usein kontaminaation osasanoissa onkin vähintään yksi yhteinen äänne, mielellään useampiakin. Kaisa Häkkinen (1997: 121) taas on kuvaillut kontaminaatiota tilanteeksi, jossa kaksi yhtä aikaa mieleen tulevaa sanaa sulatetaan yhteen ottamalla sopivia aineksia molemmista, ja todennut, että kontaminoituminen on mahdollista etenkin merkitykseltään läheisten ja usein samoissa käyttöyhteyksissä esiintyvien sanojen kesken. Kontaminaatio voi olla sekä tietoista että (ilmeisesti termin alkuperäisessä merkityksessä) vahingossa tapahtuvaa. Tietoisen kontaminaation motiiveja ovat muun muassa tiiviin ilmaisun hakeminen ja humoristisuus (Veale ja Butnariu 2010: 399–405). Kontaminaatiota lievempi ilmiö on sellainen assosiaatio, jossa saman semanttisen kentän sanat myös äänteellisesti muistuttavat toisiaan (Kulonen 1996: 29–30).

Lyhentämistä ja yhdistämistä yhdistävä kontaminaatio on myös nimenmuodostuskeino, ja myös nimistössä osasten äänteellinen yhteensopivuus ja semanttinen läheisyys ovat ilmeisesti tärkeitä, vaikka asiaa ei liene tutkittukaan. Tyyppi on vanha, muttei erityisen yleinen (ks. Nissilä 1962: 90–91). Kontaminaatiota esiintyy myös etunimissä. Yritysnimissä kontaminaatio on yleisempää. Koska kontaminaatioon osallistuvat ainekset ovat tunnistettavissa kannasta, kontaminaationimillä katsotaan olevan pakattu suhde (ks. F:2) tarkoitteeseensa. (Sjöblom 2006: 220–221, 252, ks. myös Veale ja Butnariu 2010: 403.) Esimerkkinä mainittakoon tatuointiliike Skink (← Skin 'iho' + ink 'muste') ja varustamo Tallink (← Tallinn (virol. pn.) + eng. link 'connection'). Samanlainen kahden muodon ja merkityksen yhtyminen on tyypillistä myös kulkineennimille, ks. aineistoa käsittelevää lukua (D:4.5 Kontaminaatio).

Kontaminaation eräänlainen peilikuva on kahden muodoltaan eli formatiiviltaan samantapaisen sanan merkitysten sekoittuminen. Nahkola (1999b :619–623) kutsuu tätä paronymiaksi (sissi 'sisko' ja öljy (←ööli) 'olut'), mutta Larjavaara (2007: 145) haluaa varata termin sellaisille kohyponyymeille, joilla ei varsinaisesti ole hyperonyymiä. Tällöin paronyymit olisivat siis toistensa rinnalla käsitehierarkiassa olevia sanoja kuten veitsi ja lusikka.

Tavallinen samantarkoitteisten sanojen kontaminaatio, paronymia ja yritysnimille ominainen merkityksen pakkaaminen kontaminaatiomaisesti voitaisiin myös määritelmällisesti yhdistää kontaminaation käsitteen alle. Voitaisiin siis puhua merkityslähtöisestä muotojen kontaminaatiosta ja paronymian sijasta muotolähtöisestä merkitysten kontaminaatiosta. Kolmatta tyyppiä voidaan näin nimittää molempilähtöiseksi tai kaksilähtöiseksi kontaminaatioksi, sillä niin muodostetussa uudessa kompleksisessa ilmauksessa yhtyvät sekä kahden ilmauksen muotoelementit että ainakin osia niiden merkityskentistä. Ensimmäisessä tapauksessa siis sekoittuvat eli kontaminoituvat muodot, toisessa merkitykset ja kolmannessa molemmat.


Siirry seuraavaan alalukuunC:1.5 Lainaaminen